Bekendtgørelse om kompensation for stedbundne faste omkostninger til restriktionsramte virksomheder som følge af COVID-19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 115 af 29. januar 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 336 af 01. marts 2021, bekendtgørelse nr. 738 af 26. april 2021, bekendtgørelse nr. 2713 af 16. december 2021, bekendtgørelse nr. 650 af 12. maj 2022, bekendtgørelse nr. 1338 af 22. september 2022 og bekendtgørelse nr. 1636 af 21. december 2022

 • Relaterede bekendtgørelser

Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde
§ 1

Efter denne bekendtgørelse ydes kompensation som bidrag til dækning af stedbundne faste omkostninger for virksomheder, der er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), hvis virksomhederne har en forventet omsætningsnedgang på:

 • 1) Minimum 35 pct. ved virksomhedens kompensationsperiode inden for perioden fra og med den 19. august 2020 til og med den 31. oktober 2020, som følge af restriktionerne angivet i stk. 2, nr. 1-6, jf. dog nr. 2.

 • 2) Minimum 30 pct. ved virksomhedens kompensationsperiode inden for perioden fra og med den 26. oktober 2020 til og med den 28. februar 2021, som følge af restriktionerne angivet i stk. 2, nr. 1-9, litra a og b, jf. dog nr. 3, stk. 2, nr. 10, litra a og nr. 11.

 • 3) Minimum 30 pct. ved virksomhedens kompensationsperiode inden for perioden fra og med den 6. november 2020 til og med den 26. november 2020, opgjort for en virksomheds enkelte produktionsenheder, der er ramt af restriktionen i stk. 2, nr. 9, litra c, hvis virksomheden ikke kan opfylde betingelsen for omsætningsnedgangen i nr. 2.

 • 4) 100 pct. ved virksomhedens kompensationsperiode inden for perioden fra og med den 9. december 2020 til og med den 28. februar 2021, opgjort for en virksomheds enkelte produktionsenheder, der er ramt af restriktionen i stk. 2, nr. 10, litra b, og hvor produktionsenheden har forbud mod at holde åbent, jf. stk. 2, nr. 1.

Stk. 2 Virksomheder eller produktionsenheder omfattet af stk. 1, skal være ramt af én eller flere af følgende COVID-19-relaterede restriktioner:

 • 1) Forbud mod at holde åbent, jf. bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19, fra og med den 19. august 2020 og så længe forbuddet er gældende, dog senest til og med den 28. februar 2021.

 • 2) Forbud mod at holde åbent i afgrænset tidsrum, jf. bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19 eller senere beslægtede bekendtgørelser, i forhold til virksomhedens normale åbningstider.

 • 3) Forbud mod forsamlinger på over 500 personer i henhold til bekendtgørelse om forbud mod store forsamlinger i forbindelse med håndteringen af covid-19, hvor en virksomhed oplever omsætningsnedgang, der er direkte ramt af eller direkte relateret til arrangementer med et forventet deltagerantal på mere end 350 personer, der er aflyst, væsentligt ændret eller udskudt som følge af COVID-19 i perioden efter stk. 4, og hvor arrangementet er planlagt til afholdelse i Danmark.

 • 4) Forbud mod forsamlinger på over 50 personer i henhold til bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19, for virksomheder, der ernærer sig ved at være direkte leverandør til sociale arrangementer med offentlig adgang og private arrangementer, til afholdelse uden for private hjem for mere end 50 personer, der er ramt af forbud mod forsamling på mere end 50 personer.

 • 5) Grænselukninger, hvor en virksomhed kan dokumentere en af følgende:

  • a) Udenlandske kunder, der som følge af COVID-19-relaterede restriktioner ikke krydser grænsen til Danmark.

  • b) Senest den 1. november 2020 har en registreret hjemstedsadresse i en lufthavns terminaler og yder services i tilknytning til passagerer i lufthavnen, der er eller vil kunne være omfattet af litra a.

  • c) Virksomhedens omsætning kommer fra flyvninger eller kontrakter direkte knyttet til opgaver, som er midlertidigt nedlagt som følge af grænselukningen eller Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

 • 6) Udenrigsministeriets rejsevejledning, for virksomheder hvor omsætningen er direkte relateret til salg af rejser, der helt eller delvist går til destinationer, der fra og med den 26. januar 2020 er kommet på listen over lande, som Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til, eller hvor omsætningen er direkte relateret til rejser til Grønland eller Færøerne.

 • 7) Forbud mod forsamlinger på over 10 personer i henhold til bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19, samt for virksomheder der ernærer sig ved at være direkte leverandør til private arrangementer og sociale arrangementer med offentlig adgang, der er ramt af forbud mod forsamlinger på mere end 10 personer, herunder også leverandører af lyd og lys, busser og taxaer.

 • 8) Forbud mod salg af alkoholholdige drikkevarer med en alkoholvolumenprocent på 1,2 eller derover i et afgrænset tidsrum i henhold til bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19.

 • 9) Regional nedlukning af Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø Kommune i perioden fra og med den 6. november 2020 til og med den 22. november 2020, såfremt virksomheden er omfattet af én eller flere af følgende:

  • a) Virksomheden har hjemstedsadresse i en kommune, der er ramt af regional nedlukning.

