Bekendtgørelse om kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og befordringsgodtgørelse til de forsikrede ledige

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1513 af 23. december 2014,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 358 af 08. april 2015

I medfør af § 52 q og § 82 a, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2014 og § 109, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 12. september 2014, og efter forhandling med Beskæftigelsesrådet fastsættes efter bemyndigelse:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Anvendelsesområde
§ 1

Kommunerne skal bidrage til finansieringen af statens udgifter til arbejdsløshedsdagpenge (a-dagpenge), midlertidig arbejdsmarkedsydelse og befordringsgodtgørelse.

Stk. 2 I denne bekendtgørelse fastsættes regler for forvaltningen og opkrævningen af kommunernes bidrag og kommunernes og arbejdsløshedskassernes (a-kassernes) opgaver i forbindelse hermed. Videre fastsættes betingelserne og dokumentationen for beregningen af bidraget.

§ 2

Den enkelte kommune skal bidrage til statens udgifter til a-dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse, der udbetales af en a-kasse til ledige a-dagpengemodtagere og modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse med ophold i kommunen.

Stk. 2 Den enkelte kommune skal også bidrage til statens udgifter til befordringsgodtgørelse, der udbetales af en a-kasse til ledige med ophold i kommunen.

Stk. 3 Kommunerne skal ikke bidrage til finansieringen af dagpenge under den lediges første 14 dages sygdom, jf. § 82 a, stk. 1, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 4 Kommunerne skal ikke bidrage til finansieringen af midlertidig arbejdsmarkedsydelse under den lediges første 14 dages sygdom, jf. § 52 o, stk. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 5 Kommunerne skal ikke bidrage til a-dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse til personer, der er omfattet af artikel 64 og 65 i forordning (EØF) 883/04.

Stk. 6 Kommunerne skal ikke bidrage, hvis udbetalingen af a-dagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse eller befordringsgodtgørelse er sket med urette. Det gælder, uanset om det fejludbetalte beløb skal betales tilbage af a-kassen eller den ledige. Kommunen skal heller ikke bidrage, hvis a-dagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse eller befordringsgodtgørelse er udbetalt med rette, men a-kassen mister retten til refusion på grund af fejl i a-kassens sagsbehandling.

Definitioner
§ 3

Ved en a-dagpengeuge forstås i denne bekendtgørelse ugen fra mandag - søndag.

Stk. 2 Ved en a-dagpengemåned forstås i denne bekendtgørelse den 4 eller 5 ugers periode, der begynder mandagen efter den næstsidste søndag i den ene måned og slutter den næstsidste søndag i den næste måned. Efter § 46, stk. 1, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. kan direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ændre en a-dagpengemåned, når særlige forhold taler for det.

Stk. 3 Ved »aktive timer med lav medfinansiering« forstås i denne bekendtgørelse timer i en a-dagpengeuge, hvor den ledige deltager i tilbud om uddannelse efter § 32, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og tilbud om virksomhedspraktik efter kapitel 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Ved »aktive timer med høj medfinansiering« forstås i denne bekendtgørelse timer i en a-dagpengeuge, hvor den ledige deltager i tilbud om vejledning og opkvalificering, jf. § 32, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Ved »passive timer« forstås timer i en a-dagpengeuge, hvor den ledige modtager a-dagpenge og ikke deltager i tilbud. Ved »passive timer med ret og pligt« forstås timer i en a-dagpengeuge, hvor den ledige har ret og pligt til at være i tilbud, men ikke er i tilbud, eller tilbuddet tillagt timer med beskæftigelse ikke har det foreskrevne omfang og varighed. Ved opgørelsen af ret og pligt medregnes tilbud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 4 Ved »aktive timer med lav medfinansiering« forstås i denne bekendtgørelse desuden timer i en a-dagpengeuge, hvor den ledige deltager i tilbud om uddannelse efter § 75 p og 75 q, tilbud om virksomhedspraktik eller nytteindsats efter § 75 m i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Ved »passive timer« forstås timer i en a-dagpengeuge, hvor den ledige modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse og ikke deltager i tilbud. Ved »passive timer med ret og pligt« forstås timer i en a-dagpengeuge, hvor den ledige har ret og pligt til at være i tilbud, men ikke er i tilbud, eller tilbuddet tillagt timer med beskæftigelse ikke har det foreskrevne omfang og varighed.

Stk. 5 Ved opholdskommune forstås i denne bekendtgørelse den kommune, hvor den ledige har sin bopæl eller sædvanligvis opholder sig, jf. reglerne i kapitel 3 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven) og de regler, der er fastsat med hjemmel heri.

