Bekendtgørelse om kompensationspulje til understøttelse af civilsamfundsorganisationer

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1468 af 12. oktober 2020

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Anvendelsesområde og formål
§ 1

Bekendtgørelsen finder anvendelse på Socialstyrelsens forvaltning af tilskud fra kompensationspuljen til understøttelse af civilsamfundsorganisationer, jf. § 15.11.40.26. på finansloven for finansåret 2020.

§ 2

Ansøgningspuljens formål er, at organisationer, som har oplevet en nedgang i indtægter som følge af COVID-19, fortsat kan gennemføre sociale indsatser mv. til gavn for samfundets sårbare og socialt udsatte borgere.

Kapitel 2 Kompetence
§ 3

Socialstyrelsen kan yde tilskud fra kompensationspuljen til understøttelse af civilsamfundsorganisationer i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse.

Kapitel 3 Ansøgerkreds og målgruppe
§ 4

Tilskud kan ydes til socialøkonomiske virksomheder samt frivillige sociale organisationer, der driver genbrugsbutikker i Danmark.

Stk. 2 For så vidt angår socialøkonomiske virksomheder ydes tilskud til den sociale del af virksomheden. Den sociale del af virksomheden skal regnskabsmæssigt være afgrænset fra virksomhedens kommercielle del.

§ 5

Målgruppen for ansøgningspuljen er sårbare og socialt udsatte borgere.

Kapitel 4 Tildelingskriterier
§ 6

Der gælder følgende faglige krav for at opnå tilskud fra ansøgningspuljen:

 • 1) Ansøger skal have haft en nedgang i indtægter i perioden 1. marts 2020 til udmeldingstidspunktet som følge af COVID-19. Tilskuddet kan ikke overstige indtægtstabet.

 • 2) For organisationer med genbrugsbutikker skal indtægtstabet alene vedrøre indtægtstab i genbrugsbutikkerne. For socialøkonomiske virksomheder skal indtægtstabet alene vedrøre salg af varer og tjenesteydelser.

 • 3) Ansøgningen skal vedlægges et projektbudget og et revideret årsregnskab for 2019, hvori indtægten fra henholdsvis genbrugsbutikkerne eller den socialøkonomiske virksomhed fremgår separat. Såfremt indtægten ikke fremgår separat i regnskabet, skal ansøger medsende anden dokumentation for indtægten i 2019, udarbejdet med assistance fra ansøgers revisor.

 • 4) Ansøger skal beskrive de sociale indsatser og aktiviteter for målgruppen, som ønskes gennemført for det ansøgte tilskud.

 • 5) Ansøgningen skal vedlægges en tro og love-erklæring, hvori ansøgers bestyrelse erklærer, at:

  • a) den har oplevet et indtægtstab i perioden 1. marts 2020 til udmeldingstidspunktet,

  • b) nedgangen i indtægter skyldes COVID-19, og

  • c) et opnået tilskud ikke anvendes til aktiviteter og udgifter, der dækkes af andre kompensationsordninger til løn, faste omkostninger, aflyste landsindsamlinger, arrangører og aflyste arrangementer på socialområdet.

Stk. 2 Der gælder endvidere følgende organisatoriske krav for at opnå tilskud fra ansøgningspuljen:

 • 1) Ansøgers kommercielle del af virksomheden/organisationen skal være veletableret og have eksisteret siden 2019 eller længere.

 • 2) Ansøger skal have været registreret som virksomhed/organisation i perioden fra 1. marts 2020 til til udmeldingstidspunktet.

 • 3) Frivillige sociale organisationer, der driver genbrugsbutikker, skal søge samlet, såfremt de hører under en hovedorganisation.

Stk. 3 Ved vurderingen af ansøgningerne, vil der blive lagt vægt på, at så mange støtteberettigede ansøgere som muligt opnår støtte, hvorfor der kan være behov for at reducere tilskuddene i forhold til det ansøgte beløb.