  • b) Virksomheden har hjemstedsadresse uden for en kommune, der er ramt af regional nedlukning, og kan begrunde en omsætningsnedgang relateret til én af følgende:

  • i) at en væsentlig del af virksomhedens salg eller leverancer går til virksomheder mv. i én eller flere af de kommuner, som er ramt af regional nedlukning,

  • ii) at mindst 30 pct. eller mere end 50 af virksomhedens ansatte har bopælsadresse i én eller flere af de kommuner, som er ramt af regional nedlukning, eller

  • iii) at en væsentlig del af virksomhedens produktion er begrænset som følge af at direkte leverancer der kommer fra én eller flere af de kommuner, som er ramt af regional nedlukning.

  • c) Produktionsenheder omfattet af § 1, stk. 1, nr. 3, med en registreret adresse inden for de kommuner, som er ramt af regional nedlukning, og hvor virksomheden i øvrigt har en produktionsenhed med registreret adresse uden for de kommuner, der er ramt af regional nedlukning.

 • 10) Delvis nedlukning, jf. bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19, fra og med den 9. december 2020 til og med den 28. februar 2021, såfremt virksomheden er omfattet af én af følgende:

  • a) Virksomheden har en omsætningsnedgang, jf. § 1, stk. 1, nr. 2, opgjort for hele virksomheden.

  • b) Én eller flere af virksomhedens produktionsenheder har en omsætningsnedgang, jf. § 1, stk. 1, nr. 4, som følge af delvis nedlukning, samtidig med at virksomheden i øvrigt har én eller flere produktionsenheder, der ikke er omfattet af forbuddet med at holde åbent, jf. § 1, stk. 2, nr. 1, som følge af restriktionen om delvis nedlukning. Virksomheden kan ikke modtage kompensation efter denne bestemmelse i samme periode, som virksomheden eventuelt får kompensation efter andre restriktioner i nr. 1-10, litra a og nr. 11.

 • 11) Aflivning af mink af hensyn til folkesundheden, for virksomheder, der ernærer sig ved at være direkte leverandør til eller direkte aftagere fra pelsdyravlere, hvis minkbesætning er slået ned som følge af hensyn til folkesundheden.

Stk. 3 Leverandører, hvis omsætning er direkte relateret til virksomheder, der er omfattet af restriktionerne om forbud mod at holde åbent, jf. stk. 2, nr. 1, begrænset åbningstid, jf. stk. 2, nr. 2, forbud mod forsamlinger på over 10 personer, jf. stk. 2, nr. 7, samt restriktionen om regional nedlukning, jf. stk. 2, nr. 9, litra b, er berettiget til kompensation efter samme regler i denne bekendtgørelse som for virksomheder omfattet af stk. 2, nr. 1, 2, 7 og 9, vil være berettiget til, herunder samme periode.

Stk. 4 Kompensationsordningen, jf. stk. 1 og 2, gælder fra og med den 19. august 2020 til og med den 28. februar 2021, jf. § 2, nr. 10.

Stk. 5 Organer inden for den offentlige forvaltning falder uden for bekendtgørelsens anvendelsesområde.

Kapitel 2 Definitioner
§ 2

I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Virksomhed: En privatretlig juridisk person samt personligt ejede virksomheder, der senest den 1. november 2020 er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), herunder foreninger, fonde og selvejende institutioner, jf. dog nr. 7.

 • 2) Produktionsenhed: En geografisk adresse, der senest den 1. november 2020 er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), hvorfra en virksomhed, jf. nr. 1, udøver sin erhvervsaktivitet.

 • 3) COVID-19-relaterede restriktioner: Restriktioner omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1-11.

 • 4) Leverandør: En virksomhed, der har en omsætning som følge af direkte transaktioner, salg eller leverancer til virksomheder mv., der er ramt af COVID-19 restriktioner. Omsætningen skal komme fra gentagende transaktioner mv. mellem disse virksomhedstyper mv.

 • 5) Ansatte: Lønmodtagere med fast, kontraktuel tilknytning til virksomheden, ansat med fast arbejdssted i Danmark. Den ansatte anses som fuldtidsbeskæftiget, hvis denne arbejder minimum 37 timer om ugen svarende til 1924 timer om året. Den ansatte anses for at være deltidsbeskæftiget, hvis denne ikke er fuldtidsbeskæftiget.

 • 6) Stedbundne faste omkostninger: Dokumenterbare og faktisk afholdte omkostninger til virksomhedens husleje, renter og bidrag på lån i ejendommen, forbrugsudgifter til el, vand og varme samt ejendomsforsikring og -skatter.

 • 7) Organer inden for den offentlige forvaltning: Statslige myndigheder og statsfinansierede selvejende institutioner, der er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, i bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen m.v., kommuner og regioner, kommunale og regionale organisationer og selskaber m.v., som er oprettet i henhold til lov om kommunernes styrelse, samt institutioner, hvor statslige, regionale eller kommunale tilskud til drift udgør halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter.