Stk. 6 Ved karensperiode forstås i denne bekendtgørelse en periode med udbetaling af a-dagpenge eller uddannelsesydelse som, jf. arbejdsløshedsforsikringslovens § 82 a, stk. 4, ikke skal indgå i kommunernes medfinansiering. Ved opgørelsen af karensperioden medregnes uger med a-dagpenge og uddannelsesydelse, jf. dog § 34, stk. 2, efter den seneste indplacering i en a-dagpengeperiode.

Kapitel 2 Den bidragspligtige kommune
§ 4

Bidraget til udgifterne til a-dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse for en uge skal betales af den kommune, der ved starten af a-dagpengeugen er den lediges opholdskommune, jf. § 3, stk. 5.

Stk. 2 Bidraget til udgifterne til befordringsgodtgørelse skal betales af den kommune, der ved starten af a-dagpengemåneden er den lediges opholdskommune, jf. § 3, stk. 5.

Kommunens ansvar
§ 5

Den enkelte kommune har ansvaret for, at bidraget for den ledige, der har ophold i kommunen i en given a-dagpengeuge, beregnes og opgøres. Det sker på baggrund af oplysninger fra kommunen og a-kasserne.

Stk. 2 Kommunen har ansvaret for, at data om aktiveringsforløb og fritagelser, som skal indgå i grundlaget for beregningen af bidraget, er afstemt med data i kommunens sags- og økonomisystemer.

Stk. 3 Kommunen er videre ansvarlig for at indberette bidragets størrelse og beregning til staten og for løbende at korrigere opgørelsen for fejl og reguleringer.

Stk. 4 Kommunen skal kunne dokumentere regnskabsmaterialet, herunder beregningsgrundlag på individniveau og de relevante data og opgørelser, som er nødvendige for sags- og økonomirevisionen og økonomistyringen i stat og kommune.

Stk. 5 Kommunen skal opbevare regnskabsmateriale, herunder beregningsgrundlag på individniveau og de relevante data og opgørelser i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets ”Budget og regnskabssystem for kommuner”. Kommunen skal dog opbevare regnskabsmaterialet mindst 156 uger efter den a-dagpengeuge, hvor udbetalingen af a-dagpenge, befordringsgodtgørelse, uddannelsesydelse eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse fandt sted.

Stk. 6 Inden kommunen skifter databehandler, har kommunen pligt til at sikre, at den nye databehandler får adgang til det fornødne datagrundlag, jf. § 23 a, for at foretage en fortsat korrekt beregning, herunder efterregulering, af medfinansieringsbeløbet.

Digital løsning
§ 6

Kommunen har pligt til at sikre, at data, jf. § 5, behandles og udveksles digitalt.

Stk. 2 Inden en digital løsning sættes i drift, skal kommunalbestyrelsen sikre, at der foreligger en uafhængig revisorerklæring om, at det pågældende system fungerer i et edb-miljø med en tilfredsstillende system- og datasikkerhed, og at de interne kontroller i systemerne sikrer en fuldstændig og nøjagtig behandling af godkendte transaktioner og beregning af medfinansieringsbidraget i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse. Efter udarbejdelsen skal kommunen sende en kopi af erklæringen til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, inden den digitale løsning sættes i drift.

Stk. 3 Revisorerklæringen skal udarbejdes hvert år samt i forbindelse med væsentlige ændringer af den digitale løsning eller i kravene til behandling af oplysninger. Det skal fremgå af revisors beretning om revision af kommunens regnskaber, jf. bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision på Social-, Børne og Integrationsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters og Ministeriet for Børn og Undervisnings ressortområder, om revisorerklæringen er udarbejdet og om gennemgangen har givet anledning til bemærkninger.

Kapitel 3 Kommunens bidrag til a-dagpenge
§ 7

Kommunen skal bidrage til finansieringen af a-dagpenge udbetalt efter §§ 52 a og 52 e samt § 55, stk. 1 og 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 2 Bidraget efter stk. 1 er:

Stk. 3 Bidraget beregnes af udbetalte a-dagpenge før skat, men efter fradrag for ATP-bidrag.

Stk. 4 Ved opgørelsen af a-dagpengene og aktiveringsindsatsen for en konkret uge kan der ikke medtages timer i en uge til aktivering efter kapitel 10 og 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, med mindre der samtidig er afholdt en a-dagpengeudgift, og antallet af timer i aktivering efter kapitel 10 og 11 i en konkret uge må ikke overstige det samlede timetal, som a-dagpengeudgiften er baseret på for den pågældende uge.

Stk. 5 Kommunerne skal ikke bidrage til finansieringen af a-dagpenge under den lediges første 14 dages sygdom, jf. 82 a i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Karensperioder
§ 8

Kommunen skal ikke bidrage til udgifterne til a-dagpenge, jf. § 7 der er udbetalt for de sammenlagt første 4 uger efter et medlems indplacering i en a-dagpengeperiode, jf. §§ 53 og 54 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 2 Karensperioden efter stk. 1 opgøres på grundlag af uger, hvori der er udbetalt a-dagpenge.

