Bekendtgørelse om kommunernes opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om aktiv socialpolitik, lov om kontantydelse, § 125 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v., lov om en skattefri seniorpræmie og lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1617 af 27. december 2019

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Definitioner m.v.
§ 1

Kommunen og Udbetaling Danmark opkræver tilbagebetalingspligtige ydelser på egne sagsområder i henhold til lov om aktiv socialpolitik, lov om kontantydelse, § 125 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v., repatrieringsloven, integrationsloven, lov om en skattefri seniorpræmie og lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere efter reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 2

Ved skyldneren forstås den person, til hvem den tilbagebetalingspligtige ydelse er udbetalt, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Ægtefæller hæfter solidarisk for udbetalt særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik til dækning af udgifter til renter og afdrag vedrørende ejerboliger og andelsboliger, uanset om støtten er ydet til den ene eller begge ægtefæller, og uanset om boligen er ejet af den ene eller begge ægtefæller, jf. lovens § 92.

§ 3

Den årlige nettoindkomst opgøres som fastsat i § 10, stk. 1, 2. pkt., i Skatteministeriets bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Kapitel 2 Opkrævning af tilbagebetalingspligtige ydelser
§ 4

Fordringshaveren fastsætter en ordning om afdragsvis betaling eller yder henstand med betalingen, jf. §§ 5-7.

Stk. 2 Når en person, der fraflytter et lejemål, hvortil der er ydet hjælp til boligindskud eller hvad der kan ligestilles hermed, efter § 92, stk. 1, 2. pkt., i lov om aktiv socialpolitik, modtager tilbagebetaling af indskudsbeløb, skal dette beløb dog tilbagebetales straks.

§ 5

For alle andre skyldnere end dem, der er nævnt i § 6, fastsætter fordringshaveren afdragsordningen med udgangspunkt i den tabel og den beregningsmåde af det månedlige afdrag, der fremgår af § 10, stk. 1, 2. og 7. pkt., og stk. 2, i Skatteministeriets bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Stk. 2 Foreligger der ikke aktuelle indkomstoplysninger for de i stk. 1 nævnte skyldnere, fastsættes det månedlige afdrag til 350 kr.

§ 6

Fordringshaveren yder henstand til skyldnere, der modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp, kontanthjælp, ressourceforløbsydelse efter lov om aktiv socialpolitik eller kontantydelse efter lov om kontantydelse, som ikke har andre indtægter end førtidspension eller ikke har en årlig nettoindkomst, der overstiger de minimumsgrænser for fastsættelse af afdragsordninger for henholdsvis personer med forsørgerpligt over for børn og personer uden forsørgerpligt over for børn, der er fastsat i § 10, stk. 1, 2. og 7. pkt., i Skatteministeriets bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Hvis en af de i stk. 1 nævnte skyldnere har meget beskedne udgifter til f.eks. bolig eller særligt høje skattefradrag, kan der opkræves et månedligt beløb, der fastsættes under hensyn til disse særlige omstændigheder.

§ 7

Er der fastsat en afdragsordning efter § 5 eller § 6, stk. 2, og kommer skyldneren senere i en situation som nævnt i § 6, stk. 1, stiller kommunen afdragsordningen i bero.

Kapitel 3 Modregning i overskydende skat m.v.
§ 8

Fordringshaveren indtræder for et beløb, der svarer til den tilbagebetalingspligtige hjælp, i retten til udbetaling af overskydende skat med godtgørelse og renter samt tilbagebetaling efter kildeskattelovens § 55. Dette gælder, selvom der er fastsat en tilbagebetalingsordning efter § 5 eller § 6, stk. 2, eller hvis der er ydet henstand efter § 6, stk. 1.

Bortfald af tilbagebetalingskrav
§ 9

Et tilbagebetalingskrav bortfalder, når der er gået 3 år efter hjælpens ophør, uden at der efter reglerne i § 5 eller § 6, stk. 2, har været økonomisk mulighed for at gennemføre kravet.

Stk. 2 Har der i perioder været betalt af på gælden efter reglerne i § 5 eller § 6, stk. 2, men har fordringshaveren på et tidspunkt, hvor der er gået mindst 3 år efter hjælpens ophør, ydet henstand efter reglen i § 7, jf. § 6, stk. 1, bortfalder restkravet.