 • 8) Omsætning: Salgsværdien af produkter og tjenesteydelser m.v. med fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet. Virksomheden skal opgøre omsætningen ud fra de samme principper som i virksomhedens senest godkendte regnskab. Hvis virksomheden ikke tidligere har udarbejdet et godkendt regnskab, skal virksomheden opgøre omsætningen i overensstemmelse med den for virksomheden gældende regnskabslovgivning. Virksomheden kan alene medtage omsætning, der er skattepligtig i Danmark, for den del af virksomheden, som er lokaliseret i Danmark, og for produktion i Danmark. Med tjenesteydelser og varer produceret i Danmark skal forstås alle produkter og tjenesteydelser m.v., som er solgt fra den danske virksomhed, således at omsætningen kan henføres til virksomhedens danske CVR-nummer. Dette omfatter alt, der faktureres fra Danmark, uanset om produktet er produceret helt eller delvist i udlandet. Tjenesteydelser og varer produceret i Danmark til eksport kan medtages i opgørelsen.

 • 9) Omsætningsnedgang: Forskellen mellem virksomhedens omsætning, jf. nr. 8, i referenceperioden og kompensationsperioden, der for virksomheder beregnes som: I) omsætning i referenceperioden minus omsætning i kompensationsperioden, divideret med II) omsætning i referenceperioden. For produktionsenheder omfattet af § 1, stk. 2, nr. 9, litra c og nr. 10, litra b, beregnes omsætningsnedgangen som: I) omsætning for produktionsenheder i referenceperioden minus omsætning for produktionsenheder i kompensationsperioden, divideret med II) omsætning for produktionsenheder i referenceperioden.

 • 10) Kompensationsperioden: Perioden, for hvilken der gælder en COVID-19-restriktion, jf. § 1, stk. 2, og hvor der ydes kompensation for virksomhedens stedbundne faste omkostninger i det antal dage, hvor virksomheden er omfattet af restriktionen. Virksomheden skal have haft en omsætning på minimum 30 dage før den dato, hvor virksomhedens kompensationsperiode starter. Virksomhedens kompensationsperiode opdeles som følgende:

  • a) For virksomheder omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1-3, 5 og 6, jf. dog litra b, anvendes en periode:

  • i) fra og med den 19. august 2020 til og med den 31. oktober 2020,

  • ii) fra og med den 1. november 2020 til og med den 31. december 2020,

  • iii) fra og med den 1. november 2020 til og med den 31. januar 2021,

  • iv) fra og med den 1. november 2020 til og med den 28. februar 2021, eller

  • v) fra og med den 1. januar 2021 til og med den 28. februar 2021.

  • b) Virksomheder som har forbud mod at holde åbent i henhold til § 1 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2014 om kosmetisk behandling, kan beregne perioden i litra a, enten fra og med den 14. januar 2021 eller fra og med den 18. januar 2021 til og med 28. februar 2021.

  • c) For virksomheder omfattet af § 1, stk. 2, nr. 4 anvendes en periode:

  • i) fra og med den 26. september 2020 til og med den 31. oktober 2020,

  • ii) fra og med den 1. november 2020 til og med den 31. december 2020,

  • iii) fra og med den 1. november 2020 til og med den 31. januar 2021,

  • iv) fra og med den 1. november 2020 til og med den 28. februar 2021, eller

  • v) fra og med den 1. januar 2021 til og med den 28. februar 2021.

  • d) For virksomheder omfattet af § 1, stk. 2, nr. 7 og 8, anvendes en periode:

  • i) fra og med den 26. oktober 2020 til og med den 31. december 2020,

  • ii) fra og med den 26. oktober 2020 til og med den 31. januar 2021,

  • iii) fra og med den 26. oktober 2020 til og med den 28. februar 2021, eller

  • iv) fra og med den 1. januar 2021 til og med den 28. februar 2021.

  • e) For virksomheder omfattet af § 1, stk. 2, nr. 9, anvendes en periode fra og med den 6. november 2020 til og med den 26. november 2020.

  • f) For virksomheder omfattet af § 1, stk. 2, nr. 10, anvendes en periode fra og med den 9. december 2020 til og med den 28. februar 2021. Ansøger en virksomhed om kompensation for én eller flere produktionsenheder, jf. § 1, stk. 2, nr. 10, litra b, anvendes samme kompensationsperiode for alle produktionsenheder.

  • g) For virksomheder omfattet af § 1, stk. 2, nr. 11, anvendes en periode:

  • i) fra og med den 1. november 2020 til og med den 31. december 2020,

  • ii) fra og med den 1. november 2020 til og med den 31. januar 2021,

  • iii) fra og med den 1. november 2020 til og med den 28. februar 2021, eller

  • iv) fra og med den 1. januar 2020 til og med den 28. februar 2021.

 • 11) Referenceperiode: Den sammenligningsperiode, virksomhedens omsætningsnedgang opgøres i forhold til. Referenceperioden kan ikke slutte senere end den 30. november 2020. Referenceperioden er én af følgende:

  • a) Hele måneder i 2019 og 2020 svarende til de måneder i 2020 og 2021, hvori virksomheden er omfattet af én eller flere COVID-19-relaterede restriktioner, jf. § 1, stk. 2, jf. dog litra b-e.

  • b) Virksomheder, der ikke opfylder litra a, som følge af at være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) senere end den første dato for den for virksomheden relevante referenceperiode i litra a, anvender en referenceperiode på de tre hele måneder før den første dato i måneden, hvor virksomhedens kompensationsperiode starter, jf. dog litra c-e.

