Bekendtgørelse om kompensationsordning for den folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler), daghøjskoler og Folkeuniversitet

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1722 af 24. november 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 25 af 07. januar 2023

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde
§ 1

Efter denne bekendtgørelse kan der ydes kompensation for tabt deltagerbetaling, ekstra udgifter og ekstra udgifter til administration, som indskrænkningen af forsamlingsforbuddet til 10 personer til forhindring af smitte af Covid-19 medfører, til den folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler), daghøjskoler og Folkeuniversitetet.

Stk. 2 Kompensationsordningen, efter stk. 1, gælder for alle kurser og aktiviteter under folkeoplysningsloven i perioden fra og med den 26. oktober 2020 frem til og med den 31. januar 2021, under forudsætning af at indskrænkningen af forsamlingsforbuddet til 10 personer fortsat er gældende.

§ 2

Kompensationsordningen, som udmøntes i en pulje, administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Stk. 2 Ansøgning om kompensation efter puljen skal rettes til Slots- og Kulturstyrelsen.

Stk. 3 Slots- og Kulturstyrelsen fastlægger nærmere retningslinjer for krav til ansøgningens indhold, behandling af ansøgninger, kriterier for udbetaling af kompensation mv. Ansøgningsfasen efterfølges af en senere kompensationsopgørelse og efterregulering jf. kapitel 2.

§ 3

Puljen til kompensation for tabt deltagerbetaling, ekstra udgifter og ekstra udgifter til administration, som indskrænkningen af forsamlingsforbuddet til 10 personer medfører, kan søges af følgende:

§ 4

Der kan i puljen, jf. § 1, ydes kompensation for 90 pct. af tabt deltagerbetaling tilknyttet kurser og aktiviteter under folkeoplysningsloven i kompensationsperioden, jf. § 1, stk. 2, som følge af forsamlingsforbuddet på 10 personer til forhindring af smitte af Covid-19. Ved tabt deltagerbetaling forstås tabt deltagerbetaling vedrørende afholdte, påbegyndte og/eller allerede planlagte kurser og aktiviteter, som allerede er – eller forventes at blive – betalt tilbage til kursisterne samt deltagerbetaling, som er tabt pga., at kursisten har fået mulighed for at tilmelde sig et allerede planlagt kursus eller en allerede planlagt aktivitet, som foregår efter, at indskrænkningen af forsamlingsforbuddet er ophørt. Dog skal kurset eller aktiviteten være planlagt til senest afholdelse den 31. marts 2021.

Stk. 2 Der kan i puljen, jf. § 1, ydes kompensation for 100 pct. af ekstra udgifter tilknyttet kurser og aktiviteter under folkeoplysningsloven i kompensationsperioden, jf. § 1, stk. 2, som følge af forsamlingsforbuddet på 10 personer til forhindring af smitte af Covid-19. Ved ekstra udgifter forstås ekstra udgifter vedrørende afholdte, påbegyndte og/eller allerede planlagte kurser og aktiviteter til lærerlønninger og lokaler, herunder rengøring af lokaler, som er – eller forventes at blive – afholdt for at kunne afvikle kurser og aktiviteter, inden for rammerne af forsamlingsforbuddet på 10 personer.

Stk. 3 Der kan i puljen, jf. § 1, ydes kompensation for 100 pct. af ekstra udgifter til administration tilknyttet kurser og aktiviteter under folkeoplysningsloven i kompensationsperioden, jf. § 1, stk. 2, som følge af forsamlingsforbuddet på 10 personer til forhindring af smitte af Covid-19. Ved ekstra udgifter til administration forstås faktiske og ekstra afholdte udgifter til administration vedrørende afholdte, påbegyndte og/eller allerede planlagte kurser og aktiviteter, som er – eller forventes at blive – afholdt for at kunne afvikle disse inden for rammerne af forsamlingsforbuddet på 10 personer, herunder ekstra udgifter til administration ifm. tilbagebetaling af deltagerbetaling og opdeling af aktiviteter til flere hold mv.

Stk. 4 Kompensation kan uanset stk. 1-3, kun dække tab af deltagerbetaling, ekstra udgifter og ekstra udgifter til administration, som indskrænkningen af forsamlingsforbuddet til 10 personer medfører, der ikke er dækket af andre indtægter, herunder offentlige Covid-19-hjælpepakker eller andre offentlige tilskud.

Kapitel 2 Kompensationsopgørelse og efterregulering
§ 5

Slots- og Kulturstyrelsen fører efter kompensationsperioden, jf. § 1, stk. 2, kontrol over de udbetalte kompensationer i puljen.

