Bekendtgørelse om kompensation for stedbundne faste omkostninger til restriktionsramte virksomheder som følge af COVID-19 § 7

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 115 af 29. januar 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 336 af 01. marts 2021, bekendtgørelse nr. 738 af 26. april 2021, bekendtgørelse nr. 2713 af 16. december 2021, bekendtgørelse nr. 650 af 12. maj 2022, bekendtgørelse nr. 1338 af 22. september 2022 og bekendtgørelse nr. 1636 af 21. december 2022

§ 7

Virksomhedens ansøgning om kompensation, jf. § 6, skal indeholde følgende oplysninger:

  • 1) Den kompensationsperiode, som virksomheden ansøger om kompensation inden for.

  • 2) Begrundelse for at omsætningsnedgangen skyldes COVID-19-relaterede restriktioner, jf. § 1, stk. 2.

  • 3) Virksomheder omfattet af § 1, stk. 3, skal dokumentere deres tilknytning til den restriktionsramte virksomhed, som de er direkte leverandører til.

  • 4) Stedbundne faste omkostninger, der ansøges om kompensation for, herunder dokumentation for betalingsforpligtelsen.

  • 5) Samme stedbundne faste omkostninger efter nr. 4, opgjort for referenceperioden.

  • 6) Virksomhedens eller produktionsenheden, der er omfattet af § 1, stk. 2, nr. 9, litra c og nr. 10, litra b, forventede omsætning i kompensationsperioden, jf. § 2, nr. 10.

  • 7) Virksomhedens eller produktionsenheden, der er omfattet af § 1, stk. 2, nr. 9, litra c og nr. 10, litra b, realiserede omsætning for referenceperioden, jf. § 2, nr. 11. Hvis referenceperioden grundet særlige omstændigheder, jf. § 2, nr. 11, litra e ikke giver et retvisende sammenligningsgrundlag for virksomhedens forventede omsætning for kompensationsperioden, skal virksomheden begrunde, hvilke særlige omstændigheder, der er årsag hertil, samt hvorfor det nødvendiggør en anden opgørelsesperiode end angivet i § 2, nr. 11. Virksomheden skal samtidig oplyse den realiserede omsætning for denne anden opgørelsesperiode.

  • 8) At virksomheden har haft en omsætning i minimum én måned inden virksomhedens kompensationsperiode, jf. § 2, nr. 10.

  • 9) Om virksomheden har modtaget de minimis-støtte i indeværende og de to foregående regnskabsår i medfør af Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 717/2014 eller øvrige de minimis-forordninger, jf. § 4, stk. 5.

Stk. 2 Virksomheden skal under strafansvar, jf. § 14, på tro og love erklære, at de afgivne oplysninger efter stk. 1 er korrekte. Erklæringen kan tilgås via den digitale løsning på Virk.dk.

Stk. 3 Virksomheder, der ansøger om kompensation efter denne bekendtgørelse, der sammenlagt med kompensation efter bekendtgørelse nr. 574 af 5. maj 2020 og senere samt bekendtgørelse nr. 26 af 11. januar 2021 om midlertidig og målrettet kompensation for faste omkostninger til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19 i perioden juli 2020 til oktober 2020 med senere ændringer, bekendtgørelse nr. 27 af 11. januar 2021 om midlertidig og målrettet kompensation for faste omkostninger til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19 i perioden november 2020 til februar 2021, står til at modtage mere end 60 mio. kr., skal indsende en erklæring efter stk. 2 om, at virksomheden ikke har kapitalafgang, herunder udbetaler udbytte eller foretager aktietilbagekøb, i regnskabsår med balancedag i 2020 og 2021, jf. § 4, stk. 1.

Stk. 4 Virksomheden skal i ansøgningen under strafansvar på tro og love erklære, at virksomheden for det indkomstår, henholdsvis 2020 og 2021, der modtages kompensation for, har betalt eller vil betale den skat, som den er forpligtet til i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler, jf. § 5, stk. 3, og at ejerskabsstrukturen ikke er blevet tilrettelagt med opfyldelse af betingelsen i § 5, stk. 3, jf. § 5, stk. 4, som hovedformål eller et af hovedformålene.