  • c) Virksomheder, der ikke opfylder litra a og b, som følge af at være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) senere end tre hele måneder før den første dato i måneden, hvor virksomhedens kompensationsperiode starter, anvender en referenceperiode beregnet fra virksomhedens stiftelsestidspunkt frem til dagen før den første dato i måneden, hvor virksomhedens kompensationsperiode starter, jf. dog litra d og e.

  • d) Virksomheder, der ikke opfylder litra a-c, som følge af at være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) senere end 30 dage før den første dato i måneden, hvor virksomhedens kompensationsperiode starter, anvender en referenceperiode på 30 dage beregnet fra dagen før den første dato i virksomhedens kompensationsperiode, jf. dog e.

  • e) Hvis virksomheder, der grundet helt særlige omstændigheder, jf. § 7, stk. 1, nr. 7, ikke vurderer at referenceperioderne giver et retvisende sammenligningsgrundlag for virksomheden, kan den søge om at anvende en referenceperiode, der som minimum opgøres over tre sammenhængende måneder. Denne referenceperiode skal starte den 1. juli 2019 eller senere og slutte senest den 30. november 2020.

Kapitel 3 Kompensationsberettigede omkostninger og krav
§ 3

Ret til kompensation omfatter virksomheder, som har haft en omsætningsnedgang på minimum 35 pct., jf. § 1, stk. 1, nr. 1, minimum 30 pct., jf. § 1, stk. 1, nr. 2-3, eller 100 pct., jf. § 1, stk. 1, nr. 4 som følge af at være ramt af én eller flere COVID-19-relaterede restriktioner.

Stk. 2 Virksomheder omfattet af § 1, stk. 2, nr. 2-9, litra a og b, nr. 10, litra a og nr. 11, kompenseres med 50 pct. af de stedbundne faste omkostninger.

Stk. 3 Virksomheder omfattet § 1, stk. 2, nr. 1, jf. dog stk. 5, som har forbud mod at holde åbent og som ikke har haft en omsætning i denne periode, kompenseres med 100 pct. af virksomhedens stedbundne faste omkostninger. Virksomheder, der har omsætning i perioden, hvor forbuddet er gældende, kompenseres med 50 pct. af de stedbundne faste omkostninger.

Stk. 4 Produktionsenheder omfattet § 1, stk. 2, nr. 9, litra c, om regional nedlukning, som ikke har haft en omsætning i perioden, kompenseres med 100 pct. af produktionsenhedens stedbundne faste omkostninger. Produktionsenheder, der har omsætning i perioden, hvor restriktionen er gældende, kompenseres med 50 pct. af de stedbundne faste omkostninger.

Stk. 5 Produktionsenheder omfattet § 1, stk. 2, nr. 10, litra b, om delvis nedlukning, som ikke har haft en omsætning i perioden, kompenseres med 100 pct. af produktionsenhedens stedbundne faste omkostninger.

Stk. 6 Virksomheder omfattet af stk. 3, 1. pkt., og § 1, stk. 2, nr. 9, litra a, som har haft forbud mod at holde åbent i perioden fra og med den 7. november 2020 til og med den 19. november 2020, er berettiget til kompensation på 100 pct. af de stedbundne faste omkostninger, i den efterfølgende periode fra og med den 20. november 2020 til og med den 26. november 2020, såfremt virksomheden ikke har haft omsætning i pågældende periode.

Stk. 7 Der ydes kompensation for følgende faktiske afholdte stedbundne faste omkostninger, som virksomheden har anvendt og afholdt i Danmark, uagtet om den faktiske betaling for omkostningen falder i kompensationsperioden:

 • 1) Husleje.

 • 2) Renter og bidrag på lån i ejendommen.

 • 3) Forbrugsudgifter til el, vand og varme.

 • 4) Ejendomsforsikring og -skatter.

Stk. 8 Den samlede kompensation efter stk. 2-6, kan maksimalt være på 100.000 kr. pr. måned pr. virksomhed omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1-10, litra a og nr. 11, og § 1, stk. 3, eller pr. produktionsenhed omfattet af § 1, stk. 2, nr. 10, litra b.

Stk. 9 Kompensationen for stedbundne faste omkostninger kan ikke overstige den nominelle nedgang i omsætningen fra referenceperioden til kompensationsperioden.

§ 4

For at modtage en samlet kompensation på mere end 60 mio. kr. efter ordningerne for faste omkostninger, jf. bekendtgørelse nr. 574 af 5. maj 2020 om kompensation for faste omkostninger til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19 med senere ændringer, bekendtgørelse nr. 26 af 11. januar 2021 om midlertidig og målrettet kompensation for faste omkostninger til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19 i perioden juli 2020 til oktober 2020 med senere ændringer, bekendtgørelse nr. 27 af 11. januar 2021 om midlertidig og målrettet kompensation for faste omkostninger til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19 i perioden november 2020 til februar 2021 med senere ændringer samt denne bekendtgørelse, er det en betingelse, at virksomheden ikke har kapitalafgang, herunder udbetaler udbytte eller foretager aktietilbagekøb, i regnskabsår med balancedag i 2020 og 2021, jf. § 7, stk. 3, medmindre aktietilbagekøbet sker som følge af individuel aftale med medarbejdere i virksomheden eller virksomhedens datterselskab eller virksomhedens bestyrelsesmedlemmer indgået før den 9. marts 2020.