§ 7

Ansøgningen vurderes på baggrund af, hvordan den beskriver følgende tildelingskriterier:

 • 1) Ansøgningens formål falder inden for ansøgningspuljens formål.

 • 2) Ansøger falder inden for ansøgningspuljens ansøgerkreds.

 • 3) Ansøgningens målgruppe falder inden for ansøgningspuljens målgruppe.

 • 4) Ansøgningen indeholder en beskrivelse af aktiviteter, der kan forventes at bidrage til opfyldelse af formålet.

 • 5) Ansøgningen beskriver projektets sammenhæng mellem formål, målgruppe, aktiviteter, organisering mv.

 • 6) Ansøgningen skal opfylde krav til budget, jf. § 8.

§ 8

Der gælder følgende krav til udarbejdelse af budget:

 • 1) Budgettet skal være realistisk og sparsommeligt.

 • 2) Budgettet skal fordeles i de projektår, hvor projektet har udgifter.

 • 3) Budgettet skal udarbejdes på en sådan måde, at det udgør en fyldestgørende og sandfærdig beskrivelse af projektets forventede udgifter, som er afstemt i forhold til projektets aktivitetsniveau, tidsplan og organisationsstruktur.

 • 4) Indholdet af den enkelte aktivitet og forudsætningerne for udgiftens størrelse skal fremgå af ansøgningen.

 • 5) Udgifter skal specificeres i budgettet.

 • 6) Der kan ikke budgetteres med uforudsete udgifter.

 • 7) Udgifter kan ikke samles i overordnede budgetposter som overhead, administrationsbidrag og diverse.

 • 8) Lønniveauet for ansatte i projektet må ikke være højere end det, der er aftalt i overenskomster for arbejdet på området. Hvis området ikke er dækket af en overenskomst, må lønniveauet ikke være højere end det, der er aftalt i de statslige overenskomster for lignende arbejde.

 • 9) Udgifter til transport i egen bil kan højst udgøre statens lave takst pr. km.

Kapitel 5 Fordelingsnøgle
§ 9

Midlerne i ansøgningspuljen fordeles på baggrund af en fordelingsnøgle, hvori følgende indgår:

 • 1) 70 pct. af midlerne fordeles til frivillige sociale organisationer, der driver genbrugsbutikker.

 • 2) 30 pct. af midlerne fordeles til socialøkonomiske virksomheder.

Stk. 2 Såfremt der ikke er et tilstrækkeligt antal ansøgninger, der lever op til kriterierne i den ene gruppe, fordeles midlerne til den anden gruppe.

Kapitel 6 Ansøgning om tilskud og indberetning af oplysninger
§ 10

Socialstyrelsen fastsætter retningslinjer for indkaldelse af ansøgninger og for kravene til sådanne ansøgninger. Retningslinjerne offentliggøres på Socialstyrelsens elektroniske ansøgningsportal.

§ 11

Indgivelse af ansøgning og indberetning af oplysninger til ansøgningspuljen sker digitalt på Socialstyrelsens elektroniske ansøgningsportal.

Stk. 2 Fysiske og juridiske personer, der er fritaget fra tilslutning til digital post, er undtaget fra kravet i stk. 1.

Kapitel 7 Ydelse og udbetaling af tilskud
§ 12

Tilskud ydes til enten hel eller delvis dækning af projektrelaterede udgifter. Ved projektrelaterede udgifter forstås udgifter, der er nødvendige for at gennemføre projektet. Ved udgifter forstås afholdte udgifter, der er bogført, godkendt i henhold til regnskabskrav for tilskuddet og betalt, dog maksimalt det bevilligede tilskudsbeløb.

Stk. 2 Tilskud kan i særlige tilfælde ydes til dækning af udgifter, som ansøgeren har afholdt eller påtaget sig at afholde, før der blev ydet tilskud, hvis de er åbenbart knyttet til projektet.

Stk. 3 Tilskud ydes alene i det omfang, der ikke er opnået eller senere opnås tilskud fra anden side til dækning af de budgetposter, som har opnået tilskud fra den ansøgte ansøgningspulje.

