Bekendtgørelse om kommunal og regional revision § 7

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 311 af 27. marts 2019,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 445 af 12. marts 2021

Ikrafttræden
§ 7

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2019 og finder anvendelse for revision af årsregnskaber, hvis regnskabsår begynder den 1. januar 2019 eller senere.

Stk. 2 Uanset stk. 1 skal de seneste tre på hinanden følgende regnskabsår efter artikel 4, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 537/2014 af 16. april 2014, jf. § 2, stk. 1, nr. 1, regnes fra og med regnskabsår, der begynder den 17. juni 2016 eller senere.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 965 af 28. juni 2016 om kommunal og regional revision ophæves.