Stk. 2 Der ydes ikke kompensation til virksomheder omfattet af § 1, stk. 1-3, hvis stedbundne faste omkostninger udgør mindre end 4.000 kr. pr. måned, for en given kompensationsperiode.

Stk. 3 Der kan ikke ydes kompensation for stedbundne faste omkostninger i kompensationsperioden, som virksomheden med rimelighed kunne have afværget.

Stk. 4 Der ydes ikke kompensation, i det omfang en nedgang i omsætning må anses at være forårsaget af, at virksomheden uretmæssigt har undladt at henføre omsætning til kompensationsperioden.

Stk. 5 Kompensationen ydes som de minimis-støtte i overensstemmelse med Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte, som senest ændret ved Europa-Kommissionens forordning nr. 2020/972 af 2. juli 2020. En virksomhed må samlet modtage op til 200.000 EUR i de minimis-støtte over en periode på tre regnskabsår. Perioden regnes bagud fra indeværende regnskabsår.

§ 5

Virksomheden kan ikke få kompensation efter denne bekendtgørelse for samme periode, hvor virksomheden på ansøgningstidspunktet efter denne bekendtgørelse, har modtaget kompensation efter bekendtgørelse nr. 26 af 11. januar 2021 om midlertidig og målrettet kompensation for faste omkostninger til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19 i perioden juli 2020 til oktober 2020 med senere ændringer og bekendtgørelse om midlertidig og målrettet kompensation for faste omkostninger til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19 i perioden november 2020 til februar 2021 med senere ændringer.

Stk. 2 Der ydes ikke kompensation for omkostninger, som godtgøres virksomheden på anden vis, herunder ved huslejenedsættelse, forsikringsdækning, andre offentlige refusioner, tilskud m.v., eller anden statslig kompensationsordning i anledning af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelsen af Coronavirussygdom (COVID-19).

Stk. 3 Retten til kompensation efter reglerne i denne bekendtgørelse er betinget af, at virksomheden for det indkomstår, henholdsvis 2020 og 2021, der modtages kompensation for, har betalt eller vil betale den skat, som den er forpligtet til i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler. Det indebærer, at retten til kompensation er betinget af, at virksomheden ikke er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner. Retten til kompensation er endvidere betinget af, at en legal ejer, der har kontrol med virksomheden, f.eks. som følge af besiddelse af en ejerandel på mindst 25 pct., ikke er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner. Betingelsen i 3. pkt. finder tilsvarende anvendelse for det øverste danske moderselskab i en eventuel dansk sambeskatning, hvori virksomheden indgår.

Stk. 4 Såfremt virksomheden indirekte kontrolleres af en fysisk eller juridisk person, der er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner, er retten til kompensation betinget af, at der ikke er blevet indsat mellemliggende selskaber i ejerskabsstrukturen mellem virksomheden og den pågældende fysiske eller juridiske person med opfyldelse af betingelsen i stk. 3, som hovedformål eller et af hovedformålene.

Kapitel 4 Ansøgning og dokumentation
§ 6

Ansøgning om kompensation efter denne bekendtgørelse skal indsendes senest den 15. juni 2021.

Stk. 2 Ansøgning om kompensation indsendes til Erhvervsstyrelsen via Virk.dk. Ansøgningen skal udarbejdes i et særligt skema, der er tilgængeligt via Virk.dk. Skemaet vedlægges de foreskrevne bilag samt dokumentation, jf. § 7.

Stk. 3 Virksomheder, som har forbud mod at holde åbent, kan i ansøgningen særskilt anmode om kompensation for perioderne, hvor virksomheden har forbud mod at holde åbent, jf. § 1, stk. 2, nr. 1. Virksomhedens omsætningsnedgang vil skulle opgøres særskilt for denne periode.

§ 7

Virksomhedens ansøgning om kompensation, jf. § 6, skal indeholde følgende oplysninger:

 • 1) Den kompensationsperiode, som virksomheden ansøger om kompensation inden for.

 • 2) Begrundelse for at omsætningsnedgangen skyldes COVID-19-relaterede restriktioner, jf. § 1, stk. 2.

 • 3) Virksomheder omfattet af § 1, stk. 3, skal dokumentere deres tilknytning til den restriktionsramte virksomhed, som de er direkte leverandører til.

 • 4) Stedbundne faste omkostninger, der ansøges om kompensation for, herunder dokumentation for betalingsforpligtelsen.

 • 5) Samme stedbundne faste omkostninger efter nr. 4, opgjort for referenceperioden.

 • 6) Virksomhedens eller produktionsenheden, der er omfattet af § 1, stk. 2, nr. 9, litra c og nr. 10, litra b, forventede omsætning i kompensationsperioden, jf. § 2, nr. 10.