§ 13

Der kan ydes tilskud til følgende udgifter:

 • 1) Lønudgifter.

 • 2) Udgifter til revisor.

 • 3) Lovpligtige forsikringer, herunder arbejdsskadeforsikringer.

 • 4) Udgifter til transport.

 • 5) Udgifter til aktiviteter.

 • 6) Udgifter til specifikke uddannelses- og kursusaktiviteter for frivillige af begrænset omfang.

 • 7) Udgifter til formidling.

 • 8) Småanskaffelser, herunder kontorhold.

§ 14

Der kan ikke ydes tilskud til dækning af følgende udgifter:

 • 1) Materielanskaffelser for over 50.000 kr. pr. år.

 • 2) Anskaffelse af fast ejendom.

 • 3) Anlægsudgifter, herunder ombygning og renovering.

 • 4) Dækning af underskud.

 • 5) Tilskud til enkeltpersoners underhold.

 • 6) Aktiviteter der fuldt ud er finansieret fra anden side.

 • 7) Generelle uddannelses- og kursusaktiviteter for frivillige.

 • 8) Aktiviteter for personer uden lovligt ophold i Danmark.

 • 9) Udgifter til projekter forankret i udlandet samt Grønland og Færøerne.

§ 15

Socialstyrelsen fastsætter de nærmere betingelser for udbetaling, herunder betingelser med hensyn til følgende:

 • 1) Regnskab og revision vedrørende aktiviteter, hvortil der gives tilskud.

 • 2) Løbende rapportering af resultater og indberetning vedrørende aktiviteter, hvortil der gives tilskud.

 • 3) Offentliggørelse af projektets resultater.

 • 4) Evaluering af projektet, herunder om efterfølgende opfølgning og effektmåling.

§ 16

Udbetaling af tilskud sker efter, at Socialstyrelsen har modtaget anmodning om udbetaling fra tilskudsmodtager.

Stk. 2 Anmodning om udbetaling skal være modtaget i Socialstyrelsen senest 3 måneder efter, at Socialstyrelsen har udstedt tilskudsbrevet. Hvis anmodningen om udbetaling ikke er modtaget i Socialstyrelsen inden for fristen, kan Socialstyrelsen lade tilskuddet bortfalde uden yderligere varsel, jf. § 32, nr. 7.

§ 17

Tilskud udbetales ratevis.

Kapitel 8 Ændring i projektet
§ 18

Forud for en væsentlig ændring i projektet eller budgettet skal tilskudsmodtager indsende en skriftlig og begrundet anmodning herom. Der skal også vedlægges et nyt budget. Socialstyrelsen beslutter derefter, hvorvidt ændringen kan godkendes.

Kapitel 9 Efterregulering og tilbagebetaling af kompensation
§ 19

Socialstyrelsen kan foretage efterregulering af den udbetalte kompensation, hvis det i forbindelse med regnskabsaflæggelsen viser sig, at tilskudsmodtager har haft et mindre nedgang i indtægter end estimeret ved ansøgningen.

Uforbrugte tilskudsbeløb
§ 20

Forud for en overførsel af uforbrugt tilskudsbeløb i et projektår til det efterfølgende projektår, skal tilskudsmodtager indsende en skriftlig og begrundet anmodning herom. Der skal også vedlægges et budget med omdisponering inden for de samme budgetposter. Socialstyrelsen beslutter derefter, hvorvidt overførslen kan godkendes.

Stk. 2 Tilskudsmodtager kan overføre det uforbrugte beløb til det efterfølgende projektår uden forudgående godkendelse fra Socialstyrelsen, hvis det uforbrugte beløb udgør mindre end 10 pct. af tilskuddet i projektåret, dog maksimalt 100.000 kr. Det er en betingelse, at tilskuddet fortsat anvendes inden for den samlede tilskudsperiode, som er fastsat i tilskudsbrevet.

