Bekendtgørelse om kompensation for tab ved aflysning af større arrangementer fra maj 2021 til og med august 2021 som følge af covid-19-afværgeforanstaltninger

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 990 af 21. maj 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1565 af 02. juli 2021, bekendtgørelse nr. 1999 af 29. oktober 2021, bekendtgørelse nr. 74 af 17. januar 2022 og bekendtgørelse nr. 1329 af 22. september 2022

I medfør af § 3, stk. 1, § 7, stk. 3, og § 23, stk. 3, i lov nr. 1518 af 18. december 2018 om erhvervsfremme, som ændret ved lov nr. 782 af 4. maj 2021, akt nr. 207 af den 8. april 2021 og akt nr. 301 af 24. juni 2021, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde
§ 1

Efter denne bekendtgørelse ydes kompensation for tab ved aflysning eller udskydelse af arrangementer med et forventet deltagerantal på mere end 350 personer samtidigt, eller hvor betingelserne for afvikling af sådanne arrangementer er væsentligt ændret, som følge af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af covid-19.

Stk. 2 Kompensationsordningen, jf. stk. 1, gælder alene for arrangementer, der har været planlagt til afholdelse i Danmark i perioden fra og med den 1. maj 2021 til og med den 31. august 2021.

Stk. 3 Retten til kompensation, jf. stk. 1, tilkommer arrangøren, jf. § 5, nr. 3.

Stk. 4 Retten til kompensation, jf. stk. 1, gælder uanset om deltagelse i arrangementet har været betinget af betaling.

§ 2

Arrangører, som er organer inden for den offentlige forvaltning, jf. § 5, nr. 6, er ikke omfattet af kompensationsordningen efter reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 3

Arrangører af landsindsamlinger er ligeledes ikke omfattet af kompensationsordningen efter reglerne i denne bekendtgørelse, i den udstrækning der søges om kompensation til selve landsindsamlingen.

§ 4

Arrangører, der den 31. december 2019 var kriseramt, som defineret i artikel 1, stk. 4, litra c, i Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014, om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108, er ikke berettiget til kompensation. Arrangører, der er mikro eller små virksomheder, som defineret i Bilag I til Europa-Kommissionens forordning nr. 651/2014 af 17. juni 2014 er berettiget til kompensation efter 1. pkt. uanset om de allerede var kriseramte pr. 31. december 2019, forudsat virksomheden på tidspunktet for afgørelse om kompensation ikke er under konkursbehandling, og virksomheden ikke har modtaget redningsstøtte eller omstruktureringsstøtte.

Kapitel 2 Definitioner
§ 5

I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Tab: underskuddet for de pågældende arrangementer (udgifter fratrukket indtægter).

 • 2) Arrangementer: Enkeltstående begivenheder i Danmark, der er enestående i deres indholds- og/eller formidlingsmæssige udtryk fra gang til gang, og som er planlagt til at finde sted mindre hyppigt end dagligt (højest hver anden dag) eller dagligt i en afgrænset periode af op til fire ugers varighed. Perioden på op til fire uger gælder for hver lokation, hvor et arrangement afholdes. Arrangementet skal have været åbent for offentlig tilmelding og deltagelse og have haft et forventet deltagerantal på mere end 350 personer samtidigt.

 • 3) Arrangør: En juridisk person, der inden den 6. marts 2020 er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister, og som er hovedansvarlig for forberedelsen af et arrangement. Ved beregning af de i denne bekendtgørelse omhandlede støttetærskler for kompensation til en arrangør under Europa-Kommissionens meddelelse om Midlertidige rammebestemmelser for statslige foranstaltninger til støtte for økonomien under det nuværende covid-19-udbrud skal alle enheder, som de jure eller de facto kontrolleres af én og samme enhed, betragtes som én enhed.

 • 4) Kunstner: Scenekunstnere, musikere, sportshold og andre personer eller persongrupper, som er den direkte årsag til arrangementets afholdelse.

 • 5) Væsentligt ændret: At arrangementet afvikles med væsentligt færre eller helt uden deltagere/tilskuere, end det var dokumenterbart planlagt til, før der blev iværksat foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom (COVID-19).

 • 6) Organer inden for den offentlige forvaltning: Statslige myndigheder og statsfinansierede selvejende institutioner, der er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, i bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv., kommuner og regioner, kommunale og regionale organisationer og selskaber mv., som er oprettet i henhold til lov om kommunernes styrelse, samt institutioner hvor statslige, regionale eller kommunale tilskud til drift udgør over halvdelen og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter.

