Bekendtgørelse om kommunernes ret til refusion af udgifterne til ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik til personer, der er visiteret til fleksjob før den 1. juli 2014, og som deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1770 af 16. december 2015

I medfør af § 104, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, fastsættes efter bemyndigelse:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Staten refunderer 30 pct. af kommunens udgifter til ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik til personer, der er visiteret til fleksjob før den 1. juli 2014, og som ikke efterfølgende er blevet omfattet af lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. den nævnte lovs § 30, stk. 3. Dog refunderer staten 50 pct. for modtagere af ledighedsydelse, der deltager i tilbud efter kapitel 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2 For at kommunen kan få 50 pct. refusion af udgifterne til ledighedsydelse, er det et krav, at

Stk. 3 Ved tilbud kombineret med ordinær ansættelse medregnes timerne i ordinær ansættelse ved opgørelsen af timekravet, jf. stk. 2.

Stk. 4 Det sammenlagte gennemsnitlige ugentlige timetal i tilbuddet, jf. stk. 2, kan være mindre end 10 timer, hvis kommunen i den enkelte sag redegør for, at det efter en konkret vurdering af personens situation, ressourcer, helbredstilstand, behandlingstilbud m.v. kun er muligt for personen at deltage på et lavere timetal.

Stk. 5 Perioder med tilbud opgøres af kommunen.

§ 2

Kommunen får 30 pct. refusion i perioder med mere end 14 dages sammenhængende fravær fra et tilbud, jf. § 1.

Ikrafttræden
§ 3

Bekendtgørelsen træder i kraft den 4. januar 2016.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1005 af 30. august 2015 om kommunernes ret til refusion af udgifterne til ydelser efter lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge og lov om kontantydelse til personer, der deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller til sygedagpengemodtagere, der gradvist vender tilbage i arbejde ophæves.