Bekendtgørelse om kompensation for tab ved aflysning af større kultur- og idrætsarrangementer fra september 2020 til og med april 2021 som følge af COVID-19-afværgeforanstaltninger

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 51 af 16. januar 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 736 af 24. april 2021, bekendtgørelse nr. 1536 af 29. juni 2021, bekendtgørelse nr. 2410 af 06. december 2021, bekendtgørelse nr. 297 af 08. marts 2022 og bekendtgørelse nr. 18 af 07. januar 2023

I medfør af tekstanmærkning nr. 147 ad 08.32.21 til § 8 på finansloven for finansåret 2021, tekstanmærkning nr. 217 ad 21.11.69 til § 21 på finansloven for finansåret 2021 og akt nr. 138 af 12. januar 2021, akt nr. 167 af 25. februar 2021, akt nr. 179 af 18. marts 2021, akt nr. 215 af 22. april 2021 og akt nr. 363 af 23. september 2021 fastsættes:

Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde
§ 1

Efter denne bekendtgørelse ydes kompensation for tab ved aflysning eller udskydelse af arrangementer med et forventet deltagerantal på mere end 350 personer samtidigt, eller hvor betingelserne for afvikling af sådanne arrangementer er væsentligt ændret, som følge af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom (COVID-19).

Stk. 2 Der ydes kompensation til arrangører, hvor statslige, regionale eller kommunale tilskud til drift udgør halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af arrangørens ordinære driftsudgifter, samt til arrangører uanset hvor stor en andel det offentlige tilskud til drift udgør, såfremt arrangøren er et kommunalt spillested, jf. § 4, nr. 10.

Stk. 3 Kompensationsordningen, jf. stk. 1, gælder alene for kultur- og idrætsarrangementer, der har været planlagt til afholdelse i Danmark i perioden fra og med den 1. september 2020 til og med den 30. april 2021.

Stk. 4 Retten til kompensation, jf. stk. 1 og 2, tilkommer arrangøren, jf. § 4, nr. 3.

Stk. 5 Retten til kompensation, jf. stk. 1 og 2, gælder uanset om deltagelse i arrangementet har været betinget af betaling.

§ 2

Arrangører, jf. § 4, nr. 3, som er organer inden for den offentlige forvaltning, jf. § 4, nr. 6, er ikke omfattet af kompensationsordningen efter reglerne i denne bekendtgørelse, jf. dog § 1, stk. 2.

Stk. 2 TV 2 er ikke omfattet af kompensationsordningen efter reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 3

Arrangører af landsindsamlinger er ligeledes ikke omfattet af kompensationsordningen efter reglerne i denne bekendtgørelse, i den udstrækning der søges om kompensation til selve landsindsamlingen.

§ 3a

Arrangører, der før den 31. december 2019 var kriseramt som defineret i artikel 1, stk. 4, litra c, i Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014, om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108, er ikke berettiget til kompensation. Arrangører, der er mikro- eller små virksomheder, som defineret i Bilag I til Europa-Kommissionens forordning nr. 651/2014 af 17. juni 2014 er berettiget til kompensation efter 1. pkt. uanset om de allerede var kriseramte pr. 31. december 2019, forudsat institutionen på tidspunktet for afgørelse om kompensation ikke er under konkursbehandling, og institutionen ikke har modtaget redningsstøtte eller omstruktureringsstøtte..

Kapitel 2 Definitioner
§ 4

I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Tab: underskuddet for de pågældende arrangementer (udgifter fratrukket indtægter).

 • 2) Arrangementer: Enkeltstående begivenheder i Danmark, der er enestående i deres indholds- og/eller formidlingsmæssige udtryk fra gang til gang, og som er planlagt til at finde sted mindre hyppigt end dagligt (højest hver anden dag) eller dagligt i en afgrænset periode af op til fire ugers varighed. Perioden på op til fire uger gælder for hver lokation, hvor et arrangement afholdes. Arrangementet skal have været åbent for offentlig tilmelding og deltagelse og have haft et forventet deltagerantal på mere end 350 personer samtidigt.

