Bekendtgørelse om kompensation for tab ved aflysning af større arrangementer fra september 2020 til og med april 2021 som følge af COVID-19-afværgeforanstaltninger § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1820 af 03. december 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 18 af 07. januar 2021, bekendtgørelse nr. 211 af 12. februar 2021, bekendtgørelse nr. 668 af 15. april 2021, bekendtgørelse nr. 854 af 04. maj 2021, bekendtgørelse nr. 1366 af 22. juni 2021, bekendtgørelse nr. 1997 af 29. oktober 2021, bekendtgørelse nr. 73 af 17. januar 2022 og bekendtgørelse nr. 1331 af 22. september 2022

§ 5

Arrangøren kompenseres for tab, jf. § 4, nr. 1, som påviseligt er direkte relateret til aflysningen, udskydelsen eller den væsentlige ændring, og som arrangøren ikke kunne afværge.

Stk. 2 Udbetaling af kompensation sker på baggrund af en opgørelse af arrangementets underskud, som baserer sig på arrangementets indtægter og udgifter. Det er muligt at medregne såvel direkte udgifter såvel som en begrundet forholdsmæssig andel af arrangørens indirekte udgifter. I så fald medtages også en forholdsmæssig andel af arrangørens indirekte indtægter.

Stk. 3 Der ydes ikke kompensation for udgifter, som godtgøres arrangøren på anden vis, herunder ved forsikring, anden statslig kompensationsordning eller øvrige indtægter, som kan henføres direkte til arrangementet og oppebæres uanset arrangements gennemførelse. Der kan kun medtages afskrivninger for materialer (herunder instrumenter og udstyr), der er direkte henførbare til arrangementet. Afskrivningerne beregnes efter reglerne i årsregnskabsloven.

Stk. 4 Retten til kompensation efter reglerne i denne bekendtgørelse er betinget af, at arrangøren for det indkomstår, henholdsvis 2020 og 2021, der modtages kompensation for, har betalt eller vil betale den skat, som denne er forpligtet til i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler. Det indebærer, at retten til kompensation er betinget af, at arrangøren ikke er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner. Retten til kompensation er endvidere betinget af, at en legal ejer, der har kontrol med arrangøren, f.eks. som følge af besiddelse af en ejerandel på mindst 25 pct., ikke er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner. Betingelsen i 3. pkt. finder tilsvarende anvendelse for det øverste danske moderselskab i en eventuel dansk sambeskatning, hvori arrangøren indgår.

Stk. 5 Såfremt arrangøren indirekte kontrolleres af en fysisk eller juridisk person, der er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner, er retten til kompensation betinget af, at der ikke er blevet indsat mellemliggende selskaber i ejerskabsstrukturen mellem arrangøren og den pågældende fysiske eller juridiske person med opfyldelse af betingelsen i stk. 4, som hovedformål eller et af hovedformålene.

Stk. 6 Der ydes ikke kompensation for tabte indtægter, som arrangøren ikke er kontraktuelt forpligtet til at tilbagebetale.

Stk. 7 For arrangementer, der skulle have været afholdt fra og med den 1. september 2020 til og med den 31. oktober 2020, skal der senest den 13. august 2020 være indgået bindende aftale om de udgifter, der medtages i tabsopgørelsen, jf. dog stk. 9.

Stk. 8 For arrangementer, der skulle have været afholdt fra og med den 1. november 2020 til og med den 30. april 2021, skal der senest den 22. oktober 2020 være indgået bindende aftale om de udgifter, der medtages i tabsopgørelsen, jf. dog stk. 9.

Stk. 9 Udgifter til opfyldelse af bindende aftaler indgået efter de i stk. 7 og 8 angivne frister, kan medtages i tabsopgørelsen, jf. dog stk. 10, hvis:

  • 1) udgifterne sker som led i afholdelse af et væsentligt ændret arrangement, er nødvendige for afholdelsen af arrangementet, og arrangøren har udvist økonomisk ansvarlighed ved indgåelse af aftalen, jf. § 5, stk. 3-6,

  • 2) udgifterne er en direkte og nødvendig konsekvens af aflysning eller udskydelse af et arrangement, og arrangøren har udvist økonomisk ansvarlighed ved indgåelse af aftalen, jf. § 5, stk. 3-6, eller

  • 3) udgifterne er direkte relateret til et arrangement, der er aflyst eller udskudt som følge af indførelsen af skærpede midlertidige COVID-19-relaterede restriktioner den 7. december 2020, jf. Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 1851 af 8. december 2020 om ændring af bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19 med senere ændringer eller senere beslægtede bekendtgørelser, jf. § 5, stk. 3-6.

Stk. 10 Udgifter til bindende aftaler med eksterne konsulenter og lignende, herunder til juridisk bistand, der indgås efter fristerne i stk. 7 og 8, kompenseres som følger:

  • 1) Aftale indgået med henblik på at begrænse tab forbundet med en given udgift, kompenseres med op til 15 pct. af værdien af den udgift, der søges tabsbegrænset.

  • 2) Øvrige aftaler, der er en direkte og nødvendig konsekvens af aflysning, udskydelse eller væsentlig ændring af et arrangement, kompenseres med op til 10 pct. af det samlede øvrige kompensationsbeløb.

Stk. 11 Arrangementer, der ikke er omfattet af Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger i forbindelse med håndtering af covid-19 eller senere beslægtede bekendtgørelser, eller Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse om forbud mod store forsamlinger i forbindelse med håndteringen af covid-19 eller senere beslægtede bekendtgørelser, kan kompenseres med op til 2,3 mio. euro indtil den 30. juni 2022. Beregningen, af om loftet på 2,3 mio. euro er overskredet, skal ske i henhold til reglerne i Europa-Kommissionens meddelelse om Midlertidige rammebestemmelser for statslige foranstaltninger til støtte for økonomien under det nuværende covid-19-udbrud pkt. 22 (a).