14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om kommunens tilskud til brug for klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1177 af 24. november 2006, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om kommunens tilskud til brug for klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge

I medfør af § 35, stk. 2 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006 fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 06. november 2019

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Tilskud til brug for deltagelse i klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud efter servicelovens § 33 og forældrenes egenbetaling

Henvisningen til § 35 i serviceloven er forkert, da den lov/bestemmelse er ophævet, jf. § 109, nr. 1 i LOV nr 501 af 06/06/2007.

§1 Kommunens tilskud til brug for deltagelse i klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud fastsættes til mindst 80 pct. og forældrenes egenbetaling til højst 20 pct. af bruttodriftsudgifterne ved driften af det enkelte tilbud eller af de gennemsnitlige udgifter ved driften af tilbud af samme type i kommunen. For private klubordninger, jf. § 35, stk. 3, i serviceloven beregnes egenbetalingen dog på grundlag af udgifterne ved driften af den enkelte ordning, jf. dog § 18, stk. 2. Udgifterne opgøres inklusive moms.

Stk. 2 Kommunen fastsætter egenbetalingen på grundlag af tilbuddenes budgetter. Ved fastsættelse af egenbetalingen ses der bort fra ejendomsudgifter og udgifter til husleje og vedligeholdelse. Der ses desuden bort fra udgifter til rådgivning, vejledning og hjælpeforanstaltninger, jf. §§ 11 og 52 i serviceloven, med tilknytning til tilbuddene.

Stk. 3 Kommunen kan beslutte, at den enkelte ud over egenbetalingen betaler op til halvdelen af udgifter til materialer til hobbyvirksomhed og op til den fulde udgift til forplejning. Beregningen foretages ud fra det enkelte barns eller unges forbrug.

§2 Kommunen kan ved fastsættelse af egenbetalingen efter § 1, stk. 1, beslutte:

  • 1) at egenbetalingen varierer med barnets/den unges alder eller klassetrin, og

  • 2) at der ikke skal betales egenbetaling for deltagelse i enkelte tilbud eller typer af tilbud.

Stk. 2 Kommunen kan beslutte, at det enkelte tilbud selv træffer beslutning om anvendelse af særlige indtægter, der tilgår tilbuddet.

Kapitel 2

Ret til tilskud over kommunegrænser, kommuners mulighed for lukning af ventelister i forhold til borgere fra andre kommuner og tilskud til brug for klubtilbud i andre kommuner

Henvisningen til § 33 i serviceloven er forkert, da den lov/bestemmelse er ophævet, jf. § 109, nr. 1 i LOV nr 501 af 06/06/2007.

§3 Forældre har ret til at tage et tildelt tilskud med til brug for klubtilbud efter § 33 i serviceloven i en anden kommune end opholdskommunen. Alle større børn og unge har ret til at blive opskrevet på venteliste til klubtilbud i en anden kommune end opholdskommunen. Alle større børn og unge har ret til at blive optaget i et klubtilbud i anden kommune end opholdskommunen fra det tidspunkt, hvor forældrene har fået tilsagn om et tilskud fra opholdskommunen. Optagelse og opskrivning sker efter udførerkommunens retningslinjer for dette. Udførerkommunen kan anmode forældrene om at oplyse, hvornår opholdskommunen kan give et tilskud.

Stk. 2 En kommune kan beslutte at lukke for ventelisten for større børn og unge fra andre kommuner, når antallet af udefrakommende børn og unge på ventelisten overstiger 1 pct. af de børn og unge, der er bosiddende i kommunen, og som er indskrevet i et klubtilbud i kommunen. Ved beregningen skal der rundes op til nærmeste hele tal. Ventelisten for større børn og unge fra andre kommuner kan opgøres i forhold til hele kommunens klubtilbud, aldersgrupper, distrikter og/eller i forhold til de enkelte klubtilbud. Klubtilbudspladser, som er forbeholdt bestemte grupper af børn og unge, kan udelades i opgørelsen og undtages fra beslutning om lukning.

Stk. 3 En beslutning, der er truffet efter stk. 2, bevarer sin gyldighed i 3 måneder efter dens ikrafttræden. Inden udgangen af de tre måneder skal kommunen træffe en ny beslutning, såfremt ventelisten fortsat skal være lukket.

Stk. 4 Kommunen skal ved beslutning om at lukke for ventelisten og ved forlængelse af beslutningen offentliggøre dette på kommunens hjemmeside. Beslutningen har virkning, når kommunen har lagt oplysningen på hjemmesiden.

§4 Ved optagelse i klubtilbud i en anden kommune end opholdskommunen fastsættes opholdskommunens tilskud således, at det svarer til den tilskudsprocent, kommunen har valgt jf. § 1, stk. 2, af de gennemsnitlige bruttodriftsudgifter pr. plads for klubtilbud i opholdskommunen. I de tilfælde, hvor bruttodriftsudgifterne til klubtilbuddet i udførerkommunen er lavere end i opholdskommunen, udgør tilskuddet den valgte tilskudsprocent efter § 1 af de budgetterede bruttodriftsudgifter pr. plads i det benyttede klubtilbud i udførerkommunen.

