14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens fastsættelse af afregningspriser for ydelser efter serviceloven i forhold til friplejeboligleverandører

Bekendtgørelse nr. 1170 af 30. september 2015

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens fastsættelse af afregningspriser for ydelser efter serviceloven i forhold til friplejeboligleverandører

I medfør af § 32, stk. 3, i lov om friplejeboliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 1058 af 31. august 2015, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Definitioner og anvendelsesområde

§1 Definitioner
I denne bekendtgørelse forstås ved:

  • 1) Beliggenhedskommune: Den kommune, hvor friplejeboligerne ligger.

  • 2) Afregningspris eller afregningspriser: Den eller de priser, som kommunalbestyrelsen i henhold til lov om friplejeboliger skal afregne friplejeboligleverandørens levering af ydelser efter serviceloven til.

§2 Anvendelsesområde
Bekendtgørelsen finder anvendelse for kommunalbestyrelsens fastsættelse af afregningspriser i de tilfælde, hvor der ikke er indgået en aftale mellem en kommunalbestyrelse og friplejeboligleverandøren om afregningspriser, jf. lov om friplejeboliger § 32, stk. 1.

Kapitel 2

Kommunalbestyrelsens beregning af afregningspriser

§3 Kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen beregner afregningsprisen, jf. § 1, på baggrund af beliggenhedskommunens gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved drift af tilsvarende kommunale tilbud, jf. dog § 7.

Stk. 2 Ved tilsvarende tilbud forstås botilbud, plejeboliger m.v., hvor der leveres tilsvarende ydelser. Ved vurderingen af, hvilke tilbud der er tilsvarende tilbud, skal kommunalbestyrelsen således se på, hvilke ydelser som tilbuddet kan levere. Herudover kan det også være relevant at se på tilbuddets målgrupper, specialiseringsgrad m.v. Beliggenhedskommunens visitationspraksis kan anvendes som kriterium for, hvilke botilbud, plejeboliger m.v. der indgår i beregningsgrundlaget som tilsvarende tilbud.

Stk. 3 Beregningerne skal foretages med udgangspunkt i Social- og Indenrigsministeriets vejledning om omkostningskalkulationer, jf. ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”, der er bilag til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I beregningen skal indgå de samlede gennemsnitlige langsigtede omkostninger, der omfatter følgende:

  • 1) Alle de direkte omkostninger der er forbundet med opgavevaretagelsen, f.eks. løn, køb af materialer og tjenesteydelser, reparations- og vedligeholdelsesudgifter, husleje m.v.

  • 2) Alle de indirekte omkostninger der er forbundet med opgavevaretagelsen, f.eks. lokale- og kontorudgifter, indirekte lønomkostninger, IT-udgifter, udgifter til ledelse, administration m.v., forsikringer, udviklingsomkostninger, beregnede tjenestemandspensioner, beregnede omkostninger til lovpligtige forsikringer, beregnede skadesomkostninger (selvforsikring), forrentning af driftskapital, forrentning og afskrivning af anlægskapital samt beregnede omkostninger for faciliteter i øvrigt, der er stillet til rådighed ved opgavevaretagelsen.

Stk. 4 Omkostninger, der følger af kommunalbestyrelsens myndighedsudøvelse, skal ikke medtages. Omkostninger til levering af sygeplejeydelser efter sundhedsloven skal ikke medtages.

Stk. 5 I de tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen har valgt helt at udlicitere driften af deres tilsvarende tilbud, jf. stk. 2, vil omkostningerne hertil skulle ligge til grund for beregningerne.

Stk. 6 På baggrund af beregningen fastsættes afregningspriserne med udgangspunkt i beliggenhedskommunens egen takststruktur.

Stk. 7 Friplejeboligleverandøren afregnes månedsvis bagud, med mindre andet er aftalt mellem parterne.

Stk. 8 Indtil kommunalbestyrelsen har beregnet en afregningspris i henhold til denne bestemmelse, afregnes friplejeboligleverandøren til den vejledende takst, som leverandøren har fastsat i henhold til lov om friplejeboliger § 32, stk. 1, jf. servicelovens § 174.

