Bekendtgørelse om kompensation for faste stedbundne omkostninger til restriktionsramte institutioner på Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriets område som følge af COVID-19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 626 af 11. april 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1506 af 21. juni 2021 og bekendtgørelse nr. 1237 af 25. august 2022

I medfør af akt nr. 138 af 12. januar 2021, akt nr. 149 af 28. januar 2021, akt nr. 167 af 25. februar 2021 og akt nr. 275 af 3. juni 2021 fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde
§ 1

Efter denne bekendtgørelse ydes kompensation som bidrag til dækning af stedbundne faste omkostninger for foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. på Kulturministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets område, hvor offentligt tilskud til drift udgør halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter, og som har en forventet kommerciel omsætningsnedgang på:

 • 1) Minimum 35 pct. ved institutionens kompensationsperiode inden for perioden fra og med den 19. august 2020 til og med den 31. oktober 2020, som følge af restriktionerne angivet i stk. 2, nr. 1-6, jf. dog nr. 2.

 • 2) Minimum 30 pct. ved institutionens kompensationsperiode inden for perioden fra og med den 26. oktober 2020 til og med den 28. februar 2021, som følge af restriktionerne angivet i stk. 2, nr. 1-9, litra a og b, jf. dog nr. 3, stk. 2, nr. 10, litra a.

 • 3) Minimum 30 pct. ved institutionens kompensationsperiode inden for perioden fra og med den 6. november 2020 til og med den 26. november 2020, opgjort for en institutions enkelte produktionsenheder, der er ramt af restriktionen i stk. 2, nr. 9, litra c, hvis institutionen ikke kan opfylde betingelsen for omsætningsnedgangen i nr. 2.

 • 4) 100 pct. ved institutionens kompensationsperiode inden for perioden fra og med den 9. december 2020 til og med den 28. februar 2021, opgjort for en institutions enkelte produktionsenheder, der er ramt af restriktionen i stk. 2, nr. 10, litra b, og hvor produktionsenheden har forbud mod at holde åbent, jf. stk. 2, nr. 1.

Stk. 2 Institutioner eller produktionsenheder omfattet af stk. 1, skal være ramt af én eller flere af følgende COVID-19-relaterede restriktioner:

 • 1) Forbud mod at holde åbent, jf. bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19, fra og med den 19. august 2020 og så længe forbuddet er gældende, dog senest til og med den 28. februar 2021.

 • 2) Forbud mod at holde åbent i afgrænset tidsrum, jf. bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19 eller senere beslægtede bekendtgørelser, i forhold til institutionens normale åbningstider.

 • 3) Forbud mod forsamlinger på over 500 personer i henhold til bekendtgørelse om forbud mod store forsamlinger i forbindelse med håndteringen af covid-19, hvor en institution oplever omsætningsnedgang, der er direkte ramt af eller direkte relateret til arrangementer med et forventet deltagerantal på mere end 350 personer, der er aflyst, væsentligt ændret eller udskudt som følge af COVID-19 i perioden efter stk. 4, og hvor arrangementet er planlagt til afholdelse i Danmark.

 • 4) Forbud mod forsamlinger på over 50 personer i henhold til bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19, for institutioner, der ernærer sig ved at være direkte leverandør til sociale arrangementer med offentlig adgang og private arrangementer, til afholdelse uden for private hjem for mere end 50 personer, der er ramt af forbud mod forsamling på mere end 50 personer.

 • 5) Grænselukninger, hvor en institution kan dokumentere en af følgende:

  • a) Udenlandske kunder, der som følge af COVID-19-relaterede restriktioner ikke krydser grænsen til Danmark.

  • b) Senest den 1. november 2020 har en registreret hjemstedsadresse i en lufthavns terminaler og yder services i tilknytning til passagerer i lufthavnen, der er eller vil kunne være omfattet af litra a.

  • c) Institutionens omsætning kommer fra flyvninger eller kontrakter direkte knyttet til opgaver, som er midlertidigt nedlagt som følge af grænselukningen eller Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

 • 6) Udenrigsministeriets rejsevejledning, for institutioner hvor omsætningen er direkte relateret til salg af rejser, der helt eller delvist går til destinationer, der fra og med den 26. januar 2020 er kommet på listen over lande, som Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til, eller hvor den kommercielle omsætning er direkte relateret til rejser til Grønland eller Færøerne.

 • 7) Forbud mod forsamlinger på over 10 personer i henhold til bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19, samt for institutioner der ernærer sig ved at være direkte leverandør til private arrangementer og sociale arrangementer med offentlig adgang, der er ramt af forbud mod forsamlinger på mere end 10 personer, herunder også leverandører af lyd og lys, busser og taxaer.

 • 8) Forbud mod salg af alkoholholdige drikkevarer med en alkoholvolumenprocent på 1,2 eller derover i et afgrænset tidsrum i henhold til bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19.

 • 9) Regional nedlukning af Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø Kommune i perioden fra og med den 6. november 2020 til og med den 26. november 2020, såfremt institutionen er omfattet af én eller flere af følgende:

  • a) Institutionen har hjemstedsadresse i en kommune, der er ramt af regional nedlukning.

  • b) Institutionen har hjemstedsadresse uden for en kommune, der er ramt af regional nedlukning, og kan begrunde en omsætningsnedgang relateret til én af følgende:

  • i) at en væsentlig del af institutionens salg eller leverancer går til virksomheder mv. i én eller flere af de kommuner, som er ramt af regional nedlukning,

  • ii) at mindst 30 pct. eller mere end 50 af institutionens ansatte har bopælsadresse i én eller flere af de kommuner, som er ramt af regional nedlukning, eller

  • iii) at en væsentlig del af institutionens produktion er begrænset som følge af at direkte leverancer, der kommer fra én eller flere af de kommuner, som er ramt af regional nedlukning.