Kommunens bidrag til midlertidig arbejdsmarkedsydelse
§ 9

Kommunen skal bidrage til finansieringen af midlertidig arbejdsmarkedsydelse udbetalt efter § 52 j i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 2 Bidraget efter stk. 1 er:

 • 1) 50 pct. af udgifterne til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, når den ledige deltager i tilbud om nytteindsats og virksomhedspraktik efter § 75 m og uddannelse efter §§ 75 p og q i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

 • 2) 70 pct. af udgifterne til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, når den ledige ikke deltager i tilbud.

 • 3) 70 pct. af udgifterne til midlertidig arbejdsmarkedsydelse for de timer, hvor tilbud efter § 75 v i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ikke påbegyndes rettidigt eller ikke har det forskrevne omfang og varighed.

Stk. 3 Bidraget beregnes af udbetalt midlertidig arbejdsmarkedsydelse før skat, men efter fradrag for ATP-bidrag.

Stk. 4 Ved opgørelsen af midlertidig arbejdsmarkedsydelse og aktiveringsindsatsen for en konkret uge gælder, at der ikke kan medtages timer i en uge til aktivering efter kapitel 13 d i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, med mindre der samtidig er afholdt udgift til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, og at antallet af timer i aktivering efter kapitel 13 d i en konkret uge må ikke overstige det samlede timetal, som udgiften til midlertidig arbejdsmarkedsydelse er baseret på for den pågældende uge.

Stk. 5 Kommunerne skal ikke bidrage til finansieringen af midlertidig arbejdsmarkedsydelse under den lediges første 14 dages sygdom, jf. 52 o, stk. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kommunens bidrag til befordringsgodtgørelse
§ 10

Kommunen skal bidrage til finansieringen af udgifterne til befordringsgodtgørelse, der udbetales efter § 75 t og § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og regler fastsat i kapitel 11 i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2 Bidraget efter stk. 1 udgør 50 pct. af statens udgifter til befordringsgodtgørelse.

Stk. 3 Bidraget beregnes af statens udgifter til befordringsgodtgørelse opgjort før skat.

Kapitel 4 Oplysninger til brug for beregningen af kommunens bidrag
§ 11

Opgørelsen af bidrag sker på baggrund af oplysninger på individniveau fra a-kasserne og kommunerne.

Stk. 2 De tekniske specifikationer, hvorefter oplysningerne skal indberettes, kan ændres efter forudgående drøftelse mellem Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, KMD ComsService, de kommunale databehandlere, KL, Arbejdsløshedskassernes Samvirke og ASE.

Oplysninger fra a-kasserne om udbetalte a-dagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og befordringsgodtgørelse
§ 12

A-kasserne skal til brug for opgørelsen af kommunernes bidrag til a-dagpenge oplyse antallet af timer med a-dagpenge og a-dagpengeudgiften for hver uge i den seneste a-dagpengemåned. Også uger i karensperioden skal indberettes.

Stk. 2 A-kassen skal indberette følgende om a-dagpengeudgifter, jf. dog stk. 4:

 • 1) Dataleverandør.

 • 2) A-kassenummer.

 • 3) Transaktionstype.

 • 4) Personnummer.

 • 5) A-dagpengemåned.

 • 6) Leverancenummer.

 • 7) År-Ugenummer.

 • 8) Valutakode.

 • 9) A-dagpengeudgift før skat men efter fradrag for ATP.

 • 10) Samlet timetal med a-dagpenge.

 • 11) Timer med fradrag for beskæftigelse.

 • 12) Antal a-dagpengeuger.

 • 13) Dato for seneste indplacering i a-dagpengesystemet.

 • 14) Dato for næstsidste indplacering i a-dagpengesystemet.

 • 15) Første udbetalingsdato.

 • 16) Tidsstempling.

 • 17) Samlet leverancenr.

Stk. 3 Hvis seneste indplacering i a-dagpengeperioden er før 1. januar 2010 indberettes endvidere:

 • 1) Antal a-dagpengeuger før 2010 med a-dagpenge eller aktiveringsydelse efter seneste indplacering.

Stk. 4 A-kassen skal ikke indberette a-dagpenge under den lediges første 14 dages sygdom, jf. § 82 a, stk. 1, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

§ 13

A-kasserne skal til brug for opgørelsen af kommunernes bidrag til midlertidig arbejdsmarkedsydelse oplyse udgiften til midlertidig arbejdsmarkedsydelse for hver uge i den seneste a-dagpengemåned.

Stk. 2 A-kassen skal indberette følgende om udgiften til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, jf. dog stk. 4:

 • 1) Dataleverandør.