 • 3) Arrangør: En juridisk person (en selvejende institution, fond, forening eller lignende), der inden den 6. marts 2020 er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister, og som er hovedansvarlig for forberedelsen af et arrangement. Ved beregning af de i denne bekendtgørelse omhandlede støttetærskler for kompensation til en arrangør under Europa-Kommissionens meddelelse om Midlertidige rammebestemmelser for statslige foranstaltninger til støtte for økonomien under det nuværende covid-19-udbrud skal alle enheder, som de jure eller de facto kontrolleres af én og samme enhed, betragtes som én enhed.

 • 4) Kunstner: Scenekunstnere, musikere, sportshold og andre personer eller persongrupper, som er den direkte årsag til arrangementets afholdelse.

 • 5) Væsentligt ændret: At arrangementet afvikles med væsentligt færre eller helt uden deltagere/tilskuere, end det var dokumenterbart planlagt til, før der blev iværksat foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom (COVID-19).

 • 6) Organer inden for den offentlige forvaltning: Statslige myndigheder og statsfinansierede selvejende institutioner, der er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, i bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv., kommuner og regioner, kommunale og regionale organisationer og selskaber mv., som er oprettet i henhold til lov om kommunernes styrelse, samt institutioner hvor statslige, regionale eller kommunale tilskud til drift udgør over halvdelen og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter.

 • 7) Tilskud til drift: Den andel af offentlige tilskud som institutionen anvender til at dække ordinære driftsudgifter. Tilskud til drift omfatter ikkeoffentlige køb af varer og ydelser samt anlægstilskud.

 • 8) Ordinære driftsudgifter: Alle udgifter, der ikke er ekstraordinære, f.eks. lønninger og personale- og rejseomkostninger, husleje m.v., af- og nedskrivninger, udgifter til vedligeholdelse af bygninger og andre anlægsaktiver, ejendomsskatter, udgifter til revision og telefoni samt renteomkostninger.

 • 9) Vedvarende dækker ordinære driftsudgifter: Tilskud til drift, der med forbehold for vedtagelsen af årlige bevillingslove m.v. i staten og årlige budgetgodkendelser i kommuner og regioner forventes ydet tidsubegrænset eller i en periode på mindst 3 på hinanden følgende regnskabsår.

 • 10) Kommunale spillesteder: Spillesteder, herunder Musikhuset Aarhus, Værket Randers, Vejle Musikteater, Kulturværftet Helsingør, samt Musikteatret Albertslund og Ringsted Kongrescenter, som i perioden 6. marts 2020 til og med den 31. august 2020 er registreret på et kommunalt CVR-nummer i Det Centrale Virksomhedsregister, som har kapacitet til at afholde arrangementer for mere end 350 personer samtidig.

 • 11) Kultur- og idrætsarrangementer: Arrangementer, hvor hovedformålet med afholdelsen er kultur, kunst eller idræt. Madfestivaller og blomsterfestivaller mv. vil ikke være omfattet.

Kapitel 3 Kompensationsberettiget tab
§ 5

Arrangøren kompenseres for tab, jf. § 4, nr. 1, som påviseligt er direkte relateret til aflysningen, udskydelsen eller den væsentlige ændring, og som arrangøren ikke kunne afværge.

Stk. 2 Udbetaling af kompensation sker på baggrund af en opgørelse af arrangementets underskud, som baserer sig på arrangementets indtægter og udgifter. Det er muligt at medregne såvel direkte udgifter såvel som en begrundet forholdsmæssig andel af arrangørens indirekte udgifter. I så fald medtages også en forholdsmæssig andel af arrangørens indirekte indtægter.

Stk. 3 Der ydes ikke kompensation for udgifter, som godtgøres arrangøren på anden vis, herunder ved forsikring, anden statslig kompensationsordning eller øvrige indtægter, som kan henføres direkte til arrangementet og oppebæres uanset arrangements gennemførelse. Der kan kun medtages afskrivninger for materialer (herunder instrumenter og udstyr), der er direkte henførbare til arrangementet. Afskrivningerne beregnes efter reglerne i årsregnskabsloven.

