Bekendtgørelse om kompensation for stedbundne faste omkostninger til restriktionsramte virksomheder som følge af COVID-19 Kapitel 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 115 af 29. januar 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 336 af 01. marts 2021, bekendtgørelse nr. 738 af 26. april 2021, bekendtgørelse nr. 2713 af 16. december 2021, bekendtgørelse nr. 650 af 12. maj 2022, bekendtgørelse nr. 1338 af 22. september 2022 og bekendtgørelse nr. 1636 af 21. december 2022

Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde
§ 1

Efter denne bekendtgørelse ydes kompensation som bidrag til dækning af stedbundne faste omkostninger for virksomheder, der er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), hvis virksomhederne har en forventet omsætningsnedgang på:

 • 1) Minimum 35 pct. ved virksomhedens kompensationsperiode inden for perioden fra og med den 19. august 2020 til og med den 31. oktober 2020, som følge af restriktionerne angivet i stk. 2, nr. 1-6, jf. dog nr. 2.

 • 2) Minimum 30 pct. ved virksomhedens kompensationsperiode inden for perioden fra og med den 26. oktober 2020 til og med den 28. februar 2021, som følge af restriktionerne angivet i stk. 2, nr. 1-9, litra a og b, jf. dog nr. 3, stk. 2, nr. 10, litra a og nr. 11.

 • 3) Minimum 30 pct. ved virksomhedens kompensationsperiode inden for perioden fra og med den 6. november 2020 til og med den 26. november 2020, opgjort for en virksomheds enkelte produktionsenheder, der er ramt af restriktionen i stk. 2, nr. 9, litra c, hvis virksomheden ikke kan opfylde betingelsen for omsætningsnedgangen i nr. 2.

 • 4) 100 pct. ved virksomhedens kompensationsperiode inden for perioden fra og med den 9. december 2020 til og med den 28. februar 2021, opgjort for en virksomheds enkelte produktionsenheder, der er ramt af restriktionen i stk. 2, nr. 10, litra b, og hvor produktionsenheden har forbud mod at holde åbent, jf. stk. 2, nr. 1.

Stk. 2 Virksomheder eller produktionsenheder omfattet af stk. 1, skal være ramt af én eller flere af følgende COVID-19-relaterede restriktioner:

 • 1) Forbud mod at holde åbent, jf. bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19, fra og med den 19. august 2020 og så længe forbuddet er gældende, dog senest til og med den 28. februar 2021.

 • 2) Forbud mod at holde åbent i afgrænset tidsrum, jf. bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19 eller senere beslægtede bekendtgørelser, i forhold til virksomhedens normale åbningstider.

 • 3) Forbud mod forsamlinger på over 500 personer i henhold til bekendtgørelse om forbud mod store forsamlinger i forbindelse med håndteringen af covid-19, hvor en virksomhed oplever omsætningsnedgang, der er direkte ramt af eller direkte relateret til arrangementer med et forventet deltagerantal på mere end 350 personer, der er aflyst, væsentligt ændret eller udskudt som følge af COVID-19 i perioden efter stk. 4, og hvor arrangementet er planlagt til afholdelse i Danmark.

 • 4) Forbud mod forsamlinger på over 50 personer i henhold til bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19, for virksomheder, der ernærer sig ved at være direkte leverandør til sociale arrangementer med offentlig adgang og private arrangementer, til afholdelse uden for private hjem for mere end 50 personer, der er ramt af forbud mod forsamling på mere end 50 personer.

 • 5) Grænselukninger, hvor en virksomhed kan dokumentere en af følgende:

  • a) Udenlandske kunder, der som følge af COVID-19-relaterede restriktioner ikke krydser grænsen til Danmark.

  • b) Senest den 1. november 2020 har en registreret hjemstedsadresse i en lufthavns terminaler og yder services i tilknytning til passagerer i lufthavnen, der er eller vil kunne være omfattet af litra a.

  • c) Virksomhedens omsætning kommer fra flyvninger eller kontrakter direkte knyttet til opgaver, som er midlertidigt nedlagt som følge af grænselukningen eller Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

 • 6) Udenrigsministeriets rejsevejledning, for virksomheder hvor omsætningen er direkte relateret til salg af rejser, der helt eller delvist går til destinationer, der fra og med den 26. januar 2020 er kommet på listen over lande, som Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til, eller hvor omsætningen er direkte relateret til rejser til Grønland eller Færøerne.