  • c) Produktionsenheder omfattet af § 1, stk. 1, nr. 3, med en registreret adresse inden for de kommuner, som er ramt af regional nedlukning, og hvor institutionen i øvrigt har en produktionsenhed med registreret adresse uden for de kommuner, der er ramt af regional nedlukning.

 • 10) Delvis nedlukning, jf. bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19, fra og med den 9. december 2020 til og med den 28. februar 2021, såfremt institutionen er omfattet af én af følgende:

  • a) Institutionen har en kommerciel omsætningsnedgang, jf. § 1, stk. 1, nr. 2, opgjort for hele institutionen.

  • b) Én eller flere af institutionens produktionsenheder har en kommerciel omsætningsnedgang, jf. § 1, stk. 1, nr. 4, som følge af delvis nedlukning, samtidig med at institutionen i øvrigt har én eller flere produktionsenheder, der ikke er omfattet af forbuddet med at holde åbent, jf. § 1, stk. 2, nr. 1, som følge af restriktionen om delvis nedlukning. Institutionen kan ikke modtage kompensation efter denne bestemmelse i samme periode, som institutionen eventuelt får kompensation efter andre restriktioner i nr. 1-10, litra a.

Stk. 3 Leverandører, hvis omsætning er direkte relateret til institutioner, der er omfattet af restriktionerne om forbud mod at holde åbent, jf. stk. 2, nr. 1, begrænset åbningstid, jf. stk. 2, nr. 2, forbud mod forsamlinger på over 10 personer, jf. stk. 2, nr. 7, samt restriktionen om regional nedlukning, jf. stk. 2, nr. 9, litra a-b, er berettiget til kompensation efter samme regler i denne bekendtgørelse som for institutioner omfattet af stk. 2, nr. 1, 2, 7 og 9, vil være berettiget til, herunder samme periode.

Stk. 4 Kompensationsordningen, jf. stk. 1 og 2, gælder fra og med den 19. august 2020 til og med den 28. februar 2021, jf. § 4, nr. 17.

Stk. 5 Organer inden for den offentlige forvaltning og institutioner, der primært har et uddannelses- eller undervisningsmæssigt formål, bortset fra højskoler, falder uden for bekendtgørelsens anvendelsesområde.

§ 2

En institution omfattet af § 1 hører i relation til denne bekendtgørelse under Kulturministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets område, hvis Kulturministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet eller deres underordnede myndigheder yder hovedparten af det statslige tilskud til institutionens ordinære driftsudgifter.

Stk. 2 Statslige driftstilskud efter stk. 1 omfatter tilskud til drift, der er udlagt i delegeret tilskudsforvaltning til statslige armslængdeorganer eller en selvejende institution, forening m.v.

Stk. 3 Modtager foreningen, den selvejende institution eller fonden m.v. kommunale eller regionale, men ikke statslige tilskud til dækning af institutionens ordinære driftsudgifter, fremgår det af en vejledning udstedt af Slots- og Kulturstyrelsen, hvordan institutionen kan få oplyst, til hvilken myndighed ansøgningen skal indgives.

§ 3

Slots- og Kulturstyrelsen administrerer kompensationsordningen efter denne bekendtgørelse.

Kapitel 2 Definitioner
§ 4

I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Institution: En juridisk person, der er organiseret som selvejende institution, fond, forening, selskab eller organisation, der inden den 1. november 2020 er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), jf. dog nr. 11.

 • 2) Tilskud til drift: Den andel af offentligt tilskud som institutionen anvender til at dække ordinære driftsudgifter. Tilskud til drift omfatter ikke offentlige køb af varer og ydelser samt anlægstilskud.

 • 3) Offentligt tilskud: Statsligt, regionalt eller kommunalt tilskud.

 • 4) Ordinære driftsudgifter: Alle udgifter, der ikke er ekstraordinære, f.eks. lønninger og personale- og rejseomkostninger, husleje m.v., af- og nedskrivninger, udgifter til vedligeholdelse af bygninger og andre anlægsaktiver, ejendomsskatter, udgifter til revision og telefoni samt renteomkostninger.

 • 5) Vedvarende dækker ordinære driftsudgifter: Tilskud til drift, der med forbehold for vedtagelsen af årlige bevillingslove m.v. i staten og årlige budgetgodkendelser i kommuner og regioner forventes ydet tidsubegrænset eller i en periode på mindst tre på hinanden følgende regnskabsår.

 • 6) Produktionsenhed: En geografisk adresse, der senest den 1. november 2020 er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), hvorfra en institution, jf. nr. 1, udøver sin aktivitet.

 • 7) COVID-19-relaterede restriktioner: Restriktioner omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1-10.

 • 8) Leverandør: En institution mv., der har en omsætning som følge af direkte transaktioner, salg eller leverancer til institutioner mv., der er ramt af COVID-19 restriktioner. Omsætningen skal komme fra gentagende transaktioner mv. mellem disse institutionstyper mv.

 • 9) Ansatte: Lønmodtagere med fast, kontraktuel tilknytning til institutionen, ansat med fast arbejdssted i Danmark. Den ansatte anses som fuldtidsbeskæftiget, hvis denne arbejder minimum 37 timer om ugen svarende til 1924 timer om året. Den ansatte anses for at være deltidsbeskæftiget, hvis denne ikke er fuldtidsbeskæftiget.