 • 2) A-kassenummer.

 • 3) Transaktionstype.

 • 4) Personnummer.

 • 5) A-dagpengemåned.

 • 6) Leverancenummer.

 • 7) År-Ugenummer.

 • 8) Valutakode.

 • 9) Udgiften til midlertidig arbejdsmarkedsydelse før skat men efter fradrag for ATP.

 • 10) Samlet timetal med midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

 • 11) Timer med fradrag for beskæftigelse.

 • 12) Antal a-dagpengeuger.

 • 13) Dato for seneste indplacering i a-dagpengesystemet.

 • 14) Dato for næstsidste indplacering i a-dagpengesystemet.

 • 15) Første udbetalingsdato.

 • 16) Tidsstempling.

 • 17) Samlet leverancenr.

Stk. 3 Hvis seneste indplacering i a-dagpengeperioden er før 1. januar 2010 indberettes endvidere:

 • 1) Antal a-dagpengeuger før 2010 med a-dagpenge eller aktiveringsydelse efter seneste indplacering.

Stk. 4 A-kassen skal ikke indberette midlertidig arbejdsmarkedsydelse under den lediges første 14 dages sygdom, jf. § 52 o, stk. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

§ 14

A-kasserne skal til brug for opgørelsen af kommunernes bidrag til befordringsgodtgørelse oplyse om udbetalt befordringsgodtgørelse i den seneste a-dagpengemåned.

Stk. 2 A-kasserne skal indberette følgende om udgifter til befordringsgodtgørelse:

 • 1) Dataleverandør.

 • 2) A-kassenummer.

 • 3) Transaktionstype.

 • 4) Personnummer.

 • 5) A-dagpengemåned og år.

 • 6) Leverancenummer.

 • 7) År-Ugenummer.

 • 8) Valutakode.

 • 9) Befordringsgodtgørelse før skat.

 • 10) Første udbetalingsdato.

 • 11) Tidsstempling.

 • 12) Samlet leverancenr.

§ 15

A-kasserne skal indberette oplysninger om udbetalte a-dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse efter fradrag af ATP og om udbetalt befordringsgodtgørelse. Indberetningen kan ske parallelt med indberetningen til SKB (Statens Koncern Betalinger) og skal udtrækkes fra samme datakilde som indberetningen til SKB. Indberetningen skal opfylde regnskabslovens krav til dokumentation og transaktionsspor. Indberetningen skal ske til a-kassens COMS-postkasse (tidligere AT&T; postkasse-serveren). Oplysningerne skal senest være indberettet til postkassen den næstsidste bankdag i måneden kl. 16.00. Oplysningerne kan indberettes løbende.

Stk. 2 KMD ComsService, der har driftsansvaret for a-kassernes COMS-postkasser, er umiddelbart herefter forpligtet til at flytte datasættet til samtlige databehandlere, der er registreret hos KMD ComsService som kommunal databehandler af a-kasse-oplysninger. Forudsætningen for overflytning af data til de kommunale databehandlere er, at disse har indgået aftale med KMD ComsService om dataudvekslingen.

Afvisning af a-kassedata
§ 16

Hvis indberetningen efter §§ 12-14 ikke leveres korrekt, afvises transaktionen fra kommunens databehandler overfor a-kassen, og der vedhæftes følgende oplysninger:

 • 1) Fejlkoder.

 • 2) Afvisningsgrund.

 • 3) Tidsstempling.

Stk. 2 A-kassen skal aflevere de korrigerede oplysninger til a-kassens COMS-postkasse igen, jf. §§ 12-14. Modtages oplysningerne senere end fristen i § 15, stk. 1, indgår de i opgørelsen for den følgende a-dagpengemåned.

Efterregulering af a-kassernes indberetninger
§ 17

A-kassernes indberetninger efter §§ 12-14 kan efterreguleres.

Stk. 2 Reguleringen kan blandt andet skyldes for høje eller for lave udbetalinger eller ændringer i oplysningerne om dato for seneste eller næstsidste indplacering i a-dagpengesystemet. Det kan også skyldes, at udbetalingen af a-dagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse eller befordringsgodtgørelse er sket med urette, jf. § 2, stk. 4.

§ 18

Reguleringen, jf. § 17, skal ske efter erstatningsprincippet, således at den nyeste indberetning gælder.

Stk. 2 Ved efterreguleringen skal a-kassen aflevere oplysningerne, jf. § 12, stk. 2 og 3, § 13, stk. 2 og 3, og § 14, stk. 2, til a-kassens COMS-postkasse. Der skal herudover vedhæftes følgende oplysninger:

 • 1) Reguleringskode.

Stk. 3 Indberetninger om reguleringer af udbetalinger med urette skal ske ved førstkommende datakørsel efter, at a-kassen træffer afgørelse om fejludbetalingen.