Kapitel 4 Overdragelse af krav til restanceinddrivelsesmyndigheden
§ 10

Overholder en skyldner trods påkrav ikke en afdragsordning, anses afdragsordningen for bortfaldet og hele gælden for forfalden. Fordringshaveren træffer afgørelse om, at kravet overdrages til restanceinddrivelsesmyndigheden, jf. lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, med henblik på inddrivelse. Inden overdragelsen skal fordringshaveren skriftligt underrette skyldneren om overdragelsen.

§ 11

Fremkommer skyldneren efter fordringens overdragelse til restanceinddrivelsesmyndigheden med indsigelser om fordringens eksistens eller størrelse, sender restanceinddrivelsesmyndigheden skyldnerens indsigelser til fordringshaveren, der træffer afgørelse om indsigelserne.

§ 12

Efter overdragelse af fordringen til restanceinddrivelsesmyndigheden skal fordringshaveren, såfremt den bliver bekendt med væsentlige ændringer i skyldners økonomiske forhold, underrette restanceinddrivelsesmyndigheden herom.

Stk. 2 Hvis ændringerne i skyldners forhold afstedkommer forbedrede økonomiske forhold, kan fordringshaveren samtidig med underretningen anmode restanceinddrivelsesmyndigheden om at intensivere inddrivelsen.

Stk. 3 Hvis ændringerne i skyldners forhold afstedkommer forværrede økonomiske forhold, kan fordringshaveren samtidig med underretningen anmode restanceinddrivelsesmyndigheden om at give henstand eller tillade afdragsvis betaling.

Stk. 4 Fordringshaveren skal skriftligt underrette skyldneren om underretninger til restanceinddrivelsesmyndigheden efter stk. 1-3.

§ 13

Restanceinddrivelsesmyndigheden kan fastsætte nærmere retningslinjer for elektronisk overdragelse af fordringer til restanceinddrivelsesmyndigheden. Det kan herunder fastsættes, at fordringer kan overdrages manuelt.

Kapitel 5 Øvrige bestemmelser
§ 14

Klager over kommunens og Udbetaling Danmarks afgørelser efter denne bekendtgørelse kan indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Klagen behandles efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

§ 15

Hvis kommunen har anmeldt et tilbagebetalingskrav fuldt ud til refusion, skal tilbagebetalinger fra skyldneren, når de indgår til kommunen, føres til fradrag i den løbende opgørelse af de refusionsberettigende udgifter, jf. bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision på bl.a. Beskæftigelsesministeriets område. Det samme gælder, når kommunen modtager afdrag fra restanceinddrivelsesmyndigheden. For tilbagebetalingsbeløb vedrørende ydelser, som er omfattet af § 3, stk. 1, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, finder stk. 2 anvendelse.

§ 16

Udbetaling Danmark kan, når der er udbetalt ydelser til en dansk statsborger i udlandet efter § 6 i lov om aktiv socialpolitik, udøve de beføjelser, som kommunerne har efter denne bekendtgørelse.

Kapitel 6 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
§ 17

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1644 af den 18. december 2018 ophæves.

§ 18

Bekendtgørelsen har virkning for opkrævning af tilbagebetalingspligtige ydelser, der er påbegyndt den 16. november 2005 eller senere.

Stk. 2 Afdragsordninger, som kommunen har godkendt forud for den 16. november 2005, fortsætter, indtil gælden er betalt, eller indtil skyldneren ikke længere overholder ordningen. I sidstnævnte tilfælde skal kommunen vurdere, om der er grundlag for at yde henstand eller tillade en anden afdragsordning efter reglerne i bekendtgørelsens §§ 5-7. Er dette ikke tilfældet, overdrages kravet til restanceinddrivelsesmyndigheden efter reglerne i bekendtgørelsens kapitel 4.

Stk. 3 For tilbagebetalingskrav, for hvilke kommunen inden den 1. november 2005 har iværksat inddrivelse efter de hidtil gældende regler, gælder, at hele gælden anses for forfalden og overgår til inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden, jf. lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.

§ 19

Bekendtgørelsens § 9 om bortfald af tilbagebetalingskrav efter 3 år, finder også anvendelse på tidligere stiftede fordringer, som ikke inden bekendtgørelsens ikrafttræden er bortfaldet efter de hidtil gældende regler. Bortfald indtræder dog tidligst den 1. januar 2011, medmindre fordringen inden dette tidspunkt ville være bortfaldet såvel efter de hidtil gældende bestemmelser som efter de bestemmelser, der gælder efter bekendtgørelsens ikrafttræden. I sidstnævnte tilfælde anvendes det seneste tidspunkt for bortfaldets indtræden.

§ 20

§ 15, stk. 2, har virkning for ydelser udbetalt den 4. januar 2016 eller derefter.