 • 10) Stedbundne faste omkostninger: Dokumenterbare og faktisk afholdte omkostninger til institutionens husleje, renter og bidrag på lån i ejendommen, forbrugsudgifter til el, vand og varme samt ejendomsforsikring og -skatter.

 • 11) Organer inden for den offentlige forvaltning: Statslige myndigheder og statsfinansierede selvejende institutioner, der er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, i bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen m.v., kommuner og regioner, kommunale og regionale organisationer og selskaber m.v., som er oprettet i henhold til lov om kommunernes styrelse, samt institutioner, hvor statslige, regionale eller kommunale tilskud til drift udgør halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter.

 • 12) Omsætning: Institutionens samlede indtægter, herunder salgsværdien af produkter og tjenesteydelser m.v., offentlige tilskud, frivillige bidrag, sponsorater, jf. dog nr. 13, indtægter fra indsamlinger m.v. Salgsværdien af produkter og tjenesteydelser m.v. opgøres efter fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet. Omsætningen skal opgøres ud fra de samme principper som i det senest godkendte regnskab. Hvis institutionen ikke tidligere har udarbejdet et regnskab, opgøres omsætningen i overensstemmelse med den for institutionen gældende regnskabslovgivning. Institutionen kan alene medtage omsætning, der er skattepligtig i Danmark, for den del af institutionen, som er lokaliseret i Danmark, og for produktion i Danmark. Med tjenesteydelser og varer produceret i Danmark skal forstås alle produkter og tjenesteydelser m.v., som er solgt fra den danske institution, således at omsætningen kan henføres til institutionens danske CVR-nummer. Dette omfatter alt, der faktureres fra Danmark, uanset om produktet er produceret helt eller delvist i udlandet. Tjenesteydelser og varer produceret i Danmark til eksport kan medtages i opgørelsen.

 • 13) Kommerciel omsætning: Institutionens indtægter ved salg af produkter og tjenesteydelser m.v. efter fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet. Kommerciel omsætning omfatter også sponsorater, der er betinget af en ikke ubetydelig modydelse. Den kommercielle omsætning skal opgøres ud fra de samme principper som i det senest godkendte regnskab. Hvis institutionen ikke tidligere har udarbejdet et regnskab, opgøres den kommercielle omsætning i overensstemmelse med den for institutionen gældende regnskabslovgivning.

 • 14) Omsætningsnedgang: Forskellen mellem institutionens omsætning, jf. nr. 12, i referenceperioden og kompensationsperioden, der for institutioner beregnes som: I) omsætning i referenceperioden minus omsætning i kompensationsperioden, divideret med II) omsætning i referenceperioden. For produktionsenheder omfattet af § 1, stk. 2, nr. 9, litra c og nr. 10, litra b, beregnes omsætningsnedgangen som: I) omsætning for produktionsenheder i referenceperioden minus omsætning for produktionsenheder i kompensationsperioden, divideret med II) omsætning for produktionsenheder i referenceperioden.

 • 15) Kommerciel omsætningsnedgang: Omsætningsnedgang beregnet i forhold til institutionens kommercielle omsætningsandel af den samlede omsætning.

 • 16) Den kommercielle andel: Den kommercielle omsætnings forholdsmæssige andel af institutionens samlede omsætning.

 • 17) Kompensationsperioden: Perioden, for hvilken der gælder en COVID-19-restriktion, jf. § 1, stk. 2, og hvor der ydes kompensation for institutionens stedbundne faste omkostninger i det antal dage, hvor institutionen er omfattet af restriktionen. Institutionen skal have haft en omsætning på minimum 30 dage før den dato, hvor institutionens kompensationsperiode starter. Institutionens kompensationsperiode opdeles som følgende:

  • a) For institutioner omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1-3, 5 og 6, anvendes en periode:

  • i) fra og med den 19. august 2020 til og med den 31. oktober 2020,

  • ii) fra og med den 1. november 2020 til og med den 31. december 2020,

  • iii) fra og med den 1. november 2020 til og med den 31. januar 2021,

  • iv) fra og med den 1. november 2020 til og med den 28. februar 2021, eller

  • v) fra og med den 1. januar 2021 til og med den 28. februar 2021.

  • b) For institutioner omfattet af § 1, stk. 2, nr. 4 anvendes en periode:

  • i) fra og med den 26. september 2020 til og med den 31. oktober 2020,

  • ii) fra og med den 1. november 2020 til og med den 31. december 2020,

  • iii) fra og med den 1. november 2020 til og med den 31. januar 2021,

  • iv) fra og med den 1. november 2020 til og med den 28. februar 2021, eller

  • v) fra og med den 1. januar 2021 til og med den 28. februar 2021.

  • c) For institutioner omfattet af § 1, stk. 2, nr. 7 og 8, anvendes en periode:

  • i) fra og med den 26. oktober 2020 til og med den 31. december 2020,

  • ii) fra og med den 26. oktober 2020 til og med den 31. januar 2021,

  • iii) fra og med den 26. oktober 2020 til og med den 28. februar 2021, eller

  • iv) fra og med den 1. januar 2021 til og med den 28. februar 2021.

  • d) For institutioner omfattet af § 1, stk. 2, nr. 9, anvendes en periode fra og med den 6. november 2020 til og med den 26. november 2020.

