Bekendtgørelse om kompensation for tab ved aflysning af større kultur- og idrætsarrangementer fra marts til august 2020 som følge af COVID-19-afværgeforanstaltninger Kapitel 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 836 af 11. juni 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 54 af 16. januar 2021, bekendtgørelse nr. 358 af 05. marts 2021, bekendtgørelse nr. 2376 af 06. december 2021 og bekendtgørelse nr. 21 af 07. januar 2023

Kapitel 4 Betingelser for at modtage kompensation
§ 6

Retten til kompensation efter reglerne i denne bekendtgørelse er betinget af, at arrangøren for indkomståret 2020 har betalt eller vil betale den skat, som arrangøren er forpligtet til i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler. Det indebærer, at retten til kompensation er betinget af, at arrangøren ikke er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner. Retten til kompensation er endvidere betinget af, at en legal ejer, der har kontrol med arrangøren, f.eks. som følge af besiddelse af en ejerandel på mindst 25 pct., ikke er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner. Betingelsen i 3. pkt finder tilsvarende anvendelse for det øverste danske moderselskab i en eventuel dansk sambeskatning, hvori arrangøren indgår.

Stk. 2 Såfremt arrangøren indirekte kontrolleres af en fysisk eller juridisk person, der er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner, er retten til kompensation betinget af, at der ikke er blevet indsat mellemliggende selskaber i ejerskabsstrukturen mellem arrangøren og den pågældende fysiske eller juridiske person med opfyldelse af betingelsen i stk. 1, som hovedformål eller et af hovedformålene.

§ 7

Kompensationen må ikke bidrage til et overskud hos arrangøren relateret til arrangementet.

§ 8

Det er en forudsætning for ydelse af kompensationen, at arrangøren ikke har ændret regnskabspraksis i forhold til tidligere år, herunder ikke har ændret periodiseringsprincipper, tilbageført indtægter eller medtaget omkostninger, som ikke knytter sig til arrangementet eller regnskabsåret.

Stk. 2 Slots- og Kulturstyrelsen kan dispensere fra stk. 2, såfremt arrangøren kan sandsynliggøre, at regnskabspraksis eller periodiseringsprincipper mv. ikke er ændret med det formål at opnå mere i kompensation fra kompensationsordningen efter denne bekendtgørelse.