 • 7) Virksomhedens eller produktionsenheden, der er omfattet af § 1, stk. 2, nr. 9, litra c og nr. 10, litra b, realiserede omsætning for referenceperioden, jf. § 2, nr. 11. Hvis referenceperioden grundet særlige omstændigheder, jf. § 2, nr. 11, litra e ikke giver et retvisende sammenligningsgrundlag for virksomhedens forventede omsætning for kompensationsperioden, skal virksomheden begrunde, hvilke særlige omstændigheder, der er årsag hertil, samt hvorfor det nødvendiggør en anden opgørelsesperiode end angivet i § 2, nr. 11. Virksomheden skal samtidig oplyse den realiserede omsætning for denne anden opgørelsesperiode.

 • 8) At virksomheden har haft en omsætning i minimum én måned inden virksomhedens kompensationsperiode, jf. § 2, nr. 10.

 • 9) Om virksomheden har modtaget de minimis-støtte i indeværende og de to foregående regnskabsår i medfør af Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 717/2014 eller øvrige de minimis-forordninger, jf. § 4, stk. 5.

Stk. 2 Virksomheden skal under strafansvar, jf. § 14, på tro og love erklære, at de afgivne oplysninger efter stk. 1 er korrekte. Erklæringen kan tilgås via den digitale løsning på Virk.dk.

Stk. 3 Virksomheder, der ansøger om kompensation efter denne bekendtgørelse, der sammenlagt med kompensation efter bekendtgørelse nr. 574 af 5. maj 2020 og senere samt bekendtgørelse nr. 26 af 11. januar 2021 om midlertidig og målrettet kompensation for faste omkostninger til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19 i perioden juli 2020 til oktober 2020 med senere ændringer, bekendtgørelse nr. 27 af 11. januar 2021 om midlertidig og målrettet kompensation for faste omkostninger til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19 i perioden november 2020 til februar 2021, står til at modtage mere end 60 mio. kr., skal indsende en erklæring efter stk. 2 om, at virksomheden ikke har kapitalafgang, herunder udbetaler udbytte eller foretager aktietilbagekøb, i regnskabsår med balancedag i 2020 og 2021, jf. § 4, stk. 1.

Stk. 4 Virksomheden skal i ansøgningen under strafansvar på tro og love erklære, at virksomheden for det indkomstår, henholdsvis 2020 og 2021, der modtages kompensation for, har betalt eller vil betale den skat, som den er forpligtet til i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler, jf. § 5, stk. 3, og at ejerskabsstrukturen ikke er blevet tilrettelagt med opfyldelse af betingelsen i § 5, stk. 3, jf. § 5, stk. 4, som hovedformål eller et af hovedformålene.

§ 8

Erhvervsstyrelsen kan til brug for behandlingen af ansøgninger indhente oplysninger fra andre offentlige myndigheder samt relevante offentlige registre m.v., jf. lov om Erhvervsstyrelsens behandling af data.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan i forbindelse med kontrollen af § 5, stk. 3 og 4 vedrørende skatteforhold, udbede sig den fornødne dokumentation.

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen kan udtage ansøgninger af særlig karakter, herunder hvor der ansøges om et højt kompensationsbeløb set i forhold til ansøgerens størrelse og omsætning, og ansøgninger, hvor der vurderes at være en særlig risiko for, at ansøger ikke er berettiget til den ansøgte kompensation, eksempelvis ved atypiske forhold omkring kompensationsgrundlaget, til udvidet sagsbehandling.

Stk. 4 Erhvervsstyrelsen kan pålægge enhver, der i medfør af stk. 3 udtages til udvidet sagsbehandling, at udlevere supplerende oplysninger og dokumentation til brug for afgørelsen.

Stk. 5 Erhvervsstyrelsen kan i særlige tilfælde, herunder i særligt komplicerede sager eller hvor der i øvrigt er særligt behov for kvalitetssikring af dokumentationen, pålægge ansøgere, der i medfør af stk. 2, udtages til udvidet sagsbehandling at anvende bistand fra en uafhængig, godkendt revisor.

Stk. 6 Erhvervsstyrelsen fastsætter i forbindelse med indhentelse af oplysninger efter stk. 4 og 5 en frist for indsendelse af oplysningerne.

Stk. 7 Der kan alene udbetales kompensation, når kompensationsgrundlaget er dokumenteret i fornødent omfang og inden for den af Erhvervsstyrelsen fastsatte frist, jf. stk. 6.

Udbetaling af kompensation
§ 9

Udbetaling af kompensation vil ske direkte til virksomheden, når virksomhedens fremsendte oplysninger, jf. §§ 7 og 8, er godkendt af Erhvervsstyrelsen.

Stk. 2 Der udbetales kompensation på baggrund af virksomhedens samlede nedgang i omsætning fra referenceperioden til den valgte kompensationsperiode efter § 2, nr. 10. Erhvervsstyrelsen omregner omsætning for referenceperioden, så den modsvarer længden for kompensationsperioden.

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen kan nedsætte kompensationen helt eller delvist, hvis virksomheden ikke har iagttaget sin tabsbegrænsningspligt, jf. § 4, stk. 3.

Stk. 4 Udbetaling af kompensation sker direkte til virksomhedens NemKonto.

Stk. 5 Virksomheder, der inden for de seneste tre regnskabsår har modtaget de minimis-støtte svarende til 200.000 EUR, kan ikke tildeles støtte efter denne bekendtgørelse, jf. § 4, stk. 5.