  • e) For institutioner omfattet af § 1, stk. 2, nr. 10, anvendes en periode fra og med den 9. december 2020 til og med den 28. februar 2021. Ansøger en institution om kompensation for én eller flere produktionsenheder, jf. § 1, stk. 2, nr. 10, litra b, anvendes samme kompensationsperiode for alle produktionsenheder.

 • 18) Referenceperiode: Den sammenligningsperiode, institutionens kommercielle omsætningsnedgang opgøres i forhold til. Referenceperioden kan ikke slutte senere end den 30. november 2020. Referenceperioden er én af følgende:

  • a) Hele måneder i 2019 og 2020 svarende til de måneder i 2020 og 2021, hvori institutionen er omfattet af én eller flere COVID-19-relaterede restriktioner, jf. § 1, stk. 2, jf. dog litra b-e.

  • b) Institutioner, der ikke opfylder litra a, som følge af at være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) senere end den første dato for den for institutionen relevante referenceperiode i litra a, anvender en referenceperiode på de tre hele måneder før den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter, jf. dog litra c-e.

  • c) Institutioner, der ikke opfylder litra a og b, som følge af at være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) senere end tre hele måneder før den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter, anvender en referenceperiode beregnet fra institutionen stiftelsestidspunkt frem til dagen før den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter, jf. dog litra d og e.

  • d) Institutioner, der ikke opfylder litra a-c, som følge af at være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) senere end 30 dage før den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter, anvender en referenceperiode på 30 dage beregnet fra dagen før den første dato i institutionens kompensationsperiode, jf. dog e.

  • e) Hvis institutionen grundet helt særlige omstændigheder, jf. § 9, stk. 1, nr. 7, ikke vurderer, at referenceperioderne giver et retvisende sammenligningsgrundlag for institutionen, kan den søge om at anvende en referenceperiode, der som minimum opgøres over tre sammenhængende måneder. Denne referenceperiode skal starte den 1. juli 2019 eller senere og slutte senest den 30. november 2020.

Kapitel 3 Kompensationsberettigede omkostninger og krav
§ 5

Ret til kompensation omfatter institutioner, som har haft en kommerciel omsætningsnedgang på minimum 35 pct., jf. § 1, stk. 1, nr. 1, minimum 30 pct., jf. § 1, stk. 1, nr. 2-3, eller 100 pct., jf. § 1, stk. 1, nr. 4 som følge af at være ramt af én eller flere COVID-19-relaterede restriktioner.

Stk. 2 Institutioner omfattet af § 1, stk. 2, nr. 2-9, litra a og b og nr. 10, litra a, kompenseres med 50 pct. af de stedbundne faste omkostninger.

Stk. 3 Institutioner omfattet § 1, stk. 2, nr. 1, jf. dog stk. 5, som har forbud mod at holde åbent og som ikke har haft kommerciel omsætning i denne periode, kompenseres med 100 pct. af institutionens stedbundne faste omkostninger. Institutioner, der har kommerciel omsætning i perioden, hvor forbuddet er gældende, kompenseres med 50 pct. af de stedbundne faste omkostninger.

Stk. 4 Produktionsenheder omfattet § 1, stk. 2, nr. 9, litra c, om regional nedlukning, som ikke har haft kommerciel omsætning i perioden, kompenseres med 100 pct. af produktionsenhedens stedbundne faste omkostninger. Produktionsenheder, der har kommerciel omsætning i perioden, hvor restriktionen er gældende, kompenseres med 50 pct. af de stedbundne faste omkostninger.

Stk. 5 Produktionsenheder omfattet § 1, stk. 2, nr. 10, litra b, om delvis nedlukning, som ikke har haft kommerciel omsætning i perioden, kompenseres med 100 pct. af produktionsenhedens stedbundne faste omkostninger.

Stk. 6 Institutioner omfattet af stk. 3, 1. pkt., og § 1, stk. 2, nr. 9, litra a, som har haft forbud mod at holde åbent i perioden fra og med den 7. november 2020 til og med den 19. november 2020, er berettiget til kompensation på 100 pct. af de stedbundne faste omkostninger, i den efterfølgende periode fra og med den 20. november 2020 til og med den 26. november 2020, såfremt institutionen ikke har haft kommerciel omsætning i pågældende periode.

Stk. 7 Der ydes kompensation for følgende faktiske afholdte stedbundne faste omkostninger, som institutionen har anvendt og afholdt i Danmark, uagtet om den faktiske betaling for omkostningen falder i kompensationsperioden:

 • 1) Husleje.

 • 2) Renter og bidrag på lån i ejendommen.

 • 3) Forbrugsudgifter til el, vand og varme.

 • 4) Ejendomsforsikring og -skatter.

Stk. 8 Den samlede kompensation efter stk. 2-6, kan maksimalt være på 100.000 kr. pr. måned pr. institution omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1-10, litra a, og § 1, stk. 3, eller pr. produktionsenhed omfattet af § 1, stk. 2, nr. 10, litra b.

Stk. 9 Kompensationen for stedbundne faste omkostninger kan ikke overstige den nominelle nedgang i den kommercielle omsætning fra referenceperioden til kompensationsperioden.