 • 7) Forbud mod forsamlinger på over 10 personer i henhold til bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19, samt for virksomheder der ernærer sig ved at være direkte leverandør til private arrangementer og sociale arrangementer med offentlig adgang, der er ramt af forbud mod forsamlinger på mere end 10 personer, herunder også leverandører af lyd og lys, busser og taxaer.

 • 8) Forbud mod salg af alkoholholdige drikkevarer med en alkoholvolumenprocent på 1,2 eller derover i et afgrænset tidsrum i henhold til bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19.

 • 9) Regional nedlukning af Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø Kommune i perioden fra og med den 6. november 2020 til og med den 22. november 2020, såfremt virksomheden er omfattet af én eller flere af følgende:

  • a) Virksomheden har hjemstedsadresse i en kommune, der er ramt af regional nedlukning.

  • b) Virksomheden har hjemstedsadresse uden for en kommune, der er ramt af regional nedlukning, og kan begrunde en omsætningsnedgang relateret til én af følgende:

  • i) at en væsentlig del af virksomhedens salg eller leverancer går til virksomheder mv. i én eller flere af de kommuner, som er ramt af regional nedlukning,

  • ii) at mindst 30 pct. eller mere end 50 af virksomhedens ansatte har bopælsadresse i én eller flere af de kommuner, som er ramt af regional nedlukning, eller

  • iii) at en væsentlig del af virksomhedens produktion er begrænset som følge af at direkte leverancer der kommer fra én eller flere af de kommuner, som er ramt af regional nedlukning.

  • c) Produktionsenheder omfattet af § 1, stk. 1, nr. 3, med en registreret adresse inden for de kommuner, som er ramt af regional nedlukning, og hvor virksomheden i øvrigt har en produktionsenhed med registreret adresse uden for de kommuner, der er ramt af regional nedlukning.

 • 10) Delvis nedlukning, jf. bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19, fra og med den 9. december 2020 til og med den 28. februar 2021, såfremt virksomheden er omfattet af én af følgende:

  • a) Virksomheden har en omsætningsnedgang, jf. § 1, stk. 1, nr. 2, opgjort for hele virksomheden.

  • b) Én eller flere af virksomhedens produktionsenheder har en omsætningsnedgang, jf. § 1, stk. 1, nr. 4, som følge af delvis nedlukning, samtidig med at virksomheden i øvrigt har én eller flere produktionsenheder, der ikke er omfattet af forbuddet med at holde åbent, jf. § 1, stk. 2, nr. 1, som følge af restriktionen om delvis nedlukning. Virksomheden kan ikke modtage kompensation efter denne bestemmelse i samme periode, som virksomheden eventuelt får kompensation efter andre restriktioner i nr. 1-10, litra a og nr. 11.

 • 11) Aflivning af mink af hensyn til folkesundheden, for virksomheder, der ernærer sig ved at være direkte leverandør til eller direkte aftagere fra pelsdyravlere, hvis minkbesætning er slået ned som følge af hensyn til folkesundheden.

Stk. 3 Leverandører, hvis omsætning er direkte relateret til virksomheder, der er omfattet af restriktionerne om forbud mod at holde åbent, jf. stk. 2, nr. 1, begrænset åbningstid, jf. stk. 2, nr. 2, forbud mod forsamlinger på over 10 personer, jf. stk. 2, nr. 7, samt restriktionen om regional nedlukning, jf. stk. 2, nr. 9, litra b, er berettiget til kompensation efter samme regler i denne bekendtgørelse som for virksomheder omfattet af stk. 2, nr. 1, 2, 7 og 9, vil være berettiget til, herunder samme periode.

Stk. 4 Kompensationsordningen, jf. stk. 1 og 2, gælder fra og med den 19. august 2020 til og med den 28. februar 2021, jf. § 2, nr. 10.

Stk. 5 Organer inden for den offentlige forvaltning falder uden for bekendtgørelsens anvendelsesområde.