Stk. 4 Retten til kompensation efter reglerne i denne bekendtgørelse er betinget af, at arrangøren for det indkomstår, henholdsvis 2020 og 2021, der modtages kompensation for, har betalt eller vil betale den skat, som den er forpligtet til i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler. Det indebærer, at retten til kompensation er betinget af, at arrangøren ikke er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner. Retten til kompensation er endvidere betinget af, at en legal ejer, der har kontrol med arrangøren, f.eks. som følge af besiddelse af en ejerandel på mindst 25 pct., ikke er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner. Betingelsen i 3. pkt. finder tilsvarende anvendelse for det øverste danske moderselskab i en eventuel dansk sambeskatning, hvori arrangøren indgår.

Stk. 5 Såfremt arrangøren indirekte kontrolleres af en fysisk eller juridisk person, der er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner, er retten til kompensation betinget af, at der ikke er blevet indsat mellemliggende selskaber i ejerskabsstrukturen mellem arrangøren og den pågældende fysiske eller juridiske person med opfyldelse af betingelsen i stk. 4, som hovedformål eller et af hovedformålene.

Stk. 6 Der ydes ikke kompensation for tabte indtægter, som arrangøren ikke er kontraktuelt forpligtet til at tilbagebetale.

Stk. 7 For arrangementer, der skulle have været afholdt fra og med den 1. september 2020 til og med den 31. oktober 2020, skal der senest den 13. august 2020 være indgået bindende aftale om de udgifter, der medtages i tabsopgørelsen, jf. dog stk. 9.

Stk. 8 For arrangementer, der skulle have været afholdt fra og med den 1. november 2020 til og med den 30. april 2021, skal der senest den 22. oktober 2020 være indgået bindende aftale om de udgifter, der medtages i tabsopgørelsen, jf. dog stk. 9.

Stk. 9 Udgifter til opfyldelse af bindende aftaler indgået efter de i stk. 7 og 8 angivne frister, kan medtages i tabsopgørelsen, jf. dog stk. 10, hvis:

 • 1) udgifterne sker som led i afholdelse af et væsentligt ændret arrangement, er nødvendige for afholdelsen af arrangementet, og arrangøren har udvist økonomisk ansvarlighed ved indgåelsen af aftalen, jf. § 5, stk. 3-6,

 • 2) udgifterne er en direkte og nødvendig konsekvens af aflysning eller udskydelse af et arrangement, og arrangøren har udvist økonomisk ansvarlighed ved indgåelsen af aftalen, jf. § 5, stk. 3-6, eller

 • 3) udgifterne er direkte relateret til et arrangement, der er aflyst eller udskudt som følge af indførelsen af skærpede midlertidige COVID-19-relaterede restriktioner den 7. december 2020, jf. Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 1851 af 8. december 2020 om ændring af bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19 med senere ændringer eller senere beslægtede bekendtgørelser, jf. § 5, stk. 3-6.

Stk. 10 Udgifter til bindende aftaler med eksterne konsulenter og lignende, herunder til juridisk bistand, der indgås efter fristerne i stk. 7 og 8, kompenseres som følger:

 • 1) Aftale indgået med henblik på at begrænse tab forbundet med en given udgift, kompenseres med op til 15 pct. af værdien af den udgift, der søges tabsbegrænset.

 • 2) Øvrige aftaler, der er en direkte og nødvendig konsekvens af aflysning, udskydelse eller væsentlig ændring af et arrangement, kompenseres med op til 10 pct. af det samlede øvrige kompensationsbeløb.

Stk. 11 Arrangementer, der ikke er omfattet af Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger i forbindelse med håndtering af covid-19 eller senere beslægtede bekendtgørelser, eller Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse om forbud mod store forsamlinger i forbindelse med håndteringen af covid-19 eller senere beslægtede bekendtgørelser, kan kompenseres med op til 2,3 mio. euro indtil den 30. juni 2022. Beregningen, af om loftet på 2,3 mio. euro er overskredet, skal ske i henhold til reglerne i Europa-Kommissionens meddelelse om Midlertidige rammebestemmelser for statslige foranstaltninger til støtte for økonomien under det nuværende covid-19-udbrud pkt. 22 (a).