Stk. 4 Hvis den ledige flytter mellem to kommuner, er det den lediges opholdskommune i den uge, som efterreguleringen vedrører, der er ansvarlig for beregning og eventuel udligning vedrørende en efterregulering, jf. § 4.

Forældelse af a-kassernes reguleringer
§ 19

A-kassernes efterreguleringer, jf. § 18, kan ske til og med 156 uger efter den uge udbetalingen vedrører.

Oplysninger om aktiveringsforløb og fritagelser fra kommunen
§ 20

Kommunen skal til brug for opgørelsen af bidraget til a-dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse anvende oplysninger om alle aktiveringsforløb omfattet af kapitel 10, 11, 12 og 13 d i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det gælder aktiveringsforløb, som er afsluttet i a-dagpengemåneden eller er i gang i den sidste uge af a-dagpengemåneden.

Stk. 2 Kommunen skal indberette følgende på hvert personnummer:

 • 1) Dataleverandør.

 • 2) Kommunenummer.

 • 3) Transaktionstype.

 • 4) A-dagpengemåned og år.

 • 5) Leverancenummer.

 • 6) Personnummer.

 • 7) GUID (et unikt nummer for en aktivitet).

 • 8) Angivelse af kodeliste for typen af aktivering, jf. kodelister for aflevering af resultatdata.

 • 9) Typen af aktivering, jf. kodelister for aflevering af resultatdata.

 • 10) Aktivitets startdato.

 • 11) Aktivitets slutdato.

 • 12) Ugentlig gennemsnitlig timetal - timer.

 • 13) Ugentlig gennemsnitlig timetal - minutter.

 • 14) Tidsstempling.

 • 15) Samlet leverancenr.

Stk. 3 For personer, der er deltager i selvvalgt uddannelse på fuld tid, og personer, der i henhold til § 21 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er fritaget for pligt til at deltage i tilbud, skal kommunen endvidere indberette følgende på hvert personnummer:

 • 1) Dataleverandør.

 • 2) Kommunenummer.

 • 3) Transaktionstype.

 • 4) A-dagpengemåned og år.

 • 5) Leverancenummer.

 • 6) Personnummer.

 • 7) GUID.

 • 8) Fritagelse startdato.

 • 9) Fritagelse slutdato.

 • 10) Årsag.

 • 11) Regulering.

 • 12) Tidsstempling.

Stk. 4 Oplysningerne efter stk. 2 og 3 skal udtrækkes digitalt via kommunens fagsystemer.

Stk. 5 Kommunen skal videregive oplysningerne efter stk. 2 og 3 digitalt til sin databehandler, der forestår opgørelsen af kommunens bidrag til a-dagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og befordringsgodtgørelse.

Stk. 6 Oplysningerne skal være kommunens databehandler i hænde senest kl. 16.00 den næstsidste bankdag i måneden.

Afvisning af kommunens data
§ 21

Hvis indberetningen efter § 20 ikke leveres korrekt, afvises transaktionen over for kommunen, og der vedhæftes følgende oplysninger:

 • 1) Fejlkode.

 • 2) Afvisningsgrund.

 • 3) Tidsstempling.

Stk. 2 Kommunen skal fremsende de korrigerede oplysninger igen, jf. § 20, stk. 2 og 3. Modtages oplysningerne senere end fristen i § 20, stk. 6, indgår de i opgørelsen for den følgende a-dagpengemåned.

Efterregulering af kommunens indberetninger
§ 22

Kommunens indberetninger efter § 20 kan efterreguleres. Reguleringen skal ske efter erstatningsprincippet, således at den nyeste indberetning gælder. Ved efterreguleringen skal kommunen indberette oplysninger, jf. § 20, stk. 2 og 3. Der skal herudover vedhæftes følgende oplysninger: Reguleringskode.

Stk. 2 Hvis den ledige flytter mellem to kommuner, er det den lediges opholdskommune i den uge, som efterreguleringen vedrører, der er ansvarlig for beregning og eventuel udligning vedrørende en efterregulering, jf. § 4.

Forældelse af kommunens reguleringer
§ 23

Kommunens efterreguleringer, jf. § 22, kan ske til og med 156 uger efter den a-dagpengeuge, hvor udbetalingen af a-dagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse fandt sted.

Kapitel 4 a Skift af databehandler
§ 23a

I forbindelse med skift af databehandler, jf. § 5, stk. 6, skal kommunen fra sin tidligere databehandler til sin nye databehandler sikre, at den nye databehandler får adgang til de oplysninger, der fremgår i stk. 2-4 for hvert personnummer.

Stk. 2 For a-dagpenge videregives følgende oplysninger:

 • 1) Dataleverandør.

 • 2) Transaktionstype.