 • 7) Foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af covid-19: Forbud eller restriktioner i medfør af Justitsministeriets bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger i forbindelse med håndtering af covid-19 eller andre beslægtede bekendtgørelser udstedt med hjemmel i epidemiloven.

Kapitel 3 Kompensationsberettiget tab
§ 6

Arrangøren kompenseres for tab, jf. § 5, nr. 1, som påviseligt er direkte relateret til aflysningen, udskydelsen eller den væsentlige ændring, og som arrangøren ikke kunne afværge.

Stk. 2 Udbetaling af kompensation sker på baggrund af en opgørelse af arrangementets underskud, som baserer sig på arrangementets indtægter og udgifter. Det er muligt at medregne såvel direkte udgifter såvel som en begrundet forholdsmæssig andel af arrangørens indirekte udgifter. I så fald medtages også en forholdsmæssig andel af arrangørens indirekte indtægter.

Stk. 3 Der ydes ikke kompensation for udgifter, som godtgøres arrangøren på anden vis, herunder ved forsikring, anden statslig kompensationsordning eller øvrige indtægter, som kan henføres direkte til arrangementet og oppebæres uanset arrangements gennemførelse. Der kan kun medtages afskrivninger for materialer (herunder instrumenter og udstyr), der er direkte henførbare til arrangementet. Afskrivningerne beregnes efter reglerne i årsregnskabsloven.

Stk. 4 Retten til kompensation efter reglerne i denne bekendtgørelse er betinget af, at arrangøren for indkomståret 2021 har betalt eller vil betale den skat, som denne er forpligtet til i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler. Det indebærer, at retten til kompensation er betinget af, at arrangøren ikke er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner. Retten til kompensation er endvidere betinget af, at en legal ejer, der har kontrol med arrangøren, f.eks. som følge af besiddelse af en ejerandel på mindst 25 pct., ikke er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner. Betingelsen i 3. pkt. finder tilsvarende anvendelse for det øverste danske moderselskab i en eventuel dansk sambeskatning, hvori arrangøren indgår.

Stk. 5 Såfremt arrangøren indirekte kontrolleres af en fysisk eller juridisk person, der er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner, er retten til kompensation betinget af, at der ikke er blevet indsat mellemliggende selskaber i ejerskabsstrukturen mellem arrangøren og den pågældende fysiske eller juridiske person med opfyldelse af betingelsen i stk. 4, som hovedformål eller et af hovedformålene.

Stk. 6 Der ydes ikke kompensation for tabte indtægter, som arrangøren ikke er kontraktuelt forpligtet til at tilbagebetale.

Stk. 7 Bindende aftaler om de udgifter, der medtages i tabsopgørelsen, skal være indgået inden arrangementets afholdelse og senest den 4. maj 2021, jf. dog stk. 8.

Stk. 8 Udgifter til opfyldelse af bindende aftaler indgået efter den i stk. 7 angivne frist, kan medtages i tabsopgørelsen, jf. dog stk. 9, hvis:

 • 1) udgifterne sker som led i afholdelse af et væsentligt ændret arrangement, er nødvendige for afholdelsen af arrangementet, og arrangøren har udvist økonomisk ansvarlighed ved indgåelse af aftalen, jf. stk. 3-6 og § 8, eller

 • 2) udgifterne er en direkte og nødvendig konsekvens af aflysning eller udskydelse af et arrangement, og arrangøren har udvist økonomisk ansvarlighed ved indgåelse af aftalen, jf. stk. 3-6 og § 8.

Stk. 9 Udgifter til bindende aftaler med eksterne konsulenter og lignende, herunder til juridisk bistand, der indgås efter fristen i stk. 7, kompenseres som følger:

 • 1) Aftale indgået med henblik på at begrænse tabet forbundet med en given udgift, kompenseres med op til 15 pct. af værdien af den udgift, der søges tabsbegrænset.

 • 2) Øvrige aftaler, der er en direkte og nødvendig konsekvens af aflysning, udskydelse eller væsentlig ændring af et arrangement, kompenseres med op til 10 pct. af det samlede øvrige kompensationsbeløb.

Stk. 10 Arrangementer, der ikke er omfattet af forsamlingsforbud i Justitsministeriets bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger i forbindelse med håndtering af covid-19 eller andre beslægtede bekendtgørelser kan kompenseres med op til 2,3 mio. euro indtil den 30. juni 2022. Beregningen af om loftet på 2,3 mio. euro er overskredet, skal ske i henhold til reglerne i Europa-Kommissionens meddelelse om Midlertidige rammebestemmelser for statslige foranstaltninger til støtte for økonomien under det nuværende covid-19-udbrud pkt. 22 (a).

