Bekendtgørelse om kompensation for stedbundne faste omkostninger til restriktionsramte virksomheder som følge af COVID-19 Kapitel 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 115 af 29. januar 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 336 af 01. marts 2021, bekendtgørelse nr. 738 af 26. april 2021, bekendtgørelse nr. 2713 af 16. december 2021, bekendtgørelse nr. 650 af 12. maj 2022, bekendtgørelse nr. 1338 af 22. september 2022 og bekendtgørelse nr. 1636 af 21. december 2022

Kapitel 2 Definitioner
§ 2

I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Virksomhed: En privatretlig juridisk person samt personligt ejede virksomheder, der senest den 1. november 2020 er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), herunder foreninger, fonde og selvejende institutioner, jf. dog nr. 7.

 • 2) Produktionsenhed: En geografisk adresse, der senest den 1. november 2020 er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), hvorfra en virksomhed, jf. nr. 1, udøver sin erhvervsaktivitet.

 • 3) COVID-19-relaterede restriktioner: Restriktioner omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1-11.

 • 4) Leverandør: En virksomhed, der har en omsætning som følge af direkte transaktioner, salg eller leverancer til virksomheder mv., der er ramt af COVID-19 restriktioner. Omsætningen skal komme fra gentagende transaktioner mv. mellem disse virksomhedstyper mv.

 • 5) Ansatte: Lønmodtagere med fast, kontraktuel tilknytning til virksomheden, ansat med fast arbejdssted i Danmark. Den ansatte anses som fuldtidsbeskæftiget, hvis denne arbejder minimum 37 timer om ugen svarende til 1924 timer om året. Den ansatte anses for at være deltidsbeskæftiget, hvis denne ikke er fuldtidsbeskæftiget.

 • 6) Stedbundne faste omkostninger: Dokumenterbare og faktisk afholdte omkostninger til virksomhedens husleje, renter og bidrag på lån i ejendommen, forbrugsudgifter til el, vand og varme samt ejendomsforsikring og -skatter.

 • 7) Organer inden for den offentlige forvaltning: Statslige myndigheder og statsfinansierede selvejende institutioner, der er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, i bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen m.v., kommuner og regioner, kommunale og regionale organisationer og selskaber m.v., som er oprettet i henhold til lov om kommunernes styrelse, samt institutioner, hvor statslige, regionale eller kommunale tilskud til drift udgør halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter.

 • 8) Omsætning: Salgsværdien af produkter og tjenesteydelser m.v. med fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet. Virksomheden skal opgøre omsætningen ud fra de samme principper som i virksomhedens senest godkendte regnskab. Hvis virksomheden ikke tidligere har udarbejdet et godkendt regnskab, skal virksomheden opgøre omsætningen i overensstemmelse med den for virksomheden gældende regnskabslovgivning. Virksomheden kan alene medtage omsætning, der er skattepligtig i Danmark, for den del af virksomheden, som er lokaliseret i Danmark, og for produktion i Danmark. Med tjenesteydelser og varer produceret i Danmark skal forstås alle produkter og tjenesteydelser m.v., som er solgt fra den danske virksomhed, således at omsætningen kan henføres til virksomhedens danske CVR-nummer. Dette omfatter alt, der faktureres fra Danmark, uanset om produktet er produceret helt eller delvist i udlandet. Tjenesteydelser og varer produceret i Danmark til eksport kan medtages i opgørelsen.

 • 9) Omsætningsnedgang: Forskellen mellem virksomhedens omsætning, jf. nr. 8, i referenceperioden og kompensationsperioden, der for virksomheder beregnes som: I) omsætning i referenceperioden minus omsætning i kompensationsperioden, divideret med II) omsætning i referenceperioden. For produktionsenheder omfattet af § 1, stk. 2, nr. 9, litra c og nr. 10, litra b, beregnes omsætningsnedgangen som: I) omsætning for produktionsenheder i referenceperioden minus omsætning for produktionsenheder i kompensationsperioden, divideret med II) omsætning for produktionsenheder i referenceperioden.

 • 10) Kompensationsperioden: Perioden, for hvilken der gælder en COVID-19-restriktion, jf. § 1, stk. 2, og hvor der ydes kompensation for virksomhedens stedbundne faste omkostninger i det antal dage, hvor virksomheden er omfattet af restriktionen. Virksomheden skal have haft en omsætning på minimum 30 dage før den dato, hvor virksomhedens kompensationsperiode starter. Virksomhedens kompensationsperiode opdeles som følgende:

  • a) For virksomheder omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1-3, 5 og 6, jf. dog litra b, anvendes en periode:

  • i) fra og med den 19. august 2020 til og med den 31. oktober 2020,

  • ii) fra og med den 1. november 2020 til og med den 31. december 2020,

  • iii) fra og med den 1. november 2020 til og med den 31. januar 2021,

  • iv) fra og med den 1. november 2020 til og med den 28. februar 2021, eller

  • v) fra og med den 1. januar 2021 til og med den 28. februar 2021.