 • 3) Betalingsmåned.

 • 4) Kommunenummer.

 • 5) A-kassenummer.

 • 6) Personnummer.

 • 7) A-dagpengeuge.

 • 8) Valutakode.

 • 9) Karensbeløb.

 • 10) Beløb aktive timer med lav medfinansiering.

 • 11) Beløb aktive timer med høj medfinansiering.

 • 12) Beløb passive timer.

 • 13) Beløb ej rettidige timer.

 • 14) Beløb ej rettidige 70 pct.

Stk. 3 For midlertidig arbejdsmarkedsydelse videregives følgende oplysninger:

 • 1) Dataleverandør.

 • 2) Transaktionstype.

 • 3) Betalingsmåned.

 • 4) Kommunenummer.

 • 5) A-kassenummer.

 • 6) Personnummer.

 • 7) A-dagpengeuge.

 • 8) Valutakode.

 • 9) Beløb aktive timer med lav medfinansiering.

 • 10) Beløb aktive timer med høj medfinansiering.

 • 11) Beløb passive timer.

 • 12) Beløb ej rettidige timer.

 • 13) Beløb ej rettidige 70 pct.

Stk. 4 For befordringsgodtgørelse videregives følgende oplysninger:

 • 1) Dataleverandør.

 • 2) Transaktionstype.

 • 3) Betalingsmåned.

 • 4) Kommunenummer.

 • 5) A-kassenummer.

 • 6) Personnummer.

 • 7) A-dagpengeuge.

 • 8) Valutakode.

 • 9) Beløb befordringsgodtgørelse.

Stk. 5 Oplysningerne videregives fra den tidligere databehandler til den nye databehandler som en samlet fil via en FTP-server, som den nye databehandler stiller til rådighed for videregivelsen og i overensstemmelse med den tekniske specifikation. Den nye databehandler har pligt til at give den tidligere databehandler de nødvendige oplysninger for at kunne videregive oplysninger via FTP-serveren.

Kapitel 5 Opgørelse af kommunens bidrag
§ 24

Kommunen skal opgøre bidraget efter §§ 7 - 10 pr. uge og afregne til staten månedsvis.

Stk. 2 Kommunens databehandler modtager a-kassernes oplysninger og kommunernes oplysninger, jf. kapitel 4. Databehandleren indhenter den sidste bankdag i måneden oplysninger fra CPR om den lediges registrering af bopæl i CPR pr. uge, jf. § 4. På det grundlag beregner kommunens databehandler den enkelte kommunes månedlige bidrag.

Stk. 3 Kommunens databehandler skal indberette:

 • 1) Dataleverandør.

 • 2) Transaktionstype.

 • 3) Betalingsmåned og år.

 • 4) Kommunenummer.

 • 5) Valutakode.

 • 6) Månedligt bidragsbeløb.

 • 7) Opgørelsestidspunkt.

Stk. 4 Indberetningen efter stk. 3 skal ske elektronisk til Social-, Børne- og Integrationsministeriets refusionsenhed senest kl. 10.00 den 1. bankdag i måneden efter opgørelsen.

Stk. 5 De tekniske specifikationer, hvorefter indberetningen skal ske, kan ændres efter forudgående drøftelse mellem Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, de kommunale databehandlere og Social-, Børne- og Integrationsministeriets refusionsenhed.

Overførsel af kommunens bidrag til staten
§ 25

Social-, Børne- og Integrationsministeriets refusionsenhed modtager oplysningerne efter § 24, stk. 3, og foretager en betalingsoverførsel ved at trække det månedlige bidrag på den enkelte kommunes konto i Offentlig BetalingsSystem (OBS) og indsætte beløbet på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings konto. Det sker den 1. bankdag i måneden efter opgørelsen.

Stk. 2 Når betalingen, jf. stk. 1, er gennemført, skal Social-, Børne- og Integrationsministeriets refusionsenhed sende en kvittering digitalt til kommunens databehandler. Kvitteringen skal indeholde:

 • 1) Dataleverandør.

 • 2) Transaktionstype.

 • 3) Betalingsmåned og år.

 • 4) Kommunenummer.

 • 5) Valutakode.

 • 6) Betalt bidragsbeløb.

 • 7) Opgørelsestidspunkt.

Stk. 3 De tekniske specifikationer, hvorefter indberetningen skal ske, kan ændres efter forudgående drøftelse mellem Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, de kommunale databehandlere og Social-, Børne- og Integrationsministeriets refusionsenhed.

Kapitel 6 Regnskabsregistrering og -opfølgning i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
§ 26

Til brug for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings registrering af kommunens bidrag i statsregnskabet samt regnskabsopfølgningen skal den enkelte kommune indberette følgende oplysninger:

 • 1) Dataleverandør.

 • 2) A-kasse nr.

