Bekendtgørelse om kompensation for faste omkostninger på Beskæftigelsesministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af covid-19 § 11

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1053 af 31. maj 2021

§ 11

Ansøgning om kompensation skal påtegnes af revisor, hvilket sker ved en erklæring med høj grad af sikkerhed udarbejdet af en uafhængig, godkendt revisor. Erklæringen skal bl.a. omfatte opgørelsen over institutionens realiserede faste omkostninger i de efter § 10, stk. 1, nr. 6 eller nr. 7, angivne perioder. Ved indsendelse af oplysninger efter § 10, stk. 1, nr. 5 og 8, skal institutionen anvende bistand fra en uafhængig, godkendt revisor.

Stk. 2 Ved afgivelse af erklæringen efter stk. 1 finder § 7, stk. 2, i bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer anvendelse.

Stk. 3 Institutioner, der tidligere har ansøgt om kompensation for faste omkostninger inden for perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 8. juli 2020, jf. bekendtgørelse om kompensation for faste omkostninger på Beskæftigelsesministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af covid-19, kan i ansøgningen anvende den del af revisors erklæring, der har været afgivet ved tidligere ansøgning, som ikke ved fornyet ansøgning er ændret.

Stk. 4 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fastsætter nærmere retningslinjer for revisors arbejde, jf. stk. 1 og 2.