Kapitel 5 Kontrol, tilsyn og sanktioner
Efterregulering og tilbagebetaling af kompensation
§ 10

Virksomheden skal senest den 28. februar 2023, jf. dog stk. 2, indsende en opgørelse over virksomhedens faktiske omsætning og virksomhedens faktiske afholdte stedbundne faste omkostninger i kompensationsperioden til Erhvervsstyrelsen. Hvis virksomheden slutafregner en ansøgning for produktionsenheder, skal oplysningerne opgøres for den eller de produktionsenheder, der indgår i den godkendte ansøgning.

Stk. 2 Virksomheder, som ikke har haft adgang til at indsende opgørelsen efter stk. 1 som følge af Erhvervsstyrelsens forhold, modtager en invitation hertil med en frist på 60 dage.

Stk. 3 Virksomheder, der har en godkendt ansøgning efter denne bekendtgørelse og enten bekendtgørelse om midlertidig og målrettet kompensation for faste omkostninger til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19 i perioden juli 2020 til oktober 2020 eller bekendtgørelse om midlertidig og målrettet kompensation for faste omkostninger til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19 i perioden november 2020 til februar 2021, og hvor kompensationsperioden er den samme eller er omfattet af kompensationsperioden i en af disse bekendtgørelser, skal slutafregne efter reglerne i den pågældende bekendtgørelse.

Stk. 4 Virksomheden kan i forbindelse med indsendelse af opgørelsen efter stk. 1 ændre kompensationsperioden til en kortere periode fastlagt i § 2, nr. 10. Den kortere periode skal ligge inden for den i ansøgningen godkendte kompensationsperiode.

Stk. 5 Virksomheder, som har haft forbud mod at holde åbent, jf. § 1, stk. 2, nr. 1, kan i forbindelse med indsendelsen af opgørelsen efter stk. 1 særskilt anmode om kompensation for perioderne, hvor virksomheden har haft forbud mod at holde åbent.

Stk. 6 Virksomheder, der slutafregner for produktionsenheder, kan udelade omsætning og stedbundne faste omkostninger for én eller flere produktionsenheder. Dog skal § 1, stk. 2, nr. 9, litra c eller nr. 10, litra b være opfyldt.

Stk. 7 Såfremt virksomheden, der modtager kompensation efter § 1, stk. 2, nr. 1-6 inden for perioden fra og med den 19. august 2020 til og med den 31. oktober 2020 og har en omsætningsnedgang direkte knyttet til de i ansøgningen godkendte restriktioner på mindre end 35 pct. i kompensationsperioden, eller modtager kompensation efter § 1, stk. 2, nr. 1-9, litra a og b og nr. 11 inden for perioden fra og med den 26. oktober 2020 til og med den 28. februar 2021 og har en omsætningsnedgang direkte knyttet til restriktioner på mindre end 30 pct. i kompensationsperioden, eller Erhvervsstyrelsen i forbindelse med slutafregningen afviser, at virksomheden er ramt af én eller flere af de i ansøgningen angivne restriktioner, jf. § 1, stk. 2, kan virksomheden angive at være omfattet af én eller flere øvrige restriktioner i § 1, stk. 2. Kompensationsperioden for eventuelt nyvalgte restriktioner skal være den samme som for de afviste restriktioner eller en kortere periode inden for denne kompensationsperiode. Virksomheden skal begrunde, hvorfor omsætningsnedgangen skyldes de valgte restriktioner. Virksomheden kan anvende samme referenceomsætning som i den godkendte ansøgning. Såfremt denne referenceomsætning ikke er retvisende, kan virksomheden anvende en ny referenceomsætning, der vil blive lagt til grund for slutafregningen. Eventuel ny referenceomsætning skal dokumenteres.

Stk. 8 Hvis virksomhedens faktiske omsætning i kompensationsperioden eller øvrige oplysninger angivet efter dette kapitel, afviger fra det i ansøgningen anførte, jf. § 7, træffer Erhvervsstyrelsen på grundlag af den indsendte dokumentation afgørelse om efterregulering af den udbetalte kompensation. Erhvervsstyrelsen kan til brug for sagsbehandlingen indhente supplerende oplysninger og dokumentation fra virksomheden. Efterreguleringen sker i opadgående eller nedgående retning, afhængigt af om virksomhedens oplysninger har resulteret i, at Erhvervsstyrelsen har udbetalt en for lav eller for høj kompensation.

Stk. 9 Hvis efterreguleringen af virksomhedens samlede kompensation efter ordningerne for faste omkostninger, jf. bekendtgørelserne anført i § 4, stk. 1, resulterer i en regulering i opadgående retning, så det samlede kompensationsbeløb bliver på mere end 60 mio. kr., er det en betingelse for udbetaling, jf. § 4, stk. 1, at virksomheden indsender en erklæring efter § 7, stk. 3.

Stk. 10 Virksomheder der, jf. stk. 9, har fået udbetalt kompensation på mere end 60 mio. kr. og derved omfattes af betingelsen i § 4, stk. 1, kan vælge at tilbagebetale kompensation modtaget efter reglerne i denne bekendtgørelse, som er på mere end 60 mio. kr., og derved opnå at være undtaget fra betingelsen i § 4, stk. 1.

