14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes afholdelse af grundlovsceremonier

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1767 af 27. december 2018, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes afholdelse af grundlovsceremonier

I medfør af § 10, stk. 4, i lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 1029 af 10. juli 2018, som ændret ved lov nr. 1735 af 27. december 2018, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 24. juli 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Forud for afholdelse af grundlovsceremonien

§1 Når kommunalbestyrelsen efter § 10, stk. 1, i lov om dansk indfødsret ved offentligt opslag anviser ansøgere om dansk indfødsret med bopæl i kommunen muligheden for at deltage i en grundlovsceremoni i kommunen eller i en nabokommune i forlængelse af ikrafttrædelsen af en lov om indfødsrets meddelelse, skal det ske tidligst en måned efter og senest fire måneder efter, at en sådan lov er trådt i kraft. Ceremonien er dog ikke begrænset til ansøgere optaget på den senest vedtagne lov.

Stk. 2 Fylder en biperson til en ansøger om dansk indfødsret 18 år inden for en måned efter ikrafttrædelsen af det lovforslag om indfødsrets meddelelse, den pågældendes forælder er optaget på, kan udlændinge- og integrationsministeren efter anmodning fra kommunalbestyrelsen tillade, at fristerne for afholdelse af en grundlovsceremoni i denne bekendtgørelse fraviges i forhold til den pågældende persons forælder.

Stk. 3 Udlændinge- og integrationsministeren kan i helt særlige tilfælde tillade, at fristerne i denne bekendtgørelse for afholdelse af en grundlovsceremoni fraviges.

§2 Ved kommunalbestyrelsernes offentlige opslag på kommunens hjemmeside, i lokale medier mv., skal det fremgå, hvornår og hvor ceremonien afholdes, samt at ansøgeren til ceremonien skal medbringe gyldig legitimation med foto, jf. § 6, stk. 2, og den blanket til afgivelse af erklæring, som Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt til ansøgeren. Opslaget skal senest ske i forlængelse af ikrafttrædelsen af den pågældende lov om indfødsrets meddelelse og mindst en måned før afholdelse af ceremonien.

Stk. 2 Repræsentanter for kommunalbestyrelsen kan ved ceremoniernes afholdelse udlevere blanketter til afgivelse af erklæringer til en ansøger, hvis ansøgeren ikke har medbragt sin tilsendte blanket jf. stk. 1, eller har underskrevet blanketten uden, at det var under overværelse af en repræsentant for kommunalbestyrelsen. Kan en sådan blanket udfyldes og underskrives, inden ceremoniens afslutning, kan den træde i stedet for den i stk. 1 nævnte blanket. Kommunalbestyrelsen kan anmode Udlændinge- og Integrationsministeriet om at få tilsendt blanketter. Blanketten er optrykt som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen kan fastsætte en tilmeldingsfrist. Det skal fremgå af det offentlige opslag, hvordan ansøgeren tilmelder sig grundlovsceremonien og en eventuel frist herfor.

§3 Senest to uger forud for kommunalbestyrelsens afholdelse af ceremonien skal kommunalbestyrelsen sende en liste over de tilmeldte ansøgere til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Stk. 2 Udlændinge- og Integrationsministeriet påser herefter, om ansøgeren opfylder det i lov om indfødsrets meddelelse fastsatte vandelskrav. Såfremt en ansøger ikke opfylder vandelskravet, orienteres ansøgeren herom. Kommunalbestyrelsen vil få besked om, at den pågældende ikke kan deltage i ceremonien.

Kapitel 2

Grundlovsceremonien

§4 Kommunalbestyrelsen skal afholde grundlovsceremonien under forhold, som er egnede til at sikre en højtidelig ramme omkring ansøgernes tildeling af dansk indfødsret.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen skal sikre, at ansøgere med funktionsnedsættelser eller særlige behov vil have mulighed for at deltage i ceremonien.

§5 Ved ansøgernes ankomst til ceremonien skal repræsentanten for kommunalbestyrelsen byde ansøgerne velkommen og redegøre for ceremoniens forløb. Repræsentanten skal i den forbindelse oplyse, at formålet med ceremonien er at højtideligholde og markere ansøgernes erhvervelse af dansk statsborgerskab, og at ansøgerne skal underskrive den i § 2, stk. 1, nævnte erklæring under ceremonien under overværelse af en repræsentant for kommunalbestyrelsen og herefter give hånd til en eller flere repræsentanter for kommunalbestyrelsen.

§6 En repræsentant for kommunalbestyrelsen skal under ceremonien sikre sig ansøgernes identitet ved forevisning af gyldig legitimation med foto. Kan dette ikke forevises af ansøgeren, kan ansøgeren ikke deltage i ceremonien.

Stk. 2 Som gyldig legitimation efter stk. 1, anses

  • 1) opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,

  • 2) pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller

  • 3) pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Stk. 3 En ansøger, der ikke er i besiddelse af gyldig legitimation efter stk. 2, skal ansøge Udlændinge- og Integrationsministeriet om tilladelse til at benytte anden form for legitimation ved prøven.

Stk. 4 Meddeler Udlændinge- og Integrationsministeriet tilladelse til benyttelse af anden form for legitimation end de i stk. 2 nævnte, skal en sådan tilladelse medbringes ved ceremonien.

§7 Hvis en ansøger medbringer en blanket med en allerede underskrevet erklæring, eller hvis ansøgeren ikke underskriver denne under overværelse af en repræsentant for kommunalbestyrelsen, skal repræsentanten for kommunalbestyrelsen afvise erklæringen.

§8 Når ansøgeren har underskrevet en blanket som nævnt i § 2, stk. 1, eller § 5, stk. 1, under overværelse af en repræsentant for kommunalbestyrelsen, skal en eller flere repræsentanter for kommunalbestyrelsen udveksle et håndtryk med ansøgeren uden handske håndflade mod håndflade for at højtideligholde og helt konkret markere det øjeblik i ansøgerens liv, hvor vedkommende bliver dansk statsborger.

§9 En repræsentant for kommunalbestyrelsen skal på erklæringen angive, om ansøgeren under ceremonien har underskrevet erklæringen under overværelse af en repræsentant for kommunalbestyrelsen, og om ansøgeren efterfølgende har udvekslet et håndtryk med en eller flere repræsentanter for kommunalbestyrelsen.

Kapitel 3

Efter grundlovsceremonien

§10 Kommunalbestyrelsen skal uden ophold efter en grundlovsceremoni sende den originale underskrevne og påtegnede erklæring til Udlændinge- og Integrationsministeriet. Kommunalbestyrelsen skal samtidig sende en elektronisk oversigt over ansøgere, som har gennemført ceremonien, med angivelse af navn og personnummer til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen skal opbevare en elektronisk kopi af ansøgerens erklæring, indtil Udlændinge- og Integrationsministeriet har meddelt kommunen at have modtaget erklæringen.

Kapitel 4

Ikrafttræden

§11 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2 Kommunalbestyrelserne skal uanset § 1 i 2019 for så vidt angår personer, som er optaget på lovforslag om indfødsrets meddelelse, som vedtages i 2018 eller 2019, alene anvise ceremonier i anden halvdel af 2019.

Stk. 3 Udlændinge- og Integrationsministeriet skal i før-ste halvdel af 2019 anvise en grundlovsceremoni til afholdelse i København for personer, som er optaget på lovforslag om indfødsrets meddelelse, der er fremsat for Folketinget i anden halvdel af 2018. En ansøger, der deltager i denne ceremoni, skal ikke deltage i en ceremoni anvist af vedkommendes bopælskommune.

profile photo
Profilside