§ 7

Udgifter til opfyldelse af bindende aftaler, hvor ydelsen eller produktet er helt eller delvist leveret, kompenseres op til 100 pct., for den del af del af ydelsen eller produktet, der er leveret.

Stk. 2 Udgifter til opfyldelse af bindende aftaler, hvor ydelsen eller produktet ikke leveres i sin oprindelige form, kompenseres med følgende procentsatser:

 • 1) Op til 90 pct., hvis den samlede kontraktsum har været fra 0 kr. – 50.000 kr.

 • 2) Op til 85 pct., hvis den samlede kontraktsum har været fra 50.001 kr. – 100.000 kr.

 • 3) Op til 75 pct., hvis den samlede kontraktsum har været fra 100.001 kr. – 200.000 kr.

 • 4) Op til 65 pct., hvis den samlede kontraktsum har været fra 200.001 kr. – 600.000 kr.

 • 5) Op til 50 pct., hvis den samlede kontraktsum overstiger 600.000 kr.

§ 8

Retten til kompensation er betinget af, at arrangøren har handlet økonomisk ansvarligt ved indgåelse af aftaler i forbindelse med planlægning af arrangementet.

Stk. 2 For aftaler indgået efter den 15. marts 2021 gælder endvidere, at arrangøren:

 • 1) ved aftaleindgåelsen dokumenterbart har taget stilling til, hvilke forpligtelser arrangøren ville have ved aflysning, udskydelse eller væsentlig ændring af arrangementet,

 • 2) ved indgåelse af aftaler med en samlet kontraktsum på over 50.000 kr. har indhentet flere tilbud, hvis dette var muligt og relevant i forhold til ydelsens eller produktets beskaffenhed, og

 • 3) har indgået aftalen på sædvanlige vilkår, medmindre der er gode grunde til at afvige herfra.

§ 9

Kompensationen må ikke bidrage til et overskud hos arrangøren relateret til arrangementet.

Stk. 2 Det er en forudsætning for ydelse af kompensationen, at arrangøren ikke har ændret regnskabspraksis i forhold til tidligere år, herunder ikke har ændret periodiseringsprincipper, tilbageført indtægter eller medtaget omkostninger, som ikke knytter sig til arrangementet eller regnskabsåret.

Kapitel 4 Betingelser for at modtage kompensation
Ansøgning og dokumentation
§ 10

Ansøgning om udbetaling af kompensation indsendes til Erhvervsstyrelsen via en digital løsning (blanket), som tilgås via virk.dk, senest den 31. oktober 2021.

Stk. 2 Blanketten vedlægges dokumentation som foreskrevet i § 11.

Stk. 3 Arrangører af flere arrangementer, der søges kompenseret efter denne bekendtgørelse, kan ansøge om et, flere eller alle arrangementer i en ansøgning, jf. dog § 12, stk. 1.

§ 11

Arrangøren skal på forlangende i ansøgningsblanketten, jf. § 10, stk. 1, eller på forespørgsel fra Erhvervsstyrelsen indsende dokumentation for bl.a. følgende:

 • 1) at arrangementet, der er blevet aflyst, udskudt eller væsentligt ændret, skulle have været afholdt i Danmark i perioden fra og med den 1. maj 2021 til og med den 31. august 2021,

 • 2) arrangementets forventede deltagerantal, jf. § 5, nr. 2,

 • 3) at arrangementet har været dokumenterbart planlagt inden arrangementets afholdelse og senest den 6. april 2020, eller at arrangementet er en fast tilbagevende begivenhed, som er dokumenterbart planlagt til afholdelse i kompensationsperioden, jf. §1, stk. 2,

 • 4) at arrangørens tab ikke kan kompenseres via arrangørens egen forsikring,

 • 5) at de medregnede direkte udgifter er afholdt, eller at arrangøren er forpligtet til at afholde dem, og at udgifterne vedrører og ville være finansieret af indtægter fra det pågældende arrangement,

 • 6) at de medregnede indirekte udgifter er opgjort som en begrundet andel baseret på almindelige forholdsmæssige fordelingsnøgler. Ved vurdering af den forholdsmæssige andel skal det bl.a. tages med i betragtning, om det – f.eks. ved sammenligning med tidligere lignende arrangementer – er sandsynliggjort, at indtægten ved arrangementet ville have finansieret de udgifter, som medregnes,

