Bekendtgørelse om kommunernes pligt til varsling, vejledning m.v. af modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp, hvis hjælp kan bortfalde eller blive nedsat som følge af 225-timersreglen

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 474 af 22. april 2020

I medfør af § 13 f, stk. 17, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 981 af 23. september 2019, fastsættes efter bemyndigelse:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Område og begreber
§ 1

Denne bekendtgørelse finder anvendelse for varsling, vejledning m.v. af modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp, der står foran at blive omfattet af reglerne i lovens § 13 f, § 13 g, § 13 h og § 26, stk. 5-11, om bortfald eller nedsættelse af hjælpen, fordi den pågældende ikke opfylder lovens krav om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder.

§ 2

Ved »overgangsdato« forstås i denne bekendtgørelse det tidspunkt, hvor et ægtepars eller en ugift persons ret til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp fremover vil blive vurderet efter reglerne i lovens § 13 f, § 13 g, § 13 h og § 26, stk. 5-11, dvs. det tidspunkt, hvor ægteparret eller den ugifte person har modtaget hjælp efter lovens § 11 i sammenlagt et år eller derover inden for 3 år.

§ 3

Ved »bortfaldsdato« forstås i denne bekendtgørelse det tidspunkt, hvor hjælpen til en ægtefælle eller en ugift person bortfalder eller nedsættes, fordi den pågældende ægtefælle eller ugifte person ikke opfylder lovens krav om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder.

Udsendelse af varslingsbrev, vejledning m.v.
§ 4

Senest 6 måneder før overgangsdatoen for et ægtepar eller en ugift person skal kommunen beregne bortfaldsdatoen for hver ægtefælle og for den ugifte person. Beregningen baseres på de oplysninger, der ligger i kommunens sag om ordinært og ustøttet arbejde og om eventuelle forlængelsesgrunde, jf. lovens § 13 f, stk. 12 og 13, og § 13 h. Beregningen opdateres løbende. Er det ikke muligt at beregne en bortfaldsdato, f.eks. fordi ægtefællen eller den ugifte person for tiden er sygemeldt, skal kommunen, så snart det er muligt, foretage en beregning.

Stk. 2 Senest 6 måneder før den beregnede bortfaldsdato skal kommunen sende et varslingsbrev til ægtefællen eller den ugifte person, der redegør for reglerne i lovens § 13 f, § 13 g, § 13 h og § 26, stk. 5-11, og de konsekvenser, det vil få for den pågældendes hjælp, hvis vedkommende ikke opfylder lovens krav om ordinært og ustøttet arbejde inden for en periode.

Stk. 3 I varslingsbrevet skal kommunen angive den beregnede bortfaldsdato under forudsætning af, at der ikke sker ændringer i ægtefællens eller den ugifte persons forhold. Kommunen skal desuden i varslingsbrevet vejlede ægtefællen eller den ugifte person om mulighederne for at søge arbejde på Jobnet.dk eller i øvrigt på de måder, der er sædvanlige inden for de arbejdsområder, som det er relevant for den pågældende at søge arbejde inden for.

Stk. 4 Kommunen skal sende nyt varslingsbrev efter stk. 2 til ægtefæller, når ingen af ægtefællerne har modtaget hjælp efter lovens § 11 i en sammenhængende periode på et år, og opgørelsen af hjælp i sammenlagt et år begynder forfra, jf. lovens § 13 f, stk. 11, 1. pkt. Det samme gælder, hvis en ugift person ikke har modtaget hjælp efter lovens § 11 i en sammenhængende periode på et år, jf. lovens § 13 f, stk. 11, 2. pkt.

Stk. 5 Kommunen skal ikke sende varslingsbrev til ægtefæller eller ugifte personer, der for tiden er undtaget fra kravet om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de 12 seneste kalendermåneder, fordi kommunen vurderer, at den pågældendes arbejdsevne er så begrænset, at vedkommende ikke kan opnå beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked, jf. lovens § 13 f, stk. 9.

Stk. 6 Kommunen skal sende nyt varslingsbrev efter stk. 2, hvis en ægtefælle eller en ugift person har været undtaget efter lovens § 13 f, stk. 9, 1. pkt., i 12 sammenhængende måneder eller mere og igen bliver omfattet af kravet om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder med den virkning, at perioden med hjælp og opgørelsen af arbejde begynder forfra, jf. lovens § 13 f, stk. 9, 2. pkt.

§ 5

Når varslingsbrev er sendt, skal kommunen ved de efterfølgende jobsamtaler i kontaktforløbet følge op på brevet, herunder igen vejlede ægtefællen eller den ugifte person om reglerne i lovens § 13 f, § 13 g, § 13 h og § 26, stk. 5-11, og om mulighederne for jobsøgning samt yde praktisk bistand til jobsøgningsaktiviteter.

§ 6

Når den beregnede bortfaldsdato for en ægtefælle eller en ugift person nærmer sig, skal kommunen undersøge, om der, siden beregningen blev foretaget, er fremkommet oplysninger på kommunens sag om ordinært og ustøttet arbejde eller om sygdom eller andet, der kan begrunde en udskydelse af bortfaldsdatoen, jf. lovens § 13 f, stk. 12 og 13, og § 13 h. Er dette ikke tilfældet, skal kommunen senest 1 måned før bortfaldsdatoen meddele ægtefællen eller den ugifte person, at kommunen agter at træffe afgørelse om bortfald eller nedsættelse af hjælpen, idet ægtefællen eller den ugifte person i forbindelse med denne partshøring opfordres til at fremkomme med oplysninger om forhold, der efter reglerne ville kunne begrunde en udskydelse af bortfaldsdatoen, og som ikke fremgår af kommunens sag.

Stk. 2 Er der grundlag for en udskydelse af bortfaldsdatoen, skal kommunen skriftligt orientere ægtefællen eller den ugifte person herom og samtidig oplyse den nye beregnede bortfaldsdato, jf. § 4, stk. 1. Er det ikke muligt at beregne en bortfaldsdato, f.eks. fordi ægtefællen eller den ugifte person for tiden er sygemeldt, skal kommunen, så snart det er muligt, foretage en beregning og skriftligt give ægtefællen eller den ugifte person oplysning om den beregnede bortfaldsdato.

§ 7

Hvis kommunen ikke har overholdt den i § 4, stk. 2, fastsatte 6 måneders frist for udsendelse af varslingsbrev til en ægtefælle eller en ugift person, kan hjælpen tidligst falde væk eller blive nedsat fra det tidspunkt, hvor der er forløbet 6 måneder fra varslingsbrevet rent faktisk er blevet sendt. Dette gælder uanset, om ægtefællen eller den ugifte person opfylder lovens krav om ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder frem til afslutningen af de 6 måneder eller ej.

Når hjælpen er bortfaldet eller nedsat og en ægtefælle eller en ugift person opnår 225 timers ordinært og ustøttet arbejde, der alle ligger efter bortfaldsdatoen
§ 8

Hvis en ægtefælle eller en ugift person efter bortfald eller nedsættelse af hjælpen opnår mindst 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder, jf. lovens § 13 f, stk. 14, og dermed bliver berettiget til fuld hjælp, skal kommunen samtidig med genoptagelsen af udbetalingen af fuld hjælp skriftligt oplyse ægtefællen eller den ugifte person om den nye beregnede bortfaldsdato, jf. § 4, stk. 1.

Ikrafttræden m.v.
§ 9

Bekendtgørelsen træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1463 af 16. december 2019 om kommunernes pligt til varsling, vejledning m.v. af modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp, hvis hjælp kan bortfalde eller blive nedsat som følge af 225-timersreglen ophæves.