Bekendtgørelse om kommunal og regional revision § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 311 af 27. marts 2019,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 445 af 12. marts 2021

Regler om den kommunale og regionale revision
§ 2

For den kommunale og regionale revision finder følgende bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 537/2014 af 16. april 2014 om specifikke krav til lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden tilsvarende anvendelse med de ændringer, der følger af §§ 3 - 6:

  • 1) artikel 4, stk. 1-3,

  • 2) artikel 5, stk. 1, første afsnit, for så vidt angår de i artikel 5, stk. 1, andet afsnit, litra a, nr. i-vi, og litra c, d og h, nævnte ydelser,

  • 3) artikel 5, stk. 4, første afsnit,

  • 4) artiklerne 6-11,

  • 5) artiklerne 13-15,

  • 6) artikel 17, stk. 7,

  • 7) artikel 17, stk. 8, for så vidt angår den del af bestemmelsen, der henviser til artikel 17, stk. 7,

  • 8) artikel 18 og

  • 9) artiklerne 23-26.

Stk. 2 Endvidere finder artikel 5, stk. 1, første afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 537/2014 af 16. april 2014 om specifikke krav til lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden tilsvarende anvendelse for den kommunale og regionale revision for så vidt angår udarbejdelse af kandidatlister til brug for rekruttering af medarbejdere til centrale finansielle og administrative ledelsesstillinger i myndigheden eller tilsvarende deltagelse i rekrutteringsproceduren.

Stk. 3 De forbud mod revisors levering af ikke-revisionsydelser, som følger af stk. 1 og 2, jf. dog § 5, gælder også for ydelser, der leveres til selvejende private institutioner, der har en driftsoverenskomst med den reviderede myndighed.