14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om kompensation for faste omkostninger på Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 890 af 17. juni 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Institutionens ansøgning om kompensation skal vedlægges følgende oplysninger:

 • 1) Erklæring om at offentligt tilskud til drift i det senest afsluttede regnskabsår udgjorde halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter. Har institutionen ikke afsluttet et regnskabsår, afgives erklæringen efter 1. pkt. på grundlag af perioden fra institutionens stiftelse til og med den 9. marts 2020.

 • 2) Den kompensationsperiode efter § 4, nr. 15, som ansøgningen vedrører.

 • 3) En begrundelse for, hvorfor den forventede kommercielle omsætningsnedgang skyldes udbruddet af Coronavirussygdom (COVID-19).

 • 4) Institutionens forventede omsætning, herunder kommercielle omsætning, i kompensationsperioden.

 • 5) Institutionens realiserede omsætning, herunder kommercielle omsætning, i referenceperioden, jf. dog litra a og b.

  • a) Hvis referenceperioden grundet særlige omstændigheder ikke giver et retvisende sammenligningsgrundlag for institutionens forventede kommercielle omsætning for kompensationsperioden, skal institutionen begrunde, hvilke særlige omstændigheder der er årsag hertil, samt hvorfor det nødvendiggør en anden opgørelsesperiode. Institutionen skal samtidig oplyse den realiserede kommercielle omsætning for denne anden opgørelsesperiode. Den anden opgørelsesperiode skal være på 4 måneder og starte den 1. april 2019 eller senere og slutte senest den 9. marts 2020, jf. § 4, nr. 14, litra d.

  • b) For institutioner stiftet efter den 1. december 2019 danner perioden fra stiftelsestidspunktet frem til og med den 9. marts 2020 grundlag for opgørelsen, jf. § 4, nr. 14, litra c. Opgørelsen skal minimum dække en hel måned.

 • 6) Institutionens realiserede faste omkostninger for perioden fra og med den 1. november 2019 til og med den 29. februar 2020 samt institutionens forventede faste omkostninger for kompensationsperioden. Institutionen skal begrunde, hvis dens forventede faste omkostninger for kompensationsperioden afviger med mere end 10 pct. fra institutionens realiserede faste omkostninger for perioden fra og med den 1. november 2019 til og med den 29. februar 2020.

 • 7) Hvis institutionen er stiftet efter den 1. december 2019, skal den ud fra de realiserede faste omkostninger fra stiftelsesdatoen til og med den 9. marts 2020 angive allerede afholdte faste omkostninger samt forventede faste omkostninger i kompensationsperioden.

 • 8) Institutionens seneste resultat, jf. § 4, nr. 17, såfremt dette er negativt.

 • 9) Institutioner, der er omfattet af § 6, stk. 2, skal efter anmodning indsende institutionens forventede resultat og variable omkostninger for kompensationsperioden.

 • 10) Dokumentation for afholdte udgifter til revisorerklæringen, jf. § 11, stk. 1 og 2.

•••

Stk. 2 Institutionens bestyrelse eller direktion skal på tro og love erklære, at de afgivne oplysninger efter stk. 1 er korrekte. Erklæringen findes på slks.dk.

•••

Stk. 3 Institutionens bestyrelse eller direktion skal i ansøgningen på tro og love erklære, at institutionen for regnskabsåret 2020 har betalt eller vil betale den skat, som den er forpligtet til i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler, jf. § 8, stk. 2, og at ejerskabsstrukturen ikke er blevet tilrettelagt med opfyldelse af betingelsen i § 8, stk. 2, jf. § 8, stk. 3, som hovedformål eller et af hovedformålene.

•••
profile photo
Profilside