Projektforlængelse
§ 21

Socialstyrelsen kan i særlige tilfælde godkende en projektforlængelse. Forud for en projektforlængelse skal tilskudsmodtager indsende en skriftlig og begrundet anmodning herom. Der skal også vedlægges et budget for den forlængede periode. Socialstyrelsen beslutter derefter, hvorvidt forlængelsen kan godkendes og i givet fald med hvilke betingelser og frister.

Kapitel 10 Rapportering
§ 22

Tilskudsmodtager skal aflægge rapport om gennemførte aktiviteter og resultater for de projektperioder og til de frister, som er fastsat i tilskudsbrevet.

Stk. 2 Ved projektets endelige afslutning skal tilskudsmodtager indsende en afsluttende rapport inden for den i tilskudsbrevet angivne frist.

Kapitel 11 Regnskab og revision
§ 23

Tilskudsmodtager skal indsende revideret regnskab eller anden dokumentation i henhold til kravene i tilskudsbrevet.

§ 24

Regnskabet skal opfylde følgende krav:

 • 1) Tilskudsmodtager skal anvende det regnskabsskema, som findes på Socialstyrelsens elektroniske ansøgningsportal.

 • 2) Tilskuddet skal være opført som særskilt indtægtspost.

 • 3) Tilskuddet skal være anvendt i projektperioden, som fremgår af tilskudsbrevet.

 • 4) Udgifter, der er afholdt af tilskuddet, skal være specificeret på samme måde som det senest godkendte budget.

 • 5) Væsentlige udgifter skal være yderligere specificeret, eventuelt tilskud fra anden side til samme projekt, eventuel medfinansiering samt eventuelle øvrige indtægter skal opføres som særskilte indtægtsposter.

Stk. 2 Regnskabet skal underskrives af tilskudsmodtager. Er tilskudsmodtager en selvejende institution eller forening, skal regnskabet underskrives af den, der ifølge vedtægten tegner institutionen eller foreningen.

Stk. 3 Socialstyrelsen kan indkalde grunddokumentation, herunder bilag, for de afholdte udgifter.

§ 25

Regnskabet for tilskud over 100.000 kr. skal være revideret af en registreret eller statsautoriseret revisor.

Stk. 2 Regnskabet for tilskud op til 100.000 kr. skal være revideret af en af tilskudsmodtager valgt revisor, der skal være regnskabskyndig, men ikke behøver være registreret eller statsautoriseret. Revisor skal være uafhængig af tilskudsmodtagers virksomhed og må ikke have nogen personlig eller økonomisk interesse i revisionens udfald.

Stk. 3 I tilfælde af revisorskift i tilskudsperioden skal den tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse årsagen til fratrædelsen. Desuden skal tilskudsmodtager skriftligt give Socialstyrelsen besked om revisorskift.

§ 26

Revisionen foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 101 af 19. januar 2012, samt i Rigsrevisionens standarder for offentlig revision (SOR).

Stk. 2 Ved revisionen efterprøves, om projektregnskabet er retvisende, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der foretages endvidere en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af projektregnskabet.

§ 27

Revisionens omfang afhænger af tilskudsmodtagers administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen. Desuden har tilskuddets størrelse betydning for revisionens omfang.

§ 28

Ved revisionen skal revisor efterprøve, om:

 • 1) projektregnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, herunder at dispositionerne er inden for de godkendte satser for løn, transport og konsulentbistand,

 • 2) tilskudsbetingelserne er opfyldt,

 • 3) tilskuddet er anvendt til formålet,

 • 4) tilskudsmodtagers ledelse har foretaget en afrapportering og

 • 5) tilskudsmodtager har udvist sparsommelighed.

Stk. 2 For tilskud over 500.000 kr. skal der gennemføres forvaltningsrevision. Ved forvaltningsrevision skal revisor særligt efterprøve, om:

 • 1) de oplysninger, som tilskudsmodtager har meddelt Socialstyrelsen om opfyldelsen af resultatkravene, er dokumenterede og

 • 2) de data, der ligger til grund for den faglige afrapportering, er pålidelige.