§4 Efterprøvning af beregningsgrundlaget
Kommunalbestyrelsen skal fremlægge grundlaget for beregningerne på friplejeboligleverandørens anmodning herom.

§5 Friplejeboligleverandøren kan anmode Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om i henhold til konkurrencelovens § 11 b at undersøge en kommunalbestyrelses beregningsgrundlag, beregningsmetoder og fastsættelse af afregningspriser i henhold til denne bekendtgørelse. Konkurrencelovens § 15, stk. 1, 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse på sådanne anmodninger.

§6 Visitation og takststruktur
For at sikre gennemsigtighed i forhold til afregningspriserne og i forhold til den enkelte borgers indplacering i beliggenhedskommunens takststruktur, skal beliggenhedskommunen have en for friplejeboligleverandøren tydelig og tilgængelig beskrivelse af kommunens takststruktur.

Stk. 2 Hvis flytningen til en friplejebolig indebærer, at en borger flytter til en anden kommune, kan friplejeboligleverandøren bede beliggenhedskommunen om at træffe afgørelse om borgerens hjælpebehov efter serviceloven, når det er klart for friplejeboligleverandøren, at borgerens behov for hjælp har ændret sig efter borgerens indflytning i friplejeboligen.

Kapitel 3

Kommunalbestyrelsens fastsættelse af afregningspriser i de tilfælde hvor kommunalbestyrelsen ikke har et beregningsgrundlag

§7 I de tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen ikke har et grundlag for beregning af afregningspriser, fordi der ikke er et tilsvarende kommunalt tilbud i kommunen, jf. § 3, stk. 2, som afregningsprisen kan beregnes på baggrund af, fastsætter kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen afregningsprisen, jf. § 1, som den pris, som indsatsen ville koste kommunen i et tilsvarende tilbud.

Stk. 2 Ved tilsvarende tilbud forstås botilbud, plejeboliger m.v., hvor der leveres tilsvarende ydelser. Ved vurderingen af, hvilke tilbud der er tilsvarende tilbud, skal kommunalbestyrelsen således se på, hvilke ydelser som tilbuddet kan levere. Herudover skal de også se på tilbuddets målgrupper, specialiseringsgrad, m.v.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen vil ved vurderingen af, hvilke tilsvarende tilbud der skal lægges til grund for fastsættelsen af en eller flere afregningspriser, kunne hente information om tilbud og vejledende takster på Tilbudsportalen. Idet den enkelte borgers behov er konkret og individuelt, vil det dog være nødvendigt for kommunalbestyrelsen at indhente endelige tilbud hos leverandøren af det tilsvarende tilbud, for at fastlægge prisen endeligt.

§8 Kommunalbestyrelsen skal kunne dokumentere, at det alternative tilsvarende tilbud, som prisen fastsættes på baggrund af, kan levere den hjælp og støtte, som borgeren er visiteret til. Kommunalbestyrelsen skal på friplejeboligleverandørens anmodning fremlægge beslutningsgrundlaget herfor.

Kapitel 4

Ikrafttræden

§9 Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. oktober 2015.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 751 af 3. juli 2008 om afregning mellem friplejeboligleverandøren og kommunalbestyrelsen og om procedurer for velfærdsministerens meddelelse af tilsagn om kvotetildeling ophæves, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 751 af 3. juli 2008 om afregning mellem friplejeboligleverandøren og kommunalbestyrelsen og om procedurer for velfærdsministerens meddelelse af tilsagn om kvotetildeling anvendes for afregning i forhold til friplejeboligleverandører, der har etableret friplejeboliger ved kvotetildeling efter § 10 eller § 11 i lov om friplejeboliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 897 af 17. august 2011, indtil udløbet af den tiårige periode, som er fastsat i § 66 i lov om friplejeboliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 897 af 17. august 2011.

profile photo
Profilside