Stk. 11 Erhvervsstyrelsen kan kræve den udbetalte kompensation helt eller delvist tilbagebetalt, hvis ikke den foreskrevne dokumentation indsendes inden for den i stk. 1 foreskrevne frist eller hvis dokumentationen i øvrigt vurderes utilstrækkelig. Erhvervsstyrelsen kan ligeledes foretage efterregulering af den udbetalte kompensation, hvis det i forbindelse med den efterfølgende kontrol viser sig, at en virksomhed har fået mere eller mindre i kompensation, end virksomheden er berettiget til efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 12 Opstår der flere krav om tilbagebetaling af kompensation til samme modtager, kan disse lægges sammen og kræves tilbagebetalt som ét samlet tilbagebetalingskrav. Stiftelsestidspunkt for det samlede tilbagebetalingskrav er sammenfaldende med datoen for Erhvervsstyrelsens seneste udbetaling til NemKonto af kompensation for den kompensationsperiode, tilbagebetalingskravet dækker over. Forældelsestidspunktet beregnes på baggrund af forældelseslovens almindelige regler.

Stk. 13 Viser resultatet af efterreguleringen efter dette kapitel, at virksomheden skal tilbagebetale mindre end 200 kr. af den allerede udbetalte kompensation, vil Erhvervsstyrelsen ikke træffe afgørelse om tilbagebetaling.

Stk. 14 Såfremt efterreguleringen efter dette kapitel resulterer i et tilbagebetalingskrav, og virksomheden er berettiget til revisorgodtgørelse efter § 12, stk. 2, foretager Erhvervsstyrelsen modregning af revisorgodtgørelsen i det samlede tilbagebetalingskrav, jf. stk. 12.

§ 11

Retten til kompensation bortfalder, hvis virksomheden har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger, har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse eller har undladt at indsende dokumentation, jf. § 10, stk. 1 og 8.

Stk. 2 Retten til kompensation bortfalder hvis kompensationen er i strid med Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013 (de minimis-forordningen), jf. § 4, stk. 5.

Stk. 3 I de i stk. 1 og 2, nævnte tilfælde træffer Erhvervsstyrelsen afgørelse om tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalt kompensation.

Stk. 4 Retten til godtgørelse efter § 12, stk. 2, bortfalder og allerede udbetalt godtgørelse skal fuldt ud tilbagebetales, hvis virksomheden endeligt dømmes for misbrug af kompensationsordningerne for faste omkostninger til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19.

Stk. 5 Erhvervsstyrelsen kan i kontroløjemed indhente oplysninger fra relevante offentlige registre, herunder Skatteforvaltningen, jf. lov nr. 438 af 8. maj 2018 om Erhvervsstyrelsens behandling af data.

§ 12

Erhvervsstyrelsen kan af virksomheden eller dens ledelse forlange de oplysninger, som er nødvendige for at dokumentere, at kravene i denne bekendtgørelse er overholdt. Erhvervsstyrelsen kan endvidere stille krav om, at de i medfør af § 10 indsendte oplysninger dokumenteres med bistand fra en uafhængig, godkendt revisor.

Stk. 2 Der ydes godtgørelse for 80 pct. af udgifterne til revisorbistanden efter stk. 1, dog maksimalt 16.000 kr., hvis der ikke er modtaget mere end 250.000 kr. i kompensation for den periode, efterreguleringen efter § 10, stk. 1 omfatter.

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen kan i forbindelse med den efterfølgende kontrol af § 5, stk. 3 og 4, vedrørende skatteforhold, udbede sig den fornødne dokumentation.

§ 12a

Afgørelse om tilbagebetaling efter dette kapitel på mere end 10.000 kr. ledsages af et tilbud om en afdragsordning.

Stk. 2 Afdragsordningen løber i op til et år, eksklusiv eventuel rykkerperiode, og afdrag betales i fire lige store rater, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Virksomheden har til enhver tid ret til helt at indfri sine forpligtelser til tilbagebetaling.

Stk. 4 Erhvervsstyrelsen skal forud for indgåelse af en aftale om afdragsordning efter stk. 1, oplyse virksomheden om vilkår for aftalen, herunder det samlede beløb der skal betales, konsekvenser ved misligholdelse og mulighed for hel eller delvis indfrielse.

Kapitel 6 Klage, straf og ikrafttræden
Klageadgang
§ 13

Erhvervsstyrelsens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Straf
§ 14

Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der i forbindelse med en ansøgning og bevilling heraf, herunder om medfinansiering og tilskud m.v., afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for en sags afgørelse.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer), strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden
§ 15

Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. januar 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 2132 af 18. december 2020 om kompensation for faste stedbundne omkostninger til restriktionsramte virksomheder som følge af COVID-19 ophæves.

Stk. 3 Bekendtgørelsens § 2, nr. 11, litra e, finder anvendelse på ansøgninger modtaget fra og med den 15. november 2020.

Stk. 4 Virksomheder, der på ikrafttrædelsestidspunktet, jf. stk. 1, har ansøgt eller fået udbetalt kompensation, kan ansøge på ny efter reglerne i denne bekendtgørelse. Kompensationsbeløbet vil blive reguleret forholdsmæssigt ud fra virksomhedens tidligere ansøgning.