Bekendtgørelse om kompensation for stedbundne faste omkostninger til restriktionsramte virksomheder som følge af COVID-19 § 10

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 115 af 29. januar 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 336 af 01. marts 2021, bekendtgørelse nr. 738 af 26. april 2021, bekendtgørelse nr. 2713 af 16. december 2021, bekendtgørelse nr. 650 af 12. maj 2022, bekendtgørelse nr. 1338 af 22. september 2022 og bekendtgørelse nr. 1636 af 21. december 2022

Efterregulering og tilbagebetaling af kompensation
§ 10

Virksomheden skal senest den 28. februar 2023, jf. dog stk. 2, indsende en opgørelse over virksomhedens faktiske omsætning og virksomhedens faktiske afholdte stedbundne faste omkostninger i kompensationsperioden til Erhvervsstyrelsen. Hvis virksomheden slutafregner en ansøgning for produktionsenheder, skal oplysningerne opgøres for den eller de produktionsenheder, der indgår i den godkendte ansøgning.

Stk. 2 Virksomheder, som ikke har haft adgang til at indsende opgørelsen efter stk. 1 som følge af Erhvervsstyrelsens forhold, modtager en invitation hertil med en frist på 60 dage.

Stk. 3 Virksomheder, der har en godkendt ansøgning efter denne bekendtgørelse og enten bekendtgørelse om midlertidig og målrettet kompensation for faste omkostninger til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19 i perioden juli 2020 til oktober 2020 eller bekendtgørelse om midlertidig og målrettet kompensation for faste omkostninger til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19 i perioden november 2020 til februar 2021, og hvor kompensationsperioden er den samme eller er omfattet af kompensationsperioden i en af disse bekendtgørelser, skal slutafregne efter reglerne i den pågældende bekendtgørelse.

Stk. 4 Virksomheden kan i forbindelse med indsendelse af opgørelsen efter stk. 1 ændre kompensationsperioden til en kortere periode fastlagt i § 2, nr. 10. Den kortere periode skal ligge inden for den i ansøgningen godkendte kompensationsperiode.

Stk. 5 Virksomheder, som har haft forbud mod at holde åbent, jf. § 1, stk. 2, nr. 1, kan i forbindelse med indsendelsen af opgørelsen efter stk. 1 særskilt anmode om kompensation for perioderne, hvor virksomheden har haft forbud mod at holde åbent.

Stk. 6 Virksomheder, der slutafregner for produktionsenheder, kan udelade omsætning og stedbundne faste omkostninger for én eller flere produktionsenheder. Dog skal § 1, stk. 2, nr. 9, litra c eller nr. 10, litra b være opfyldt.

Stk. 7 Såfremt virksomheden, der modtager kompensation efter § 1, stk. 2, nr. 1-6 inden for perioden fra og med den 19. august 2020 til og med den 31. oktober 2020 og har en omsætningsnedgang direkte knyttet til de i ansøgningen godkendte restriktioner på mindre end 35 pct. i kompensationsperioden, eller modtager kompensation efter § 1, stk. 2, nr. 1-9, litra a og b og nr. 11 inden for perioden fra og med den 26. oktober 2020 til og med den 28. februar 2021 og har en omsætningsnedgang direkte knyttet til restriktioner på mindre end 30 pct. i kompensationsperioden, eller Erhvervsstyrelsen i forbindelse med slutafregningen afviser, at virksomheden er ramt af én eller flere af de i ansøgningen angivne restriktioner, jf. § 1, stk. 2, kan virksomheden angive at være omfattet af én eller flere øvrige restriktioner i § 1, stk. 2. Kompensationsperioden for eventuelt nyvalgte restriktioner skal være den samme som for de afviste restriktioner eller en kortere periode inden for denne kompensationsperiode. Virksomheden skal begrunde, hvorfor omsætningsnedgangen skyldes de valgte restriktioner. Virksomheden kan anvende samme referenceomsætning som i den godkendte ansøgning. Såfremt denne referenceomsætning ikke er retvisende, kan virksomheden anvende en ny referenceomsætning, der vil blive lagt til grund for slutafregningen. Eventuel ny referenceomsætning skal dokumenteres.

Stk. 8 Hvis virksomhedens faktiske omsætning i kompensationsperioden eller øvrige oplysninger angivet efter dette kapitel, afviger fra det i ansøgningen anførte, jf. § 7, træffer Erhvervsstyrelsen på grundlag af den indsendte dokumentation afgørelse om efterregulering af den udbetalte kompensation. Erhvervsstyrelsen kan til brug for sagsbehandlingen indhente supplerende oplysninger og dokumentation fra virksomheden. Efterreguleringen sker i opadgående eller nedgående retning, afhængigt af om virksomhedens oplysninger har resulteret i, at Erhvervsstyrelsen har udbetalt en for lav eller for høj kompensation.

Stk. 9 Hvis efterreguleringen af virksomhedens samlede kompensation efter ordningerne for faste omkostninger, jf. bekendtgørelserne anført i § 4, stk. 1, resulterer i en regulering i opadgående retning, så det samlede kompensationsbeløb bliver på mere end 60 mio. kr., er det en betingelse for udbetaling, jf. § 4, stk. 1, at virksomheden indsender en erklæring efter § 7, stk. 3.

Stk. 10 Virksomheder der, jf. stk. 9, har fået udbetalt kompensation på mere end 60 mio. kr. og derved omfattes af betingelsen i § 4, stk. 1, kan vælge at tilbagebetale kompensation modtaget efter reglerne i denne bekendtgørelse, som er på mere end 60 mio. kr., og derved opnå at være undtaget fra betingelsen i § 4, stk. 1.

Stk. 11 Erhvervsstyrelsen kan kræve den udbetalte kompensation helt eller delvist tilbagebetalt, hvis ikke den foreskrevne dokumentation indsendes inden for den i stk. 1 foreskrevne frist eller hvis dokumentationen i øvrigt vurderes utilstrækkelig. Erhvervsstyrelsen kan ligeledes foretage efterregulering af den udbetalte kompensation, hvis det i forbindelse med den efterfølgende kontrol viser sig, at en virksomhed har fået mere eller mindre i kompensation, end virksomheden er berettiget til efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 12 Opstår der flere krav om tilbagebetaling af kompensation til samme modtager, kan disse lægges sammen og kræves tilbagebetalt som ét samlet tilbagebetalingskrav. Stiftelsestidspunkt for det samlede tilbagebetalingskrav er sammenfaldende med datoen for Erhvervsstyrelsens seneste udbetaling til NemKonto af kompensation for den kompensationsperiode, tilbagebetalingskravet dækker over. Forældelsestidspunktet beregnes på baggrund af forældelseslovens almindelige regler.

Stk. 13 Viser resultatet af efterreguleringen efter dette kapitel, at virksomheden skal tilbagebetale mindre end 200 kr. af den allerede udbetalte kompensation, vil Erhvervsstyrelsen ikke træffe afgørelse om tilbagebetaling.

Stk. 14 Såfremt efterreguleringen efter dette kapitel resulterer i et tilbagebetalingskrav, og virksomheden er berettiget til revisorgodtgørelse efter § 12, stk. 2, foretager Erhvervsstyrelsen modregning af revisorgodtgørelsen i det samlede tilbagebetalingskrav, jf. stk. 12.