 • 7) den aftaleretlige forpligtelse til betaling af eventuelt honorar til kunstnere, som arrangøren søger kompensation for,

 • 8) at billetter mv. solgt i forsalg, som arrangøren søger kompensation for, er refunderet, eller at der består en aftaleretlig forpligtelse til at foretage refusionen, og

 • 9) at arrangøren inden køb af ydelser eller produkter med en samlet kontraktsum på over 50.000 kr. har indhentet flere tilbud, når der har været pligt hertil jf. § 8, stk. 1, nr. 2.

Stk. 2 Ansøger skal i ansøgningen under strafansvar, jf. § 19, på tro og love erklære, at de afgivne oplysninger efter stk. 1 og 2 er korrekte. Erklæringen kan tilgås via den digitale løsning på virksomhedsguiden.dk.

Stk. 3 Ansøger skal i ansøgningen under strafansvar, jf. § 19, på tro og love endvidere erklære, at arrangøren for indkomståret 2021 har betalt eller vil betale den skat, som denne er forpligtet til i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler, jf. § 6, stk. 4, og at ejerskabsstrukturen ikke er blevet tilrettelagt med opfyldelse af betingelsen i § 6, stk. 4, jf. § 6, stk. 5, som hovedformål eller et af hovedformålene.

§ 12

Ansøgninger om kompensation, der overstiger 500.000 kr. for samme arrangør, skal ledsages af en erklæring, udarbejdet af en uafhængig, godkendt revisor. Dette gælder også såfremt flere ansøgninger fra samme arrangør tilsammen overstiger 500.000 kr.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for revisors arbejde, jf. stk. 1.

Stk. 3 Den, der afgiver en erklæring efter stk. 1, skal i erklæringen bekræfte at være uafhængig af arrangøren.

Stk. 4 Der kan ydes godtgørelse for rimelige og dokumenterbare udgifter op til 30.000 kr. til udarbejdelse af en erklæring efter stk. 1.

§ 13

Ansøgninger om kompensation på 500.000 kr. og derunder for samme arrangører skal ledsages af en tro- og love-erklæring fra arrangørernes ledelse, som tilgås via den digitale løsning på virk.dk, jf. § 10, stk. 1.

§ 14

Erhvervsstyrelsen kan til brug for behandlingen af ansøgninger indhente oplysninger fra andre offentlige myndigheder samt relevante offentlige registre mv., jf. lov om Erhvervsstyrelsens behandling af data.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan i forbindelse med kontrollen af § 6, stk. 4 og 5, vedrørende skatteforhold, udbede sig den fornødne dokumentation.

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen kan udtage ansøgninger af særlig karakter, herunder hvor der ansøges om et højt kompensationsbeløb i forhold til ansøgers størrelse og omsætning, og ansøgninger, hvor der vurderes at være en særlig risiko for, at ansøger ikke er berettiget til den ansøgte kompensation, eksempelvis ved atypiske forhold omkring kompensationsgrundlaget, til udvidet sagsbehandling.

Stk. 4 Erhvervsstyrelsen kan pålægge enhver, der i medfør af stk. 3, udtages til udvidet sagsbehandling, at udlevere supplerende oplysninger og dokumentation til brug for afgørelsen.

Stk. 5 Erhvervsstyrelsen kan i særlige tilfælde, herunder i særligt komplicerede sager eller hvor der i øvrigt er særligt behov for kvalitetssikring af dokumentationen, pålægge ansøgere, der i medfør af stk. 3, udtages til udvidet sagsbehandling, at anvende bistand fra en uafhængig, godkendt revisor.

Stk. 6 Erhvervsstyrelsen fastsætter i forbindelse med indhentelse af oplysninger efter stk. 4 og 5 en frist for indsendelse af oplysningerne.

Stk. 7 Der kan alene udbetales kompensation, når kompensationsgrundlaget er dokumenteret i fornødent omfang og inden for den af Erhvervsstyrelsen fastsatte frist, jf. stk. 6.

Udbetaling af kompensation
§ 15

Udbetaling af kompensation vil ske direkte til arrangøren, når de i bekendtgørelsen fastsatte krav til dokumentation for tab mv. er godkendt af Erhvervsstyrelsen. Der udbetales ikke kompensation for tab, hvor den fremsendte dokumentation er utilstrækkelig, jf. § 14, stk. 7.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan nedsætte kompensationen, hvis arrangøren ikke har iagttaget sin tabsbegrænsningspligt, jf. § 6, stk. 1.