Stk. 3 Revisionen udføres ved stikprøvevise undersøgelser.

§ 29

Tilskudsmodtager skal give revisor de oplysninger, som må anses for at have betydning for bedømmelsen af regnskabet samt for revisors vurdering af forvaltningen, herunder mål og opnåede resultater. Tilskudsmodtager skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv.

§ 30

Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks at give tilskudsmodtager meddelelse herom, samt påse, at tilskudsmodtagers ledelse inden 3 uger foretager underretning til Socialstyrelsen. I modsat fald er det revisors pligt at orientere Socialstyrelsen. Revisors bemærkninger indsendes sammen med meddelelsen.

Stk. 2 Hvis revisor under sin revision eller på anden måde bliver opmærksom på, at projektets gennemførelse er usikker af økonomiske eller andre grunde, finder stk. 1 tilsvarende anvendelse.

§ 31

Det reviderede regnskab forsynes med en erklæring, hvoraf det fremgår, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne om revision og regnskab. Eventuelle forbehold og supplerende oplysninger skal fremgå af erklæringen.

Stk. 2 Revisor skal afgive en revisionsprotokol med sin vurdering og konklusion af den udførte revision, jf. § 27. Revisionsprotokollen kan afgives i slutningen af erklæringen.

Stk. 3 Genpart af revisionsprotokollen indsendes af tilskudsmodtager til Socialstyrelsen sammen med det påtegnede regnskab.

Kapitel 12 Midlertidig indstilling, bortfald og tilbagebetaling af tilskud
§ 32

Socialstyrelsen kan beslutte, at udbetaling af tilskud indstilles midlertidigt, hvis:

 • 1) tilskudsmodtager ikke har indsendt relevante dokumenter, rapporter m.v. i overensstemmelse med de vilkår, der er fastsat i tilskudsbrevet,

 • 2) Socialstyrelsen ikke kan godkende statusrapport, løbende regnskab, budget for resterende tilskudsperiode, udbetalingsanmodning, det endelige regnskab eller den afsluttende rapport,

 • 3) en forfalden tilbagebetaling for et tilskud fra Socialstyrelsen ikke er indbetalt til Socialstyrelsen senest 2 måneder efter forfaldsdagen,

 • 4) Socialstyrelsen bliver bekendt med forhold, som rejser tvivl om, hvorvidt tilskudsmodtager anvender tilskud i overensstemmelse med de givne vilkår, eller

 • 5) forudsætningerne for tilskud i øvrigt er ændrede.

Stk. 2 Udbetaling af tilskud genoptages, når Socialstyrelsen beslutter herom.

§ 33

Socialstyrelsen kan beslutte, at tilskuddet bortfalder helt eller delvist, hvis:

 • 1) projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med vilkårene for tilskuddet,

 • 2) tilskudsmodtager har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for afgørelsen om ydelse af tilskud eller beslutningen om udbetaling af tilskud,

 • 3) projektet ikke er påbegyndt inden 6 måneder efter godkendt startdato,

 • 4) projektet indstilles,

 • 5) tilskudsmodtager går konkurs, træder i likvidation, standser sine betalinger, indleder forhandlinger om tvangsakkord, eller hvis der foretages udlæg eller arrest hos tilskudsmodtager,

 • 6) aktiviteten eller de opnåede resultater i projektet afviger markant fra det beskrevne i ansøgningen,

 • 7) tilskudsmodtager ikke har indsendt relevante dokumenter, udbetalingsanmodning, rapporter m.v. i overensstemmelse med vilkår, der er fastsat i tilskudsbrevet,

 • 8) Socialstyrelsen ikke kan godkende statusrapport, løbende regnskab, budget for resterende tilskudsperiode, udbetalingsanmodning, det endelige regnskab eller den afsluttende rapport,

 • 9) en forfalden tilbagebetaling for et tilskud fra Socialstyrelsen ikke er indbetalt til Socialstyrelsen senest 2 måneder efter forfaldsdagen,

 • 10) de samlede godkendte, bogførte og faktiske projektrelaterede udgifter, fratrukket eventuelle indtægter i det endelige regnskab, er mindre end tilskuddet, herunder at tilskud fra anden side m.v. viser sig at overstige det forudsatte ved ydelsen af tilskuddet, eller

 • 11) forudsætningerne for tilskud i øvrigt er ændrede.