§ 6

Kompensationen må ikke bidrage til et overskud hos arrangøren relateret til arrangementet.

Stk. 2 Det er en forudsætning for ydelse af kompensationen, at arrangøren ikke har ændret regnskabspraksis i forhold til tidligere år, herunder ikke har ændret periodiseringsprincipper, tilbageført indtægter eller medtaget omkostninger, som ikke knytter sig til arrangementet eller regnskabsåret.

Kapitel 4 Betingelser for at modtage kompensation
Ansøgning og dokumentation
§ 7

Slots- og Kulturstyrelsen fastsætter frist for ansøgning om udbetaling af kompensation efter denne bekendtgørelse. Ansøgning om udbetaling af kompensation indsendes til Slots- og Kulturstyrelsen via digital løsning (blanket, samt bilag udfyldt i Slots- og Kulturstyrelsens skabeloner), som tilgås via SLKS.dk.

Stk. 2 Blanketten vedlægges dokumentation som foreskrevet i § 8.

Stk. 3 Arrangører af flere arrangementer, der søges kompenseret efter denne bekendtgørelse, kan ansøge om et, flere eller alle arrangementer i en ansøgning, jf. dog § 9 stk. 1.

§ 8

Arrangøren skal på forlangende i ansøgningsblanketten, jf. § 7, stk. 1, eller på forespørgsel fra Slots- og Kulturstyrelsen indsende dokumentation for bl.a. følgende:

 • 1) at arrangementet, der er blevet aflyst, udskudt eller væsentligt ændret, skulle have været afholdt i Danmark i perioden fra og med den 1. september 2020 til og med den 30. april 2021,

 • 2) arrangementets forventede deltagerantal, jf. § 4, nr. 2,

 • 3) at arrangementet har været dokumenterbart planlagt inden arrangementets afholdelse og senest den 6. april 2020, eller at arrangementet er en fast tilbagevende begivenhed, som er dokumenterbart planlagt til afholdelse i kompensationsperioden, jf. § 1, stk. 2,

 • 4) at arrangørens tab ikke kan kompenseres via arrangørens egen forsikring,

 • 5) at de medregnede direkte udgifter er afholdt, eller at arrangøren er forpligtet til at afholde dem, og at udgifterne vedrører og ville være finansieret af indtægter fra det pågældende arrangement,

 • 6) at de medregnede indirekte udgifter er opgjort som en begrundet andel baseret på almindelige forholdsmæssige fordelingsnøgler. Ved vurdering af den forholdsmæssige andel skal det bl.a. tages med i betragtning, om det – f.eks. ved sammenligning med tidligere lignende arrangementer – er sandsynliggjort, at indtægten ved arrangementet ville have finansieret de udgifter, som medregnes,

 • 7) betaling af eventuelt honorar til kunstnere, som arrangøren søger kompensation for, og

 • 8) at billetter mv. solgt i forsalg, som arrangøren søger kompensation for, er refunderet.

Stk. 2 Dokumentation for udgifter efter nr. 7, skal ledsages af dokumentation for, at arrangøren aftaleretligt har været forpligtet til at afholde de pågældende udgifter ved aflysning, udskydelse eller anden væsentlig ændring af arrangementet.

Stk. 3 Ansøger skal i ansøgningen på tro og love erklære, at de afgivne oplysninger efter stk. 1 og 2 er korrekte. Erklæringen skal underskrives af arrangørens ledelse.

Stk. 4 Ansøger skal i ansøgningen på tro og love endvidere erklære, at arrangøren for det indkomstår, henholdsvis 2020 og 2021, der modtages kompensation for, har betalt eller vil betale den skat, som denne er forpligtet til i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler, jf. § 5, stk. 4, og at ejerskabsstrukturen ikke er blevet tilrettelagt med opfyldelse af betingelsen i § 5, stk. 4, jf. § 5, stk. 5, som hovedformål eller et af hovedformålene.