Stk. 2 Ved brug af klubtilbud i en anden kommune end opholdskommunen betaler forældrene forskellen mellem opholdskommunens samlede tilskud (grundtilskud, ekstra tilskud til forældrene, søskendetilskud og fripladstilskud) og driftsudgiften pr. plads i det benyttede dagtilbud i udførerkommunen.

Stk. 3 Opholdskommunen kan, hvis forældre vælger et klubtilbud i en anden kommune end opholdskommunen, beslutte at give et ekstra tilskud til udførerkommunen for enten at reducere udførerkommunens udgifter, reducere forældrenes egenbetaling eller begge dele.

Stk. 4 Det samlede tilskud kan ikke overstige bruttodriftsudgifterne, som tilskuddet ydes i forhold til efter stk. 1. Dog kan et tilskud efter stk. 3, der kompenserer for eventuelle ejendomsudgifter og udgifter til husleje og vedligeholdelse eller udgifter til børn med særlige behov, ydes, selvom det betyder, at det samlede tilskud og forældrenes egenbetaling overstiger bruttodriftsudgifterne beregnet efter stk. 1. Opholdskommunen betaler det samlede tilskud inklusive grundtilskud, ekstra tilskud, fripladstilskud og søskendetilskud direkte til udførerkommunen.

Stk. 5 Såfremt en familie, der ønsker et klubtilbud tilknyttet det tyske mindretal ved Deutscher Schul- und Sprachverien für Nordschleswig, ikke har et sådant i opholdskommunen, kan familien ønske det i en anden kommune. Familien betaler i dette tilfælde for opholdet i klubtilbuddet i den anden kommune efter bestemmelserne i kapitel 1 om brug af klubtilbud i opholdskommunen. Opholdskommunen afholder således eventuel merudgift i forhold til udførerkommunen.

§5 Et barn eller en ung, der har en plads i et klubtilbud, og hvor forældrene, eller den forælder barnet eller den unge bor hos, flytter til en ny opholdskommune, har ret til at bevare sin plads i klubtilbuddet. Forældrenes nye opholdskommune skal yde tilskud efter § 4, således at der ikke er ophør i tilskuddet til barnets ophold i klubtilbuddet. Såfremt opholdskommunen ikke råder over klubpladser, må kommunen i beregning af tilskuddet tage udgangspunkt i, hvad der i øvrigt findes af klublignende tilbud i kommunen.

Kapitel 3

Søskendetilskud

§6 Kommunen kan beslutte at yde søskendetilskud jf. § 1, stk. 1, til børn og unge, som er optaget i klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud efter reglerne i kapitel 5 i bekendtgørelse nr. 1114 af 6. november 2006 om kommunens tilskud til brug for dagtilbud til børn, forældrenes egenbetaling og fripladstilskud m.v.

Kapitel 4

Hel eller delvis fritagelse for egenbetaling (økonomisk eller socialpædagogisk friplads)

§7 Kommunen træffer afgørelse om, at tilskuddet efter kapitel 1-2 hæves med et fripladstilskud, når forældrene dokumenterer, at deres aktuelle indtægter ligger inden for nedennævnte beløb. Friplads beregnes før eventuelt søskendetilskud. Er der mere end et barn under 18 år i hjemmet, forhøjes indtægtsgrænserne med 7.000 kr. for hvert barn ud over det første.

Indtægt

Egenbetaling i pct. af fuld takst*

Til og med 134.000 kr.

0

134.001 kr. til 136.967 kr.

5

136.968 kr. til 415.899 kr.

Egenbetaling forhøjes med 1 pct. for hver 2.967 kr.’s indtægtsstigning

415.900 og derover

100 pct.

* For ophold i klubtilbud over kommunegrænser beregnes fripladstilskuddet på baggrund af den billigste gennemsnitlige egenbetaling i opholdskommune og klubtilbudskommune.


Stk. 2 Medfører beregningen efter stk. 1, at der sker fuld fritagelse for betaling af egenbetaling, skal der ligeledes ske fuld fritagelse for betaling af udgifter til materialer til hobbyvirksomhed og forplejning, jf. § 1, stk. 3. Delvis fritagelse for betaling af egenbetaling medfører, at der opkræves 50 pct. af betalingen for udgifter til materialer til hobbyvirksomhed og forplejning, som fastsat af kommunen efter § 1, stk. 3.

Stk. 3 Kommunen kan i enkelttilfælde, hvor der ikke kan ydes forhøjet tilskud efter stk. 1, men hvor ophold i tilbuddet må anses som særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde, træffe afgørelse om at forhøje tilskuddet, såfremt betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i tilbuddet.

§8 Den aktuelle indtægt består af:

  • 1) personlig indkomst med tillæg af positiv nettokapitalindkomst, der anvendes til beregning af indkomstskat efter § 7 i personskatteloven, dog før de deri nævnte bundfradrag og fradrag for grundbeløb, og

  • 2) aktieindkomst, der beskattes efter § 8 a, stk. 1 og 2, i personskatteloven bortset fra udbytteindkomst op til 5.000 kr., hvori der er indeholdt endelig udbytteskat.