§ 34

Socialstyrelsen kan beslutte, at udbetalte tilskud skal tilbagebetales helt eller delvis, hvis:

 • 1) der er sket helt eller delvist bortfald af tilskud i henhold til § 32,

 • 2) tilskudsmodtager efterfølgende får ydet tilskud fra anden side til dækning af de budgetposter, som har opnået tilskud fra ansøgningspuljen,

 • 3) der i forbindelse med projektet udvikles teknologier m.v., der af tilskudsmodtager efterfølgende udnyttes erhvervsmæssigt, eller

 • 4) hele beløbet ikke er brugt og ikke ønskes overført til næste periode.

Stk. 2 Ved hel eller delvis tilbagebetaling af udbetalt tilskud opkræves det skyldige beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav.

Kapitel 13 Underretnings- og dokumentationspligt
§ 35

Tilskudsmodtager skal straks, og senest inden for 3 uger, underrette Socialstyrelsen skriftligt, hvis tilskudsmodtager bliver bekendt med forhold, der kan medføre midlertidigt ophør, bortfald, reduktion eller tilbagebetaling af tilskud, jf. §§ 31-33, eller hvis tilskudsmodtager skifter revisor i løbet af projektperioden, jf. § 24, stk. 3.

§ 36

Socialstyrelsen kan pålægge tilskudsmodtager at dokumentere, at betingelserne for udbetaling af tilskud fortsat er opfyldt.

Stk. 2 Tilskudsmodtager kan pålægges at indsende nærmere oplysninger om projektet, herunder statusrapporter, projektregnskaber, reviderede regnskaber, budgetter og revisionserklæringer m.v.

Stk. 3 Hvis Socialstyrelsen skal have mulighed for at offentliggøre projektresultater, skal det fremgå af tilskudsbrevet.

§ 37

Tilskudsmodtager er forpligtet til at opbevare regnskabsmaterialet på betryggende vis i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører.

Kapitel 14 Projektets anskaffede materiel ved projektophør
§ 38

Når projektet ophører, kan tilskudsmodtager eller projektmedarbejder erhverve tiloversblevet materiel. Prisen fastsættes af en uafhængig vurderingsmand.

Stk. 2 Det afsluttende regnskab skal indeholde indtægter fra eventuelt salg af tiloversblevet materiel ved projektophør.

Stk. 3 Projektet kan uden forudgående beslutning fra Socialstyrelsen beholde anskaffet materiel, hvis det fortsætter efter tilskuddets ophør, og hvis værdien af materiellet er op til 10.000 kr.

Stk. 4 Socialstyrelsen kan beslutte, at projektet kan beholde anskaffet materiel til en værdi på over 10.000 kr., hvis projektet fortsætter efter tilskuddets ophør.

Stk. 5 Der kan ikke foretages afskrivning af materiellet.

Kapitel 15 Ikrafttrædelses- og klageadgang
§ 39

Socialstyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan påklages til social- og indenrigsministeren. Klage skal indgives til Socialstyrelsen inden 4 uger efter, at klageren har modtaget meddelelse om afgørelsen. Socialstyrelsen videresender klagen og sagens akter til social- og indenrigsministeren. Socialstyrelsen kan ikke uden samtykke fra klageren genoptage behandlingen af en påklaget afgørelse.

§ 40

Bekendtgørelsen træder i kraft den 14. oktober 2020.

Stk. 2 For tilskud, der ydes i medfør af denne bekendtgørelse, finder bekendtgørelse nr. 97 af 27. januar 2014 om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område ikke anvendelse.