Stk. 3 Udbetaling af kompensation sker direkte til arrangørens NemKonto.

Stk. 4 Kompensationen kan udbetales forud for udgifternes faktiske afholdelse.

Kapitel 5 Kontrol og sanktioner
Tilbagebetaling af kompensation
§ 16

Arrangøren skal underrette Erhvervsstyrelsen, såfremt forudsætningerne for modtagelse af kompensation efter denne bekendtgørelse har ændret sig, herunder hvis arrangementet, der er opnået kompensation for, afholdes inden for et år efter planlagt afholdelse i samme eller en anden juridisk enhed med en eller flere af de samme reelle ejere.

Stk. 2 Arrangøren skal endvidere på forlangende udlevere øvrige oplysninger til Erhvervsstyrelsen med henblik på efterfølgende kontrol af den udbetalte kompensation.

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen kan i forbindelse med den efterfølgende kontrol af § 6, stk. 4 og 5, vedrørende skatteforhold, udbede sig den fornødne dokumentation.

Stk. 4 Erhvervsstyrelsen kan i forbindelse med den efterfølgende kontrol af udbetalt kompensation pålægge arrangøren at anvende revisorbistand fra en godkendt uafhængig revisor.

Stk. 5 Der ydes godtgørelse for 80 pct. af udgifterne til revisorbistanden efter stk. 4, dog maksimalt 16.000 kr.

Stk. 6 Retten til godtgørelse efter stk. 5 bortfalder, og allerede udbetalt godtgørelse skal fuldt ud tilbagebetales, hvis arrangøren endeligt dømmes for misbrug for kompensationsordningen.

Stk. 7 Erhvervsstyrelsen træffer på baggrund af de udleverede oplysninger i stk. 1-4, afgørelse om hel eller delvis tilbagebetaling af kompensation, hvis:

 • 1) det viser sig, at forudsætningerne for udbetalingen har ændret sig, herunder hvis arrangøren har modtaget kompensation for udgifter, som arrangøren ikke har afholdt eller efterfølgende afholder,

 • 2) arrangøren har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, eller

 • 3) hvis tildelingen af kompensation er i strid med reglerne i Europa-Kommissionens meddelelse om Midlertidige rammebestemmelser for statslige foranstaltninger til støtte for økonomien under det nuværende covid-19-udbrud pkt. 22 (a), jf. § 6, stk. 10.

Stk. 8 Opstår der flere krav om tilbagebetaling af kompensation til samme modtager, kan disse lægges sammen og kræves tilbagebetalt som ét samlet tilbagebetalingskrav. Stiftelsestidspunkt for det samlede tilbagebetalingskrav er sammenfaldende med datoen for Erhvervsstyrelsens seneste udbetaling til NemKonto af kompensation for den kompensationsperiode, tilbagebetalingskravet dækker over. Forældelsestidspunktet beregnes på baggrund af forældelseslovens almindelige regler.

Stk. 9 Erhvervsstyrelsen træffer ikke afgørelse om tilbagebetaling af kompensation efter dette kapitel, hvis arrangøren skal tilbagebetale mindre end 200 kr. af den allerede udbetalte kompensation.

§ 17

Afgørelse om tilbagebetaling efter dette kapitel på mere end 10.000 kr. ledsages af et tilbud om en afdragsordning.

Stk. 2 Afdragsordningen løber i op til et år, og afdrag betales i fire lige store rater, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Ansøger har til enhver tid ret til helt at indfri sine forpligtelser til tilbagebetaling.

Stk. 4 Erhvervsstyrelsen skal forud for indgåelse af en aftale om afdragsordning efter stk. 1, oplyse ansøger om vilkår for aftalen, herunder det samlede beløb der skal betales, konsekvenser ved misligholdelse og mulighed for hel eller delvis indfrielse.

Kapitel 6 Klage, straf og ikrafttræden
Klageadgang
§ 18

Erhvervsstyrelsens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse, som vedrører frivillige foreninger, kan påklages til Erhvervsministeriet.

Straf
§ 19

Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der i forbindelse med en ansøgning og bevilling heraf, herunder om medfinansiering og tilskud m.v., afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for en sags afgørelse.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer), dog ikke frivillige foreninger, strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttrædelse
§ 20

Bekendtgørelsen træder i kraft den 28. maj 2021.