§ 6

For at modtage en samlet kompensation på mere end 60 mio. kr. efter ordningerne for faste omkostninger, jf. bekendtgørelse 890 af 17. juni 2020 om kompensation for faste omkostninger på Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) med senere ændringer, bekendtgørelse nr. 1647 af 4. november 2020 om midlertidig og målrettet kompensation for faste omkostninger på Kulturministeriets område med senere ændringer, , bekendtgørelse nr. 339 af 2. marts 2021om midlertidig og målrettet kompensation for faste omkostninger på Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering i økonomisk krise som følge af COVID-19 i perioden november 2020 til februar 2021 med senere ændringer samt denne bekendtgørelse, er det en betingelse, at institutionen ikke har kapitalafgang, herunder udbetaler udbytte eller foretager aktietilbagekøb, i regnskabsår med balancedag i 2020 og 2021, jf. § 9, stk. 3, medmindre aktietilbagekøbet sker som følge af individuel aftale med medarbejdere i institutionen eller institutionens datterselskab eller institutionens bestyrelsesmedlemmer indgået før den 9. marts 2020.

Stk. 2 Der ydes ikke kompensation til institutioner omfattet af § 1, stk. 1-3, hvis kommercielle omsætnings andel af de stedbundne faste omkostninger udgør mindre end 4.000 kr. pr. måned, for en given kompensationsperiode.

Stk. 3 Der kan ikke ydes kompensation for stedbundne faste omkostninger i kompensationsperioden, som institutionen med rimelighed kunne have afværget.

Stk. 4 Der ydes ikke kompensation, i det omfang en nedgang i den kommercielle omsætning må anses at være forårsaget af, at institutionen uretmæssigt har undladt at henføre kommerciel omsætning til kompensationsperioden.

Stk. 5 Kompensationen ydes som de minimis-støtte i overensstemmelse med Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte, som senest ændret ved Europa-Kommissionens forordning nr. 2020/972 af 2. juli 2020. En institution må samlet modtage op til 200.000 EUR i de minimis-støtte over en periode på tre regnskabsår. Perioden regnes bagud fra indeværende regnskabsår.

§ 7

Institutionen kan ikke få kompensation efter denne bekendtgørelse for samme periode, hvor institutionen på ansøgningstidspunktet efter denne bekendtgørelse, har modtaget kompensation efter bekendtgørelse nr. 1647 af 4. november 2020 om midlertidig og målrettet kompensation for faste omkostninger på Kulturministeriets område med senere ændringer og bekendtgørelse nr. 339 af 2. marts 2021om midlertidig og målrettet kompensation for faste omkostninger på Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering i økonomisk krise som følge af COVID-19 i perioden november 2020 til februar 2021 med senere ændringer.

Stk. 2 Der ydes ikke kompensation for omkostninger, som godtgøres institutionen på anden vis, herunder ved huslejenedsættelse, forsikringsdækning, andre offentlige refusioner, tilskud m.v., eller anden statslig kompensationsordning i anledning af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelsen af Coronavirussygdom (COVID-19).

Stk. 3 Retten til kompensation efter reglerne i denne bekendtgørelse er betinget af, at institutionen for det indkomstår, henholdsvis 2020 og 2021, der modtages kompensation for, har betalt eller vil betale den skat, som den er forpligtet til i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler. Det indebærer, at retten til kompensation er betinget af, at institutionen ikke er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner. Retten til kompensation er endvidere betinget af, at en legal ejer, der har kontrol med institutionen, f.eks. som følge af besiddelse af en ejerandel på mindst 25 pct., ikke er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner. Betingelsen i 3. pkt. finder tilsvarende anvendelse for det øverste danske moderselskab i en eventuel dansk sambeskatning, hvori institutionen indgår.

Stk. 4 Såfremt institutionen indirekte kontrolleres af en fysisk eller juridisk person, der er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner, er retten til kompensation betinget af, at der ikke er blevet indsat mellemliggende selskaber i ejerskabsstrukturen mellem institutionen og den pågældende fysiske eller juridiske person med opfyldelse af betingelsen i stk. 3, som hovedformål eller et af hovedformålene.

Kapitel 4 Ansøgning og dokumentation
§ 8

Slots- og Kulturstyrelsen fastsætter frist for ansøgning om udbetaling af kompensation. Slots- og Kulturstyrelsen kan behandle en ansøgning, selvom tidsfristen i 1. pkt. er overoverskredet, hvis fristoverskridelsen skyldes, at ansøgeren ved en fejl har ansøgt kompensationsordningen under en anden bekendtgørelse. Ansøgningen skal udarbejdes i et særligt skema, der er tilgængeligt via slks.dk. Skemaet vedlægges de foreskrevne bilag samt dokumentation, jf. § 9.

Stk. 2 Institutioner, som har forbud mod at holde åbent, kan i ansøgningen særskilt anmode om kompensation for perioderne, hvor institutionen har forbud mod at holde åbent, jf. § 1, stk. 2, nr. 1. Institutionens kommercielle omsætningsnedgang vil skulle opgøres særskilt for denne periode.

§ 9

Institutionens ansøgning om kompensation, jf. § 8, skal indeholde følgende oplysninger:

 • 1) Erklæring på tro og love om at offentligt tilskud til drift i det senest afsluttede regnskabsår udgjorde halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter. Har institutionen ikke afsluttet et regnskabsår, afgives erklæringen efter 1. pkt. på grundlag af perioden fra institutionens stiftelse.

 • 2) Den kompensationsperiode, som institutionen ansøger om kompensation inden for.

 • 3) Begrundelse for at den kommercielle omsætningsnedgang skyldes COVID-19-relaterede restriktioner, jf. § 1, stk. 2.

 • 4) Institutioner omfattet af § 1, stk. 3, skal dokumentere deres tilknytning til den restriktionsramte institution, som de er direkte leverandører til.

