Bekendtgørelse om kompensation for faste omkostninger på Beskæftigelsesministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af covid-19 § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1053 af 31. maj 2021

§ 5

Der ydes kompensation for den kommercielle andel af faste omkostninger, som institutionen har anvendt og afholdt i Danmark, også selvom den faktiske betaling for omkostningen ikke falder i kompensationsperioden.

Stk. 2 Det beløb, der kompenseres, afhænger af institutionens omsætningsnedgang, jf. dog stk. 3. Kompensationen vil være følgende:

 • 1) En omsætningsnedgang fra og med 80 pct. op til 100 pct. medfører en kompensationssats på 90 pct.

 • 2) En omsætningsnedgang fra og med 75 pct. op til 80 pct. medfører en kompensationssats på 85 pct.

 • 3) En omsætningsnedgang fra og med 70 pct. op til 75 pct. medfører en kompensationssats på 80 pct.

 • 4) En omsætningsnedgang fra og med 65 pct. op til 70 pct. medfører en kompensationssats på 75 pct.

 • 5) En omsætningsnedgang fra og med 60 pct. op til 65 pct. medfører en kompensationssats på 70 pct.

 • 6) En omsætningsnedgang fra og med 55 pct. op til 60 pct. medfører en kompensationssats på 65 pct.

 • 7) En omsætningsnedgang fra og med 50 pct. op til 55 pct. medfører en kompensationssats på 60 pct.

 • 8) En omsætningsnedgang fra og med 45 pct. op til 50 pct. medfører en kompensationssats på 55 pct.

 • 9) En omsætningsnedgang fra og med 40 pct. op til 45 pct. medfører en kompensationssats på 50 pct.

 • 10) En omsætningsnedgang fra og med 35 pct. op til 40 pct. medfører en kompensationssats på 45 pct.

 • 11) En omsætningsnedgang fra og med 30 pct. op til 35 pct. medfører en kompensationssats på 40 pct.

Stk. 3 Institutioner, som har forbud mod at holde åbent, kompenseres med 100 pct. af institutionens kommercielle andel af de faste omkostninger i det tidsrum, hvor forbuddet er gældende, hvis institutionen ikke har haft kommerciel omsætning i denne periode.

Stk. 4 En institution kan efter reglerne i denne bekendtgørelse maksimalt opnå kompensation på et beløb svarende til 1,8 mio. EUR indtil den 31. december 2021. Beregningen af, om loftet på 1,8 mio. EUR er overskredet, skal ske i henhold til reglerne i Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current covid-19 outbreak pkt. 22(a). Institutioner, der før den 31. december 2019 var kriseramt som defineret i artikel 1, stk. 4, litra c, i Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108, er dog ikke berettiget til kompensation. Institutioner, der er mikro eller små institutioner, som defineret i Bilag I til Europa-Kommissionens forordning nr. 651/2014 af 17. juni 2014 er berettiget til kompensation efter 1. pkt. uanset om de allerede var kriseramte pr. 31. december 2019, jf. dog stk. 5.

Stk. 5 En institution stiftet senest den 9. marts 2020, der har udækkede faste omkostninger i kompensationsperioden, kan maksimalt opnå kompensation på 30 mio. kr. pr. måned efter reglerne i denne bekendtgørelse, dog maksimalt 10 mio. EUR indtil den 31. december 2021. Institutioner, der før den 31. december 2019 var kriseramt som defineret i artikel 1, stk. 4, litra c, i Europa-Kommissionen forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108, er dog ikke berettiget. Institutioner, der er mikro eller små institutioner, som defineret i Bilag I til Europa-Kommissionens forordning nr. 651/2014 af 17. juni er berettiget til kompensation efter 1. pkt. uanset om de allerede var kriseramte pr. 31. december 2019. Kompensationen må endvidere ikke overstige:

 • 1) 90 pct. af institutionens udækkede faste omkostninger for institutioner med ansatte svarende til færre end 50 fuldtidsbeskæftigede, og som har en kommerciel omsætning eller en balancesum på mindre end 10 mio. EUR fra institutionens senest aflagte årsrapport med balancedag senest den 29. februar 2020, eller

 • 2) 70 pct. for øvrige institutioner, der ikke er omfattet af nr. 1.

Stk. 6 Kompensationen for faste omkostninger kan ikke overstige den nominelle nedgang i den kommercielle omsætning fra referenceperioden til kompensationsperioden.

Stk. 7 Der ydes ikke kompensation til institutioner, hvis de faste omkostningers andel af de kommercielle indtægters andel af de samlede indtægter er mindre end 4.000 kr. pr. måned i kompensationsperioden.

Stk. 8 Der kan ikke ydes kompensation for faste omkostninger i kompensationsperioden, som institutionen med rimelighed kunne have afværget.

Stk. 9 Der ydes ikke kompensation, i det omfang den kommercielle omsætningsnedgang må anses at være forårsaget af, at institutionen uretmæssigt har undladt at henføre kommerciel omsætning til kompensationsperioden.