14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om kompensation for faste omkostninger på Udenrigsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) Kapitel 4

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1028 af 26. June 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Bekendtgørelse om kompensation for faste omkostninger på Udenrigsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Kapitel 4

Betingelser for at modtage kompensation

§9 Ansøgning og dokumentation
Ansøgning om kompensation indsendes til Udenrigsministeriet senest den 30. september 2020. Udenrigsministeriet kan behandle en ansøgning, selvom tidsfristen i 1. pkt. er overoverskredet, hvis fristoverskridelsen skyldes, at ansøgeren ved en fejl har ansøgt kompensationsordningen under en anden bekendtgørelse.

Stk. 2 Ansøgningen skal udarbejdes i det ansøgningsskema, der er tilgængeligt på UM.dk. Ansøgningsskemaet vedlægges de oplysninger, der fremgår af §§ 10 og 11.

Stk. 3 Institutionen kan kun få kompensation udbetalt én gang. Institutioner, som har forbud mod at holde åbent, kan dog særskilt anmode om kompensation for perioden, hvor institutionen har forbud mod at holde åbent.

§10 Institutionens ansøgning om kompensation skal vedlægges følgende oplysninger:

 • 1) Erklæring om at offentligt tilskud til drift i det senest afsluttede regnskabsår udgjorde halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter. Har institutionen ikke afsluttet et regnskabsår, afgives erklæringen efter 1. pkt. på grundlag af perioden fra institutionens stiftelse til og med den 9. marts 2020.

 • 2) Den kompensationsperiode efter § 4, nr. 15, som ansøgningen vedrører.

 • 3) En begrundelse for, hvorfor den forventede kommercielle omsætningsnedgang skyldes udbruddet af Coronavirussygdom (COVID-19).

 • 4) Institutionens forventede omsætning, herunder kommercielle omsætning, i kompensationsperioden.

 • 5) Institutionens realiserede omsætning, herunder kommercielle omsætning, i referenceperioden, jf. dog litra a og b.

  • a) Hvis referenceperioden grundet særlige omstændigheder ikke giver et retvisende sammenligningsgrundlag for institutionens forventede kommercielle omsætning for kompensationsperioden, skal institutionen begrunde, hvilke særlige omstændigheder der er årsag hertil, samt hvorfor det nødvendiggør en anden opgørelsesperiode. Institutionen skal samtidig oplyse den realiserede kommercielle omsætning for denne anden opgørelsesperiode. Den anden opgørelsesperiode skal være på 4 måneder og starte den 1. april 2019 eller senere og slutte senest den 9. marts 2020, jf. § 4, nr. 14, litra d.

  • b) For institutioner stiftet efter den 1. december 2019 danner perioden fra stiftelsestidspunktet frem til og med den 9. marts 2020 grundlag for opgørelsen, jf. § 4, nr. 14, litra c. Opgørelsen skal minimum dække en hel måned.

 • 6) Institutionens realiserede faste omkostninger for perioden fra og med den 1. november 2019 til og med den 29. februar 2020 samt institutionens forventede faste omkostninger for kompensationsperioden. Institutionen skal begrunde, hvis dens forventede faste omkostninger for kompensationsperioden afviger med mere end 10 pct. fra institutionens realiserede faste omkostninger for perioden fra og med den 1. november 2019 til og med den 29. februar 2020.

 • 7) Hvis institutionen er stiftet efter den 1. december 2019, skal den ud fra de realiserede faste omkostninger fra stiftelsesdatoen til og med den 9. marts 2020 angive allerede afholdte faste omkostninger samt forventede faste omkostninger i kompensationsperioden.

 • 8) Institutionens seneste resultat, jf. § 4, nr. 17, såfremt dette er negativt.

 • 9) Institutioner, der er omfattet af § 6, stk. 2, skal efter anmodning indsende institutionens forventede resultat og variable omkostninger for kompensationsperioden.

 • 10) Dokumentation for afholdte udgifter til revisorerklæringen, jf. § 11, stk. 1 og 2.

Stk. 2 Institutionens bestyrelse eller direktion skal på tro og love erklære, at de afgivne oplysninger efter stk. 1 er korrekte. Erklæringen findes på UM.dk.

Stk. 3 Institutionens bestyrelse eller direktion skal i ansøgningen på tro og love erklære, at institutionen for regnskabsåret 2020 har betalt eller vil betale den skat, som den er forpligtet til i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler, jf. § 8, stk. 2, og at ejerskabsstrukturen ikke er blevet tilrettelagt med opfyldelse af betingelsen i § 8, stk. 2, jf. § 8, stk. 3, som hovedformål eller et af hovedformålene.

§11 Ansøgning om kompensation skal påtegnes af revisor, hvilket sker ved en erklæring med høj grad af sikkerhed udarbejdet af en uafhængig, godkendt revisor. Erklæringen skal bl.a. omfatte opgørelsen over institutionens realiserede faste omkostninger i de efter § 10, stk. 1, nr. 1 og 6 eller nr. 7, angivne perioder.

Stk. 2 Ved afgivelse af erklæringen efter stk. 1 finder § 7, stk. 2, i bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer anvendelse.

Stk. 3 Udenrigsministeriet fastsætter nærmere retningslinjer for revisors arbejde, jf. stk. 1 og 2.

§12 Er der behov for det til brug for behandlingen af en ansøgning, indhenter Udenrigsministeriet efter det gældende regelgrundlag oplysninger fra andre offentlige myndigheder samt relevante offentlige registre m.v.

Stk. 2 Udenrigsministeriet kan i forbindelse med kontrollen af § 8, stk. 2, og 3, vedrørende skatteforhold udbede sig den fornødne dokumentation.

Stk. 3 Ansøgninger af særlig karakter, herunder hvor der ansøges om et højt kompensationsbeløb set i forhold til ansøgerens størrelse og omsætning, og ansøgninger, hvor der vurderes at være en særlig risiko for, at ansøger ikke er berettiget til den ansøgte kompensation, eksempelvis ved atypiske forhold omkring kompensationsgrundlaget, kan udtages til udvidet sagsbehandling.

Stk. 4 Institutioner, der i medfør af stk. 3 udtages til udvidet sagsbehandling, kan pålægges at udlevere supplerende oplysninger og dokumentation til brug for afgørelsen. Institutionen kan endvidere pålægges at fremlægge revisorerklæring om oplysningerne, udarbejdet af en uafhængig, godkendt revisor.

Stk. 5 Ved anmodning om oplysninger efter stk. 4 fastsættes en frist for indsendelse af oplysningerne.

Stk. 6 Der kan alene udbetales kompensation, når kompensationsgrundlaget er dokumenteret i fornødent omfang og inden for den fastsatte frist, jf. stk. 5.

§13 Udbetaling af kompensation
Udbetaling af kompensation vil ske direkte til institutionen, når institutionens fremsendte dokumentation, jf. §§ 10-12, er godkendt.

Stk. 2 Der udbetales kompensation på baggrund af institutionens kommercielle omsætningsnedgang fra referenceperioden til kompensationsperioden.

Stk. 3 Kompensationen kan helt eller delvist nedsættes, hvis institutionen ikke har iagttaget sin tabsbegrænsningspligt, jf. § 5, stk. 7.

Stk. 4 Udbetaling af kompensation sker direkte til institutionens NemKonto.

profile photo
Profilside