Bekendtgørelse om kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og befordringsgodtgørelse til de forsikrede ledige § 24

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1513 af 23. december 2014,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2015

§ 24

Kommunen skal opgøre bidraget efter §§ 7 - 10 pr. uge og afregne til staten månedsvis.

Stk. 2 Kommunens databehandler modtager a-kassernes oplysninger og kommunernes oplysninger, jf. kapitel 4. Databehandleren indhenter den sidste bankdag i måneden oplysninger fra CPR om den lediges registrering af bopæl i CPR pr. uge, jf. § 4. På det grundlag beregner kommunens databehandler den enkelte kommunes månedlige bidrag.

Stk. 3 Kommunens databehandler skal indberette:

  • 1) Dataleverandør.

  • 2) Transaktionstype.

  • 3) Betalingsmåned og år.

  • 4) Kommunenummer.

  • 5) Valutakode.

  • 6) Månedligt bidragsbeløb.

  • 7) Opgørelsestidspunkt.

Stk. 4 Indberetningen efter stk. 3 skal ske elektronisk til Social-, Børne- og Integrationsministeriets refusionsenhed senest kl. 10.00 den 1. bankdag i måneden efter opgørelsen.

Stk. 5 De tekniske specifikationer, hvorefter indberetningen skal ske, kan ændres efter forudgående drøftelse mellem Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, de kommunale databehandlere og Social-, Børne- og Integrationsministeriets refusionsenhed.