 • 5) Stedbundne faste omkostninger, der ansøges om kompensation for, herunder dokumentation for betalingsforpligtelsen.

 • 6) Samme stedbundne faste omkostninger efter nr. 5, opgjort for referenceperioden.

 • 7) Institutionens eller produktionsenhedens, der er omfattet af § 1, stk. 2, nr. 9, litra c og nr. 10, litra b, forventede omsætning samt kommercielle omsætning i kompensationsperioden, jf. § 4, nr. 17.

 • 8) Institutionens eller produktionsenheden, der er omfattet af § 1, stk. 2, nr. 9, litra c og nr. 10, litra b, realiserede omsætning samt kommercielle omsætning for referenceperioden, jf. § 4, nr. 18. Hvis referenceperioden grundet særlige omstændigheder, jf. § 4, nr. 18, litra e ikke giver et retvisende sammenligningsgrundlag for institutionens forventede omsætning for kompensationsperioden, skal institutionen begrunde, hvilke særlige omstændigheder, der er årsag hertil, samt hvorfor det nødvendiggør en anden opgørelsesperiode end angivet i § 4, nr. 18. Institutionen skal samtidig oplyse den realiserede kommercielle omsætning for denne anden opgørelsesperiode.

 • 9) At institutionen har haft en omsætning i minimum én måned inden institutionens kompensationsperiode, jf. § 4, nr. 17.

 • 10) Om institutionen har modtaget de minimis-støtte i indeværende og de to foregående regnskabsår i medfør af Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 717/2014 eller øvrige de minimis-forordninger, jf. § 6, stk. 5.

Stk. 2 Institutionen skal på tro og love erklære, at de afgivne oplysninger efter stk. 1 er korrekte. Erklæringen kan tilgås via den digitale løsning på slks.dk.

Stk. 3 Institutioner, der ansøger om kompensation efter denne bekendtgørelse, der sammenlagt med kompensation efter bekendtgørelse 890 af 17. juni 2020 om kompensation for faste omkostninger på Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) med senere ændringer, bekendtgørelse nr. 1647 af 4. november 2020 om midlertidig og målrettet kompensation for faste omkostninger på Kulturministeriets område med senere ændringer og bekendtgørelse nr. 339 af 2. marts 2021om midlertidig og målrettet kompensation for faste omkostninger på Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering i økonomisk krise som følge af COVID-19 i perioden november 2020 til februar 2021 med senere ændringer, står til at modtage mere end 60 mio. kr., skal indsende en erklæring efter stk. 2 om, at institutionen ikke har kapitalafgang, herunder udbetaler udbytte eller foretager aktietilbagekøb, i regnskabsår med balancedag i 2020 og 2021, jf. § 6, stk. 1.

Stk. 4 Institutionen skal i ansøgningen på tro og love erklære, at institutionen for det indkomstår, henholdsvis 2020 og 2021, der modtages kompensation for, har betalt eller vil betale den skat, som den er forpligtet til i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler, jf. § 7, stk. 3, og at ejerskabsstrukturen ikke er blevet tilrettelagt med opfyldelse af betingelsen i § 7, stk. 3, jf. § 7, stk. 4, som hovedformål eller et af hovedformålene.

§ 10

Slots- og Kulturstyrelsen kan til brug for behandlingen af ansøgninger indhente oplysninger fra andre offentlige myndigheder samt relevante offentlige registre m.v.

Stk. 2 Slots- og Kulturstyrelsen kan i forbindelse med kontrollen af § 7, stk. 3 og 4 vedrørende skatteforhold, udbede sig den fornødne dokumentation.

Stk. 3 Slots- og Kulturstyrelsen kan udtage ansøgninger af særlig karakter, herunder hvor der ansøges om et højt kompensationsbeløb set i forhold til ansøgerens størrelse og omsætning, og ansøgninger, hvor der vurderes at være en særlig risiko for, at ansøger ikke er berettiget til den ansøgte kompensation, eksempelvis ved atypiske forhold omkring kompensationsgrundlaget, til udvidet sagsbehandling.

Stk. 4 Slots- og Kulturstyrelsen kan pålægge enhver, der i medfør af stk. 3 udtages til udvidet sagsbehandling, at udlevere supplerende oplysninger og dokumentation til brug for afgørelsen.

Stk. 5 Slots- og Kulturstyrelsen kan i særlige tilfælde, herunder i særligt komplicerede sager, eller hvor der i øvrigt er særligt behov for kvalitetssikring af dokumentationen, pålægge ansøgere, der i medfør af stk. 2, udtages til udvidet sagsbehandling at anvende bistand fra en uafhængig, godkendt revisor.

Stk. 6 Slots- og Kulturstyrelsen fastsætter i forbindelse med indhentelse af oplysninger efter stk. 4 og 5 en frist for indsendelse af oplysningerne.

Stk. 7 Der kan alene udbetales kompensation, når kompensationsgrundlaget er dokumenteret i fornødent omfang og inden for den af Slots- og Kulturstyrelsens fastsatte frist, jf. stk. 6.

Udbetaling af kompensation
§ 11

Udbetaling af kompensation vil ske direkte til institutionen, når institutionens fremsendte oplysninger, jf. §§ 9 og 10, er godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen.

Stk. 2 Der udbetales kompensation på baggrund af institutionens samlede kommercielle omsætningsnedgang fra referenceperioden til den valgte kompensationsperiode efter § 4, nr. 17. Slots- og Kulturstyrelsen omregner kommerciel omsætning for referenceperioden, så den modsvarer længden for kompensationsperioden.