Stk. 5 Slots- og Kulturstyrelsen kan meddele administrativt afslag på ansøgninger om kompensation, når oplysningerne i tilknytning til ansøgningen må anses som mangelfulde eller ikke-retvisende, samt når den dokumentation, der er fremsendt som bilag til ansøgningen, er utilstrækkelig.

Stk. 6 I de tilfælde, hvor Slots- og Kulturstyrelsen meddeler administrativt afslag efter stk. 5, kan ansøger indsende en fornyet ansøgning med de fornødne oplysninger og den påkrævede dokumentation.

§ 9

Ansøgninger om kompensation, der overstiger 500.000 kr. for samme arrangør, skal ledsages af en erklæring, udarbejdet af en uafhængig, godkendt revisor. Dette gælder også såfremt flere ansøgninger fra samme arrangør tilsammen overstiger 500.000 kr.

Stk. 2 Slots- og Kulturstyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for revisors arbejde, jf. stk. 1.

Stk. 3 Den, der afgiver en erklæring efter stk. 1., skal i erklæringen bekræfte at være uafhængig af arrangøren.

Stk. 4 Der kan ydes kompensation for rimelige og dokumenterbare udgifter op til 30.000 kr. til udarbejdelse af en erklæring efter stk. 1, såfremt ansøgningen udløser kompensation.

§ 10

Ansøgninger om kompensation på 500.000 kr. og derunder for samme arrangører skal ledsages af en tro- og love-erklæring fra arrangørens ledelse, som tilgås via den digitale løsning på SLKS.dk, jf. § 7, stk. 1.

§ 11

Slots- og Kulturstyrelsen kan til brug for behandlingen af ansøgninger indhente oplysninger fra andre offentlige myndigheder samt relevante offentlige registre mv.

Stk. 2 Slots- og Kulturstyrelsen kan i forbindelse med kontrollen af § 5, stk. 4 og 5, vedrørende skatteforhold, udbede sig den fornødne dokumentation.

Stk. 3 Slots- og Kulturstyrelsen kan udtage ansøgninger af særlig karakter, herunder hvor der ansøges om et højt kompensationsbeløb i forhold til ansøgers størrelse og omsætning, og ansøgninger, hvor der vurderes at være en særlig risiko for, at ansøger ikke er berettiget til den ansøgte kompensation, eksempelvis ved atypiske forhold omkring kompensationsgrundlaget, til udvidet sagsbehandling.

Stk. 4 Slots- og Kulturstyrelsen kan pålægge enhver, der i medfør af stk. 3, udtages til udvidet sagsbehandling, at udlevere supplerende oplysninger og dokumentation til brug for afgørelsen.

Stk. 5 Slots- og Kulturstyrelsen kan i særlige tilfælde, herunder i særligt komplicerede sager eller hvor der i øvrigt er særligt behov for kvalitetssikring af dokumentationen, pålægge ansøgere, der i medfør af stk. 3, udtages til udvidet sagsbehandling, at anvende bistand fra en uafhængig, godkendt revisor.

Stk. 6 Slots- og Kulturstyrelsen fastsætter i forbindelse med indhentelse af oplysninger efter stk. 4 og 5 en frist for indsendelse af oplysningerne.

Stk. 7 Der kan alene udbetales kompensation, når kompensationsgrundlaget er dokumenteret i fornødent omfang og inden for den af Slots- og Kulturstyrelsen fastsatte frist, jf. stk. 6.

Udbetaling af kompensation
§ 12

Udbetaling af kompensation vil ske direkte til arrangøren, når de i bekendtgørelsen fastsatte krav til dokumentation for tab mv. er godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen. Der udbetales ikke kompensation for tab, hvor den fremsendte dokumentation er utilstrækkelig, jf. § 11, stk. 7.

Stk. 2 Slots- og Kulturstyrelsen kan nedsætte kompensationen, hvis arrangøren ikke har iagttaget sin tabsbegrænsningspligt, jf. § 4, nr. 1.