 • 3) Transaktionstype.

 • 4) Betalingsmåned og år.

 • 5) Kommunenummer.

 • 6) Valutakode.

 • 7) Bidragsbeløb vedr. :

  • a) A-dagpenge 50 pct. (for aktive timer med høj refusion).

  • b) A-dagpenge 70 pct. (for aktive timer med lav refusion).

  • c) A-dagpenge 70 pct. (for passive timer, herunder under deltagelse i selvvalgt uddannelse; bidrag til a-dagpenge, der vedrører perioden efter uge 1 i 2012).

  • d) A-dagpenge 70 pct. (for ikke rettidige timer).

  • e) A-dagpenge 100 pct. (ikke rettidige timer, der vedrører a-dagpenge, der udbetales for perioden uge 1 i 2012 til og med uge 52 i 2012).

  • f) Midlertidig arbejdsmarkedsydelse 50 pct. (for aktive timer).

  • g) Midlertidig arbejdsmarkedsydelse 70 pct. (for passive timer).

  • h) Midlertidig arbejdsmarkedsydelse 70 pct. (ikke rettidige timer).

  • i) Befordringsgodtgørelse 50 pct.

 • 8) Bruttoberegningsgrundlag vedr. :

  • a) A-dagpenge 50 pct. (for aktive timer med høj refusion).

  • b) A-dagpenge 70 pct. (for aktive timer med lav refusion).

  • c) A-dagpenge 70 pct. (for passive timer, herunder under deltagelse i selvvalgt uddannelse; bidrag til a-dagpenge, der vedrører perioden efter uge 1 i 2012).

  • d) A-dagpenge 70 pct. (for ikke rettidige timer).

  • e) A-dagpenge 100 pct. (ikke rettidige timer, der vedrører a-dagpenge, der udbetales for perioden uge 1 i 2011 til og med uge 52 i 2012).

  • f) Midlertidig arbejdsmarkedsydelse 50 pct. (for aktive timer).

  • g) Midlertidig arbejdsmarkedsydelse 70 pct. (for passive timer).

  • h) Midlertidig arbejdsmarkedsydelse 70 pct. (ikke rettidige timer).

  • i) Befordringsgodtgørelse.

 • 9) Kørselstidspunkt.

Stk. 2 Indberetninger, jf. stk. 1, skal ske digitalt til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering den 1. bankdag i måneden efter opgørelsen.

Stk. 3 De tekniske specifikationer, hvorefter indberetningen skal ske, kan ændres efter forudgående drøftelse mellem Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og de kommunale databehandlere.

Stk. 4 Til brug for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings årsopgørelse, skal kommunerne efter årets afslutning på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings foranledning via deres databehandlere fremsende opgørelse for hver a-kasse over hvor mange cpr. nr., der er indgået i beregningen af kommunens medfinansiering vedrørende befordringsgodtgørelse i det forgangne år.

Bogføring i kommunen
§ 27

Til brug for kommunens bogføring skal kommunens databehandler give den enkelte kommune følgende oplysninger:

 • 1) Betalingsmåned og år.

 • 2) Samlet beløb vedr. a-dagpenge:

  • a) Samlet beløb - 50 pct. bidrag (for aktive timer med lav medfinansiering).

  • b) Samlet beløb - 70 pct. (for aktive timer med høj medfinansiering).

  • c) Samlet beløb - 70 pct. (for passive timer, herunder under deltagelse i selvvalgt uddannelse; bidrag til a-dagpenge, der vedrører perioden efter uge 1 i 2012).

  • d) Samlet beløb - 100 pct. bidrag (for ikke rettidige timer i perioden uge 1 i 2012 til og med uge 52 i 2012).

 • 3) Samlet beløb - befordringsgodtgørelse.

 • 4) Samlet beløb vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse:

  • a) Samlet beløb - 50 pct. bidrag (for aktive timer).

  • b) Samlet beløb - 70 pct. bidrag (for passive timer).

  • c) Samlet beløb - 70 pct. bidrag (for ikke rettidige timer).

Stk. 2 I forbindelse med opgørelsen af kommunernes medfinansieringsbidrag for den første a-dagpengemåned i året, skal databehandlerne oplyse kommunen om hvor stor en del af de indberettede beløb efter stk. 1 nr. 1-4, der vedrører den netop afsluttede a-dagpengemåned og hvor stor en del, der vedrører efterreguleringer fra tidligere perioder. Kommunen skal lægge opdelingen til grund for en fordeling af udgiften til medfinansiering i aktuelle og det forudgående regnskabsår.

Dokumentation i kommunen
§ 28

Til brug for regnskabsopfølgningen skal den enkelte kommune kunne fremlægge følgende oplysninger på individniveau:

 • 1) Kommunenummer.

