Bekendtgørelse om kommunal og regional revision § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 311 af 27. marts 2019,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 445 af 12. marts 2021

§ 4

Uanset § 2, stk. 1, nr. 1, jf. artikel 4, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 537/2014 af 16. april 2014 om specifikke krav til lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden, begrænses det samlede honorar ekskl. moms for ikke-revisionsydelser ikke til under:

  • 1) 6,0 mio. kr. pr. år for så vidt angår kommuner med mindst 450.000 indbyggere,

  • 2) 4,5 mio. kr. pr. år for så vidt angår kommuner med mindst 300.000, men under 450.000 indbyggere,

  • 3) 3,0 mio. kr. pr. år for så vidt angår kommuner med mindst 150.000, men under 300.000 indbyggere,

  • 4) 1,5 mio. kr. pr. år for så vidt angår andre kommuner og kommunale fællesskaber, der er omfattet af denne bekendtgørelse, jf. § 1, stk. 1, nr. 3, og

  • 5) 2,5 mio. kr. pr. år for så vidt angår regioner.

Stk. 2 I det samlede honorar for ikke-revisionsydelser udført for den reviderede myndighed, jf. § 2, stk. 1, nr. 1, jf. artikel 4, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 537/2014 af 16. april 2014 om specifikke krav til lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden, indgår honorarer for ikke-revisionsydelser til selvejende private institutioner, der har en driftsoverenskomst med den reviderede myndighed. Hvis den reviderede myndigheds revisor tillige reviderer selvejende private institutioner, der har en driftsoverenskomst med den reviderede myndighed, indgår honorarer herfor i honoraret for revisionen efter § 2, stk. 1, nr. 1, jf. artikel 4, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 537/2014 af 16. april 2014 om specifikke krav til lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden.

Stk. 3 Antallet af indbyggere, jf. stk. 1, opgøres pr. 1. januar i det sidste af de regnskabsår, der indgår i beregningen af gennemsnittet af de samlede honorarer efter § 2, stk. 1, nr. 1, jf. artikel 4, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 537/2014 af 16. april 2014 om specifikke krav til lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden.

Stk. 4 Beløbsgrænserne i stk. 1 reguleres med den forventede pris- og lønudvikling i den kommunale henholdsvis regionale sektor for det sidste af de regnskabsår, der indgår i fastsættelsen af gennemsnittet af de samlede honorarer.