Stk. 3 Udbetaling af kompensation sker direkte til arrangørens NemKonto.

Stk. 4 Kompensationen kan udbetales forud for udgifternes faktiske afholdelse.

Kapitel 5 Kontrol og sanktioner
Tilbagebetaling af kompensation
§ 13

Arrangøren skal underrette Slots- og Kulturstyrelsen, såfremt forudsætningerne for modtagelse af kompensation efter denne bekendtgørelse har ændret sig, herunder hvis arrangementet, der er opnået kompensation for, afholdes inden for et år efter planlagt afholdelse i samme eller en anden juridisk enhed med en eller flere af de samme reelle ejere.

Stk. 2 Arrangøren skal endvidere på forlangende udlevere øvrige oplysninger til Slots- og Kulturstyrelsen med henblik på efterfølgende kontrol af den udbetalte kompensation.

Stk. 3 Slots- og Kulturstyrelsen kan i forbindelse med den efterfølgende kontrol af § 5, stk. 4 og 5, vedrørende skatteforhold, udbede sig den fornødne dokumentation.

Stk. 4 Slots- og Kulturstyrelsen kan i forbindelse med den efterfølgende kontrol af udbetalt kompensation pålægge arrangøren at anvende revisorbistand fra en godkendt uafhængig revisor.

Stk. 5 Der ydes godtgørelse for 80 pct. af udgifterne til revisorbistanden efter stk. 4, dog maksimalt 16.000 kr. ekskl. moms.

Stk. 6 Retten til godtgørelse efter stk. 5 bortfalder, og allerede udbetalt godtgørelse skal fuldt ud tilbagebetales, hvis arrangøren endeligt dømmes for misbrug af kompensationsordningen.

Stk. 7 Slots- og Kulturstyrelsen træffer på baggrund af de udleverede oplysninger i stk. 1-4, afgørelse om hel eller delvis tilbagebetaling af kompensation, hvis det viser sig, at forudsætningerne for udbetalingen har ændret sig, herunder hvis arrangøren har modtaget kompensation for udgifter, som arrangøren ikke har afholdt eller efterfølgende afholder.

Stk. 8 Slots- og Kulturstyrelsen træffer endvidere afgørelse om tilbagebetaling af kompensation, hvis arrangøren har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse.

Stk. 9 Opstår der flere krav om tilbagebetaling af kompensation efter dette kapitel for samme modtager, kan disse lægges sammen og kræves tilbagebetalt som ét samlet tilbagebetalingskrav. Stiftelses- og forfaldstidspunkt for det samlede tilbagebetalingskrav er sammenfaldende med datoen for Slots- og Kulturstyrelsens seneste udbetaling til NemKonto af kompensation for den kompensationsperiode, tilbagebetalingskravet dækker over.

Stk. 10 Slots- og Kulturstyrelsen træffer ikke afgørelse om tilbagebetaling af kompensation efter dette kapitel, hvis arrangøren skal tilbagebetale mindre end 200 kr. af den allerede udbetalte kompensation.

§ 13a

Afgørelse om tilbagebetaling efter dette kapitel på mere end 10.000 kr. ledsages af et tilbud om en afdragsordning.

Stk. 2 Afdragsordningen løber i op til et år, og afdrag betales i fire lige store rater, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Ansøger har til enhver tid ret til helt at indfri sine forpligtelser til tilbagebetaling.

Stk. 4 Slots- og Kulturstyrelsen skal forud for indgåelse af en aftale om afdragsordning efter stk. 1, oplyse ansøger om vilkår for aftalen, herunder det samlede beløb der skal betales, konsekvenser ved misligholdelse og mulighed for hel eller delvis indfrielse.

Kapitel 6 Klage og ikrafttræden
Klageadgang
§ 14

Slots- og Kulturstyrelsens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan påklages til Kulturministeriet.

Stk. 2 Klagen skal rettes til Slots- og Kulturstyrelsen, som videresender klagen med sagens materiale og en udtalelse til Kulturministeriet.

Kapitel 7 Ikrafttræden
§ 15

Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. januar 2021.