 • 2) Personnummer.

 • 3) Uge nr.

 • 4) A-dagpengebeløb samlet.

 • 5) Timer samlet.

 • 6) Timer i aktivering.

 • 7) Bidragsbeløb for a-dagpenge:

  • a) Bidragsbeløb 0 pct.

  • b) Bidragsbeløb - 50 pct. bidrag (for aktive timer med lav medfinansiering).

  • c) Bidragsbeløb - 70 pct. (for aktive timer med høj medfinansiering).

  • d) Bidragsbeløb - 70 pct. (for passive timer, herunder under deltagelse i selvvalgt uddannelse; bidrag til a-dagpenge, der vedrører perioden efter uge 1 i 2012).

  • e) Bidragsbeløb 100 pct. (for ikke rettidige timer i perioden uge 1 i 2012 til og med uge 52 i 2012).

 • 8) Bidragsbeløb befordringsgodtgørelse.

 • 9) Bidragsbeløb for midlertidig arbejdsmarkedsydelse:

  • a) Bidragsbeløb - 50 pct. (for aktive timer).

  • b) Bidragsbeløb - 70 pct. (for passive timer).

  • c) Bidragsbeløb - 70 pct. (for ikke rettidige timer).

 • 10) Efterreguleringskode.

 • 11) Betalingsmåned og år.

Kapitel 7 Ændringer i tekniske specifikationer
§ 29

Ændringer i de tekniske specifikationer vil efter forudgående drøftelse, jf. § 11, stk. 2, § 24, stk. 5, § 25, stk. 3§ 26, stk. 3, blive varslet overfor a-kasserne, kommunernes databehandlere m.v. senest 3 måneder før idriftsættelse. I tilfælde af lov- eller bekendtgørelsesændringer, som har betydning for de oplysninger, som skal indberettes, kan varslet dog være kortere.

Årsopgørelse i kommunen
§ 30

Efter regnskabsårets afslutning udarbejder kommunen en samlet opgørelse over kommunens medfinansiering til brug for revisionen, jf. § 31.

Revision

Stk. 2 Revisionen påser, at opgørelsen af kommunernes medfinansiering af a-dagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og befordringsgodtgørelse foretages i overensstemmelse med §§ 52 o og 82 a i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og § 109, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og denne bekendtgørelse.

§ 32

Reglerne i bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser finder også anvendelse ved registreringer og indberetninger fra a-kasserne til brug for opgørelsen af kommunernes bidrag.

Kapitel 8 Ikrafttræden mv.
§ 33

Bekendtgørelsen træder i kraft den 29. december 2014, jf. dog stk. 3, og finder anvendelse for opgørelse af medfinansieringsbidrag fra 29. december 2014 og frem, jf. dog stk. 3.

Stk. 2 Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 123 af 29. januar 2014 om kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og befordringsgodtgørelse til de forsikrede ledige, jf. dog § 34, stk. 5.

Stk. 3 § 7, stk. 5. og § 9, stk. 5, træder i kraft den 5. januar 2015.

§ 34

Bekendtgørelse nr. 992 af 14. oktober 2011 om kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, uddannelsesydelse og befordringsgodtgørelse til de forsikrede ledige finder dog anvendelse for opgørelsen af bidrag for a-dagpenge, der vedrører a-dagpengeuge 01 2012 til og med a-dagpengeuge 09 2012.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 202 af 2. marts 2012 om kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, uddannelsesydelse og befordringsgodtgørelse til de forsikrede ledige finder dog anvendelse for opgørelsen af bidrag for a-dagpenge, der vedrører a-dagpengeuge 10 2012 til og med a-dagpengeuge 13 2012.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 328 af 10. april 2012 om kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, uddannelsesydelse og befordringsgodtgørelse til de forsikrede ledige finder dog anvendelse for opgørelsen af bidrag for a-dagpenge, befordringsgodtgørelse og uddannelsesydelse, der vedrører a-dagpengeuge 14 2012 til og med a-dagpengeuge 52 2012.

Stk. 4 Bekendtgørelse nr. 1317 af 14. december 2012 om kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, uddannelsesydelse og befordringsgodtgørelse til forsikrede ledige finder dog anvendelse for opgørelsen af bidrag for a-dagpenge, befordringsgodtgørelse og uddannelsesydelse, der vedrører a-dagpengeuge 01 2013 til og med a-dagpengeuge 52 2013.

Stk. 5 Bekendtgørelse nr. 123 af 29. januar 2014 om kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, uddannelsesydelse og befordringsgodtgørelse til forsikrede ledige finder dog anvendelse for opgørelsen af bidrag for a-dagpenge, befordringsgodtgørelse og uddannelsesydelse, der vedrører a-dagpengeuge 01 2014 til og med a-dagpengeuge 52 2014.