Bekendtgørelse om kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af covid-19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1553 af 02. juli 2021

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Kommuner og regioner kan i forbindelse med indkøb forudbetale leverancer til en værdi af 1 mio. kr. ekskl. moms eller derunder i henhold til vare-, tjenesteydelses- samt bygge- og anlægskontrakter, såfremt dette er hensigtsmæssigt.

§ 2

Kommuner og regioner skal ved godkendelse af fakturaer i forbindelse med leverancer, som forudbetales, jf. § 1, alene føre kontrol med, at fakturaen er omfattet af § 1, og at der er overensstemmelse mellem bestillingen og fakturaen.

§ 3

Kommuner og regioner kan, såfremt dette er hensigtsmæssigt, undlade at anvende bestemmelser om misligholdelse i vare-, tjenesteydelses- samt bygge- og anlægskontrakter, i det omfang misligholdelsen kan henføres til covid-19.

§ 4

I det omfang en kommune eller en region har fastsat forskrifter med hjemmel i den kommunale styrelseslovs § 42, stk. 7, 1. pkt., henholdsvis regionslovens § 29, jf. den kommunale styrelseslovs § 42, stk. 7, 1. pkt., vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet, som afviger fra §§ 1-3, kan kommunen eller regionen fravige sådanne forskrifter ved dispositioner omfattet af §§ 1-3.

§ 5

Bekendtgørelsen træder i kraft den 7. juli 2021.

Stk. 2 § 1 gælder for leverancer, der skal finde sted inden den 1. januar 2022.

Stk. 3 § 3 gælder også for misligholdelse indtruffet inden bekendtgørelsens ikrafttræden.

§ 6

Bekendtgørelsen ophæves den 31. december 2021.

Stk. 2 Dispositioner meddelt forud for bekendtgørelsens ophør er gældende efter dette tidspunkt.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 302 af 27. februar 2021 om kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af covid-19 ophæves.