Stk. 2 Familie- og forbrugerministeren fastsætter regler for, hvorledes indkomster efter stk. 1, som er omfattet af § 5 i lov om beskatning af søfolk, skal indgå i den aktuelle indtægt.

Stk. 3 Hvis den faktiske indtægt, som forældrene har til rådighed, er væsentlig større eller mindre end den aktuelle indtægt, som beregnet efter stk. 1, træffer kommunen afgørelse efter en samlet vurdering af familiens økonomiske og sociale forhold. Studielån betragtes ikke som en del af indtægten.

§9 Bor barnet eller den unge sammen med begge forældre, lægges forældrenes samlede indtægt til grund. Bor barnet eller den unge kun sammen med den ene af forældrene, men denne er gift eller lever i et ægteskabslignende forhold med en anden person, sker der ligeledes sammenlægning af indtægterne i husstanden. Bor et barn af ikke-samlevende forældre lige meget hos begge forældre, fastsættes betalingen på grundlag af husstandsindkomsten hos den af forældrene, på hvis adresse barnet er tilmeldt folkeregistret, uanset om der er fælles forældremyndighed. Barnets eller den unges egne indtægter er uden indflydelse på betalingen.

§10 Ved nyoptagelse får et forhøjet tilskud virkning fra optagelsestidspunktet i klubtilbuddet, når forældrene dokumenterer, at deres aktuelle indtægter ligger inden for de beløb, der er nævnt i § 7.

Stk. 2 I andre situationer end i stk. 1, og hvis forældrenes aktuelle indtægter ændrer sig efter, at barnet er optaget i klubtilbuddet, får et forhøjet tilskud virkning fra begyndelsen af den måned, der følger efter datoen for ansøgningen om forhøjet tilskud til kommunen.

Stk. 3 Kommunen giver forældrene underretning om, på hvilket indtægtsgrundlag tilskuddet er blevet forhøjet, samt om reglerne i § 11.

§11 Forældrene har pligt til at underrette kommunen om varige stigninger i indtægten i årets løb eller andre forhold, der har betydning for retten til forhøjet tilskud.

Stk. 2 En indtægtsfremgang på eller under 10 pct. giver ikke anledning til regulering af tilskuddet. Ved en indtægtsfremgang på over 10 pct., kan tilskuddet reguleres med tilbagevirkende kraft fra det tidspunkt, da forældrenes forhold har ændret sig.

§12 Det påhviler lederen af det enkelte tilbud at give forældrene og barnet eller den unge vejledning om mulighederne for et forhøjet tilskud.

Kapitel 5

Opkrævning af egenbetaling, satsregulering mv.

§13 Egenbetaling for ophold i klubtilbud i en anden kommune end opholdskommunen opkræves af udførerkommunen. Udførerkommunen kan træffe aftale med klubtilbuddet eller opholdskommunen om, at de kan modtage egenbetalingen på udførerkommunens vegne.

§14 Forældrene og barnet eller den unge skal have meddelelse om betalingens størrelse senest en måned før en ændring af egenbetalingen.

§15 Egenbetaling for ophold i klubtilbud reguleres ikke som følge af eventuel forskel mellem budgetterede og faktiske udgifter.

§16 Den øvre og nedre indtægtsgrænse, der er nævnt i § 7, stk. 1, reguleres én gang årligt pr. 1. januar med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket en tilpasningsprocent for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent, afhængig af om den tilgrundliggende lønudvikling for beregning af tilpasningsprocenten er højere eller lavere end 2,0 pct. De efter regulering fremkomne øvre og nedre indtægtsgrænser afrundes til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100.

Stk. 2 Differencen mellem den øvre og nedre indtægtsgrænse, der fremkommer efter reguleringen i stk. 1, deles med 95, og det fremkomne beløb afrundes til nærmeste kronebeløb. Betalingen fastsættes til 5 pct. ved den første indtægtsstigning, der svarer til dette beløb. Derefter forhøjes betalingen med 1. procent for hver indtægtsstigning, der svarer til beløbet.

Kapitel 6

Klageadgang

§17 Kommunens afgørelser efter §§ 6-12 samt afgørelser, som angår betingelserne for at modtage søskenderabat, såfremt kommunen har besluttet at indføre søskenderabat, jf. kapitel 4, kan indbringes for Det Sociale Nævn. Det Sociale Nævns afgørelse er endelig. Ankestyrelsen kan dog optage en sag til behandling, når styrelsen skønner, at sagen er af principiel eller generel betydning, jf. bestemmelserne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Kapitel 7

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§18 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 For aftaler om tilskud til private klubordninger for større børn og unge, jf. § 20, 2 i lovbekendtgørelse nr. 1187 af 7. december 2005 om lov om social service, indgået før den 24. december 1993 gælder det, at egenbetalingen ikke kan overstige 20 pct. af udgifterne i tilsvarende kommunale klubtilbud, jf. § 144 i lovbekendtgørelse nr. 1187 af 7. december 2005 om lov om social service.

profile photo
Profilside