Stk. 2 Der skal på Slots- og Kulturstyrelsens anmodning til brug for kontrol, jf. § 4, indsendes en kompensationsopgørelse, jf. § 6, for den tabte deltagerbetaling og for de eventuelt afholdte ekstra udgifter og ekstra udgifter til administration, der vedrører kompensationsperioden.

Stk. 3 På baggrund af den indsendte dokumentation efter stk. 2, kan Slots- og Kulturstyrelsen foretage en efterregulering med det med formål enten at supplere den udbetalte kompensation eller reducere den udbetalte kompensation.

Stk. 4 I tilfælde af en reduktion af den udbetalte kompensation, anmoder Slots- og Kulturstyrelsen om tilbagebetaling af den del af den udbetalte kompensation, som overstiger den berettigede kompensation.

Stk. 5 Slots- og Kulturstyrelsen kan endvidere kræve helt eller delvis tilbagebetaling af kompensation, såfremt kriterierne for tildelingen af kompensation ikke er opfyldt.

§ 6

For kompensation på 100.000 kr. eller derunder aflægger kompensationsmodtageren, jf. § 5, stk. 2, til Slots- og Kulturstyrelsen en endelig opgørelse over de midler, som der er søgt om kompensation for. Kompensationsmodtageren skal desuden afgive en erklæring på tro og love om, at opgørelsen er korrekt, og at kompensationen ydes til afholdte, påbegyndte og/eller allerede planlagte kurser og aktiviteter, samt at den tabte deltagerbetaling og/eller de ekstra udgifter ikke er dækket af andre indtægter, herunder offentlige Covid-19-hjælpepakker eller andre offentlige tilskud. Slots- og Kulturstyrelsen kan som led i en stikprøvekontrol kræve, at kompensationsmodtagerne, jf. pkt. 1 skal indsende dokumentation for, at kurserne eller aktiviteterne har været afholdt, påbegyndt og/eller, at de har været planlagt.

Stk. 2 For kompensation på mere end 100.000 kr. og på højst 500.000 kr. aflægger kompensationsmodtageren, jf. § 5, stk. 2, en kompensationsopgørelse over for Slots-og Kulturstyrelsen. Kompensationsopgørelsen skal være gennemgået og underskrevet af en regnskabskyndig person, eller revideret af en godkendt revisor eller af et revisionsorgan, der udfører revision for kommuner eller regioner.

Stk. 3 For kompensation på mere end 500.000 kr. aflægger kompensationsmodtageren, jf. § 5, stk. 2, en kompensationsopgørelse over for Slots- og Kulturstyrelsen. Kompensationsopgørelsen skal være revideret af en godkendt revisor eller af et revisionsorgan, der udfører revision for kommuner eller regioner.

§ 7

Ved gennemgangen eller revisionen efter § 6, stk. 2 og 3 skal det efterprøves, om kompensationsopgørelsen i alle væsentlige henseender er rigtig, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med Slots- og Kulturstyrelsen retningslinjer, herunder om opgørelsen af tabt deltagerbetaling, ekstra udgifter og ekstra udgifter til administration er i overensstemmelse med denne bekendtgørelse, jf. § 1, stk. 1.

Stk. 2 Revisionen af kompensationsopgørelsen efter § 6, stk. 3 skal foretages i overensstemmelse med de internationale standarder om revision (ISA) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark.

Stk. 3 Kompensationsmodtageren skal til brug for gennemgangen eller revisionen, efter stk. 1, afgive de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af den fremlagte dokumentation. Kompensationsmodtageren skal give den regnskabskyndige person eller revisoren adgang til at foretage de undersøgelser, som denne finder nødvendig for sin vurdering af dokumentationen og skal sørge for, at denne får de oplysninger og den bistand, som denne finder nødvendig for udførelsen af sit hverv.

Kapitel 3 Klageadgang
§ 8

Slots- og Kulturstyrelsens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan påklages til Kulturministeriet.

Stk. 2 Klagen skal rettes til Slots- og Kulturstyrelsen, som videresender klagen med sagens materiale og en udtalelse til Kulturministeriet.

Kapitel 4 Ikrafttræden
§ 9

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2020.

Stk. 2 Bekendtgørelsen har udelukkende virkning for afgivne tilsagn om kompensation for tabt deltagerbetaling, ekstra udgifter og ekstra udgifter til administration i kompensationsperioden jf. § 1, stk. 2, som indskrænkningen af forsamlingsforbuddet til 10 personer medfører.