Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes afholdelse af grundlovsceremonier Kapitel 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2546 af 16. december 2021

Kapitel 1 Forud for afholdelse af grundlovsceremonien
§ 1

Kommunen skal afholde mindst én grundlovsceremoni i perioden fra en måned efter til fire måneder efter ikrafttrædelsen af en lov om indfødsrets meddelelse. Kommunen kan vælge at afholde flere grundlovsceremonier både i og uden for den nævnte periode. Ansøgere, der er optaget på en lov om indfødsrets meddelelse, der er trådt i kraft inden for de sidste to år, kan deltage i en grundlovsceremoni.

Stk. 2 Kommunen kan alene afholde grundlovsceremoni for ansøgere med bopæl i kommunen, medmindre kommunen beslutter at afholde en ceremoni i fællesskab med en nabokommune, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 En nabokommune kan efter aftale med kommunen henvise en ansøger til at deltage i en grundlovsceremoni i kommunen, jf. dog stk. 4.

Stk. 4 En kommune kan ikke henvise en ansøger til en grundlovsceremoni i en nabokommune, fordi ansøgeren ønsker at deltage i en ceremoni med en borgmester eller rådmand af et bestemt køn.

§ 2

Det skal ved kommunalbestyrelsens offentlige opslag på kommunens hjemmeside, i lokale medier mv. fremgå, hvornår og hvor en grundlovsceremoni afholdes. Det skal også fremgå, at ansøgeren til ceremonien skal medbringe gyldig legitimation med foto, jf. § 6, stk. 2. Opslag skal senest ske en måned før afholdelse af ceremonien.

Stk. 2 Kommunen skal fastsætte en tilmeldingsfrist, dog senest ti hverdage forud for afholdelsen af grundlovsceremonien. Det skal fremgå af det offentlige opslag, hvordan ansøgeren tilmelder sig ceremonien samt fristen herfor.

§ 3

Senest ti hverdage forud for kommunalbestyrelsens afholdelse af grundlovsceremonien skal kommunen sende en liste over de tilmeldte ansøgere med angivelse af de pågældendes fulde navne og personnumre til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Stk. 2 Udlændinge- og Integrationsministeriet påser herefter, om ansøgeren opfylder det i lov om indfødsrets meddelelse fastsatte vandelskrav. Hvis en ansøger ikke opfylder vandelskravet, vil kommunalbestyrelsen og ansøgeren få besked om, at den pågældende ikke kan deltage i grundlovsceremonien.

Stk. 3 Udlændinge- og Integrationsministeriet fremsender inden grundlovsceremonien erklæringer til erhvervelse af dansk indfødsret ved grundlovsceremoni og statsborgerretsbeviser til kommunen til brug for udlevering til ansøgerne, jf. § 7, stk. 1 og § 8, stk. 2.