  • b) Virksomheder som har forbud mod at holde åbent i henhold til § 1 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2014 om kosmetisk behandling, kan beregne perioden i litra a, enten fra og med den 14. januar 2021 eller fra og med den 18. januar 2021 til og med 28. februar 2021.

  • c) For virksomheder omfattet af § 1, stk. 2, nr. 4 anvendes en periode:

  • i) fra og med den 26. september 2020 til og med den 31. oktober 2020,

  • ii) fra og med den 1. november 2020 til og med den 31. december 2020,

  • iii) fra og med den 1. november 2020 til og med den 31. januar 2021,

  • iv) fra og med den 1. november 2020 til og med den 28. februar 2021, eller

  • v) fra og med den 1. januar 2021 til og med den 28. februar 2021.

  • d) For virksomheder omfattet af § 1, stk. 2, nr. 7 og 8, anvendes en periode:

  • i) fra og med den 26. oktober 2020 til og med den 31. december 2020,

  • ii) fra og med den 26. oktober 2020 til og med den 31. januar 2021,

  • iii) fra og med den 26. oktober 2020 til og med den 28. februar 2021, eller

  • iv) fra og med den 1. januar 2021 til og med den 28. februar 2021.

  • e) For virksomheder omfattet af § 1, stk. 2, nr. 9, anvendes en periode fra og med den 6. november 2020 til og med den 26. november 2020.

  • f) For virksomheder omfattet af § 1, stk. 2, nr. 10, anvendes en periode fra og med den 9. december 2020 til og med den 28. februar 2021. Ansøger en virksomhed om kompensation for én eller flere produktionsenheder, jf. § 1, stk. 2, nr. 10, litra b, anvendes samme kompensationsperiode for alle produktionsenheder.

  • g) For virksomheder omfattet af § 1, stk. 2, nr. 11, anvendes en periode:

  • i) fra og med den 1. november 2020 til og med den 31. december 2020,

  • ii) fra og med den 1. november 2020 til og med den 31. januar 2021,

  • iii) fra og med den 1. november 2020 til og med den 28. februar 2021, eller

  • iv) fra og med den 1. januar 2020 til og med den 28. februar 2021.

 • 11) Referenceperiode: Den sammenligningsperiode, virksomhedens omsætningsnedgang opgøres i forhold til. Referenceperioden kan ikke slutte senere end den 30. november 2020. Referenceperioden er én af følgende:

  • a) Hele måneder i 2019 og 2020 svarende til de måneder i 2020 og 2021, hvori virksomheden er omfattet af én eller flere COVID-19-relaterede restriktioner, jf. § 1, stk. 2, jf. dog litra b-e.

  • b) Virksomheder, der ikke opfylder litra a, som følge af at være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) senere end den første dato for den for virksomheden relevante referenceperiode i litra a, anvender en referenceperiode på de tre hele måneder før den første dato i måneden, hvor virksomhedens kompensationsperiode starter, jf. dog litra c-e.

  • c) Virksomheder, der ikke opfylder litra a og b, som følge af at være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) senere end tre hele måneder før den første dato i måneden, hvor virksomhedens kompensationsperiode starter, anvender en referenceperiode beregnet fra virksomhedens stiftelsestidspunkt frem til dagen før den første dato i måneden, hvor virksomhedens kompensationsperiode starter, jf. dog litra d og e.

  • d) Virksomheder, der ikke opfylder litra a-c, som følge af at være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) senere end 30 dage før den første dato i måneden, hvor virksomhedens kompensationsperiode starter, anvender en referenceperiode på 30 dage beregnet fra dagen før den første dato i virksomhedens kompensationsperiode, jf. dog e.

  • e) Hvis virksomheder, der grundet helt særlige omstændigheder, jf. § 7, stk. 1, nr. 7, ikke vurderer at referenceperioderne giver et retvisende sammenligningsgrundlag for virksomheden, kan den søge om at anvende en referenceperiode, der som minimum opgøres over tre sammenhængende måneder. Denne referenceperiode skal starte den 1. juli 2019 eller senere og slutte senest den 30. november 2020.