Stk. 3 Slots- og Kulturstyrelsen kan nedsætte kompensationen helt eller delvist, hvis institutionen ikke har iagttaget sin tabsbegrænsningspligt, jf. § 6, stk. 3.

Stk. 4 Udbetaling af kompensation sker direkte til institutionens NemKonto.

Stk. 5 Institutioner, der inden for de seneste tre regnskabsår har modtaget de minimis-støtte svarende til 200.000 EUR, kan ikke tildeles støtte efter denne bekendtgørelse, jf. § 6, stk. 5.

Kapitel 5 Kontrol, tilsyn og sanktioner
Efterregulering og tilbagebetaling af kompensation
§ 12

Institutionen skal indsende en opgørelse over institutionens faktiske omsætning og faktiske kommercielle omsætning samt institutionens faktiske afholdte stedbundne faste omkostninger i kompensationsperioden til Slots- og Kulturstyrelsen. Hvis institutionen slutafregner en ansøgning for produktionsenheder, skal oplysningerne opgøres for den eller de produktionsenheder, der indgår i den godkendte ansøgning. Slots- og Kulturstyrelsen fastsætter frist for indsendelse af opgørelse efter 1. pkt.

Stk. 2 Institutioner, der har en godkendt ansøgning efter denne bekendtgørelse og enten bekendtgørelse om midlertidig kompensationsordning for faste omkostninger på Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering i økonomisk krise som følge af COVID-19 i perioden juli 2020 til oktober 2020 eller bekendtgørelse om midlertidig kompensationsordning for faste omkostninger på Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering i økonomisk krise som følge af COVID-19 i perioden november 2020 til februar 2021, hvor kompensationsperioden er den samme eller er omfattet af kompensationsperioden efter en af ovenstående bekendtgørelser, skal slutafregne efter reglerne i den pågældende bekendtgørelse.

Stk. 3 Institutionen kan i forbindelse med indsendelse af opgørelsen efter stk. 1, ændre kompensationsperioden til en kortere periode fastlagt i § 4, nr. 17. Den kortere periode skal ligge inden for den i ansøgningen godkendte kompensationsperiode.

Stk. 4 Institutioner, som har haft forbud mod at holde åbent, jf. § 1, stk. 2, nr. 1, kan i forbindelse med indsendelsen af opgørelsen efter stk. 1, særskilt anmode om kompensation for perioderne, hvor institutionen har haft forbud mod at holde åbent.

Stk. 5 Institutioner, der slutafregner for produktionsenheder, kan udelade omsætning, kommerciel omsætning og stedbundne faste omkostninger for én eller flere produktionsenheder. Dog skal § 1, stk. 2, nr. 9, litra c eller nr. 10, litra b være opfyldt.

Stk. 6 Såfremt institutionen, der modtager kompensation efter § 1, stk. 2, nr. 1-6 inden for perioden fra og med den 19. august 2020 til og med den 31. oktober 2020 og har en kommerciel omsætningsnedgang direkte knyttet til de i ansøgningen godkendte restriktioner på mindre end 35 pct. i kompensationsperioden, eller modtager kompensation efter § 1, stk. 2, nr. 1-9, litra a og b og nr. 11 inden for perioden fra og med den 26. oktober 2020 til og med den 28. februar 2021 og har en kommerciel omsætningsnedgang direkte knyttet til restriktioner på mindre end 30 pct. i kompensationsperioden, eller Slots- og Kulturstyrelsen i forbindelse med slutafregningen afviser, at institutionen er ramt af restriktionen i § 1, stk. 2, kan institutionen angive at være omfattet af én eller flere øvrige restriktioner i § 1, stk. 2. Kompensationsperioden for eventuelt nyvalgte restriktioner skal være den samme som for de afviste restriktion eller en kortere periode inden for denne kompensationsperiode. Institutionen skal begrunde, hvorfor den kommercielle omsætningsnedgang skyldes de valgte restriktioner. Institutionen kan anvende samme referenceomsætning som i den godkendte ansøgning. Såfremt denne referenceomsætning ikke er retvisende, kan institutionen anvende en ny referenceomsætning, der vil blive lagt til grund for slutafregningen. Eventuel ny referenceomsætning skal dokumenteres.

Stk. 7 Hvis institutionens faktiske omsætning og kommercielle omsætning i kompensationsperioden eller øvrige oplysninger angivet efter dette kapitel, afviger fra det i ansøgningen anførte, jf. § 9, træffer Slots- og Kulturstyrelsen på grundlag af den indsendte dokumentation afgørelse om efterregulering af den udbetalte kompensation. Slots- og Kulturstyrelsen kan til brug for sagsbehandlingen indhente supplerende oplysninger og dokumentation fra institutionen. Efterreguleringen sker i opadgående eller nedgående retning, afhængigt af om institutionens oplysninger har resulteret i, at Slots- og Kulturstyrelsen har udbetalt en for lav eller for høj kompensation.

Stk. 8 Hvis efterreguleringen af institutionens samlede kompensation efter ordningerne for faste omkostninger, jf. bekendtgørelserne anført i § 6, stk. 1, resulterer i en opjustering, så det samlede kompensationsbeløb bliver på mere end 60 mio. kr., er det en betingelse for udbetaling af mere end 60 mio. kr., jf. § 6, stk. 1, at institutionen indsender en erklæring efter § 9, stk. 3.

