Bekendtgørelse om kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og befordringsgodtgørelse til de forsikrede ledige § 7

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1513 af 23. december 2014,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2015

§ 7

Kommunen skal bidrage til finansieringen af a-dagpenge udbetalt efter §§ 52 a og 52 e samt § 55, stk. 1 og 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 2 Bidraget efter stk. 1 er:

Stk. 3 Bidraget beregnes af udbetalte a-dagpenge før skat, men efter fradrag for ATP-bidrag.

Stk. 4 Ved opgørelsen af a-dagpengene og aktiveringsindsatsen for en konkret uge kan der ikke medtages timer i en uge til aktivering efter kapitel 10 og 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, med mindre der samtidig er afholdt en a-dagpengeudgift, og antallet af timer i aktivering efter kapitel 10 og 11 i en konkret uge må ikke overstige det samlede timetal, som a-dagpengeudgiften er baseret på for den pågældende uge.

Stk. 5 Kommunerne skal ikke bidrage til finansieringen af a-dagpenge under den lediges første 14 dages sygdom, jf. 82 a i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.