Stk. 9 Institutioner der, jf. stk. 8, har fået udbetalt kompensation på mere end 60 mio. kr. og derved omfattes af betingelsen i § 6, stk. 1, kan vælge at tilbagebetale kompensation modtaget efter reglerne i denne bekendtgørelse, som er på mere end 60 mio. kr., og derved opnå at være undtaget fra betingelsen i § 6, stk. 1.

Stk. 10 Slots- og Kulturstyrelsen kan kræve den udbetalte kompensation helt eller delvist tilbagebetalt, hvis ikke den foreskrevne dokumentation indsendes inden for den i stk. 1, foreskrevne frist, eller hvis dokumentationen i øvrigt vurderes utilstrækkelig. Slots- og Kulturstyrelsen kan ligeledes foretage efterregulering af den udbetalte kompensation, hvis det i forbindelse med den efterfølgende kontrol viser sig, at en institution har fået mere eller mindre i kompensation, end institutionen er berettiget til efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 11 Opstår der flere krav om tilbagebetaling af kompensation efter dette kapitel for samme modtager, kan disse lægges sammen og kræves tilbagebetalt som ét samlet tilbagebetalingskrav. Stiftelses- og forfaldstidspunkt for det samlede tilbagebetalingskrav er sammenfaldende med datoen for Slots- og Kulturstyrelsens seneste udbetaling til NemKonto af kompensation for den kompensationsperiode, tilbagebetalingskravet dækker over.

Stk. 12 Viser resultatet af efterreguleringen efter dette kapitel, at institutionen skal tilbagebetale mindre end 200 kr. af den allerede udbetalte kompensation, vil Slots- og Kulturstyrelsen ikke træffe afgørelse om tilbagebetaling.

Stk. 13 Såfremt efterreguleringen efter dette kapitel resulterer i et tilbagebetalingskrav, og institutionen er berettiget til revisorgodtgørelse efter § 14, stk. 2, foretager Slots- og Kulturstyrelsen modregning af revisorgodtgørelsen i det samlede tilbagebetalingskrav, jf. stk. 11.

§ 13

Retten til kompensation bortfalder, hvis institutionen har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger, har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse eller har undladt at indsende dokumentation, jf. § 12, stk. 1 og 7.

Stk. 2 Retten til kompensation bortfalder, hvis kompensationen er i strid med Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013 (de minimis-forordningen), jf. § 6, stk. 5.

Stk. 3 I de i stk. 1 og 2, nævnte tilfælde træffer Slots- og Kulturstyrelsen afgørelse om tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalt kompensation.

Stk. 4 Slots- og Kulturstyrelsen kan i kontroløjemed indhente oplysninger fra relevante offentlige registre, herunder Skatteforvaltningen, i medfør af § 1 i lov om Slots- og Kulturstyrelsens kontrol og tilsyn med COVID-19-kompensationsordninger m.v.

Stk. 5 Retten til godtgørelse efter § 14, stk. 2, bortfalder og allerede udbetalt godtgørelse skal fuldt ud tilbagebetales, hvis institutionen endeligt dømmes for misbrug af kompensationsordningerne for faste omkostninger på Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering i økonomisk krise som følge af COVID-19.

§ 14

Slots- og Kulturstyrelsen kan af institutionen eller dens ledelse forlange de oplysninger, som er nødvendige for at dokumentere, at kravene i denne bekendtgørelse er overholdt. Slots- og Kulturstyrelsen kan endvidere stille krav om, at de i medfør af § 12 indsendte oplysninger dokumenteres med bistand fra en uafhængig, godkendt revisor.

Stk. 2 Der ydes godtgørelse for 80 pct. af udgifterne til revisorbistanden efter stk. 1, dog maksimalt 16.000 kr. ekskl. moms, hvis der ikke er modtaget mere end 250.000 kr. i kompensation for den periode efterreguleringen efter § 12, stk. 1, omfatter.

Stk. 3 Slots- og Kulturstyrelsen kan i forbindelse med den efterfølgende kontrol af § 7, stk. 3 og 4, vedrørende skatteforhold, udbede sig den fornødne dokumentation.

§ 14a

Afgørelse om tilbagebetaling efter dette kapitel på mere end 10.000 kr. ledsages af et tilbud om en afdragsordning.

Stk. 2 Afdragsordningen løber i op til et år, og afdrag betales i fire lige store rater, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Institutionen har til enhver tid ret til helt at indfri sine forpligtelser til tilbagebetaling.

Stk. 4 Slots- og Kulturstyrelsen skal forud for indgåelse af en aftale om afdragsordning efter stk. 1, oplyse institutionen om vilkår for aftalen, herunder det samlede beløb der skal betales, konsekvenser ved misligholdelse og mulighed for hel eller delvis indfrielse.

Kapitel 6 Klageadgang og ikrafttræden
Klageadgang
§ 15

Slots- og Kulturstyrelsens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan påklages til Kulturministeriet.

Stk. 2 Klagen skal rettes til Slots- og Kulturstyrelsen, som videresender klagen med sagens materiale og en udtalelse til Kulturministeriet.

Ikrafttræden
§ 16

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. april 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 68 af 19. januar 2021 om kompensation for faste stedbundne omkostninger til restriktionsramte institutioner på Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriets område som følge af COVID-19 ophæves.

Stk. 3 Institutioner, der på ikrafttrædelsestidspunktet, jf. stk. 1, har ansøgt eller fået udbetalt kompensation, kan ansøge på ny efter reglerne i denne bekendtgørelse. Kompensationsbeløbet vil blive reguleret forholdsmæssigt ud fra institutionens tidligere ansøgning.