14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om kommunal og regional revision

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 311 af 27. marts 2019, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om kommunal og regional revision

I medfør af § 1, stk. 4, i lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1287 af 20. november 2018, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 29. juli 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Anvendelsesområde
Denne bekendtgørelse finder anvendelse på den kommunale og regionale revision, som omfatter:

Stk. 2 Ikke-revisionsydelser i denne bekendtgørelse omfatter forvaltningsrevision ud over den lovpligtige revision af kommunens, regionens eller det kommunale fællesskabs regnskab.

§2 Regler om den kommunale og regionale revision
For den kommunale og regionale revision finder følgende bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 537/2014 af 16. april 2014 om specifikke krav til lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden tilsvarende anvendelse med de ændringer, der følger af §§ 3 - 6:

 • 1) artikel 4, stk. 1-3,

 • 2) artikel 5, stk. 1, første afsnit, for så vidt angår de i artikel 5, stk. 1, andet afsnit, litra a, nr. i-vi, og litra c, d og h, nævnte ydelser,

 • 3) artikel 5, stk. 4, første afsnit,

 • 4) artiklerne 6-11,

 • 5) artiklerne 13-15,

 • 6) artikel 17, stk. 7,

 • 7) artikel 17, stk. 8, for så vidt angår den del af bestemmelsen, der henviser til artikel 17, stk. 7,

 • 8) artikel 18 og

 • 9) artiklerne 23-26.

Stk. 2 Endvidere finder artikel 5, stk. 1, første afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 537/2014 af 16. april 2014 om specifikke krav til lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden tilsvarende anvendelse for den kommunale og regionale revision for så vidt angår udarbejdelse af kandidatlister til brug for rekruttering af medarbejdere til centrale finansielle og administrative ledelsesstillinger i myndigheden eller tilsvarende deltagelse i rekrutteringsproceduren.

Stk. 3 De forbud mod revisors levering af ikke-revisionsydelser, som følger af stk. 1 og 2, jf. dog § 5, gælder også for ydelser, der leveres til selvejende private institutioner, der har en driftsoverenskomst med den reviderede myndighed.

§3 I det omfang de i § 2, stk. 1, nævnte bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 537/2014 af 16. april 2014 om specifikke krav til lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden nævner et revisionsudvalg, forstås herved for så vidt angår den kommunale og regionale revision henholdsvis kommunen, regionen og det kommunale fællesskab.

§4 Uanset § 2, stk. 1, nr. 1, jf. artikel 4, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 537/2014 af 16. april 2014 om specifikke krav til lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden, begrænses det samlede honorar ekskl. moms for ikke-revisionsydelser ikke til under:

 • 1) 6,0 mio. kr. pr. år for så vidt angår kommuner med mindst 450.000 indbyggere,

 • 2) 4,5 mio. kr. pr. år for så vidt angår kommuner med mindst 300.000, men under 450.000 indbyggere,

 • 3) 3,0 mio. kr. pr. år for så vidt angår kommuner med mindst 150.000, men under 300.000 indbyggere,

 • 4) 1,5 mio. kr. pr. år for så vidt angår andre kommuner og kommunale fællesskaber, der er omfattet af denne bekendtgørelse, jf. § 1, stk. 1, nr. 3, og

 • 5) 2,5 mio. kr. pr. år for så vidt angår regioner.

Stk. 2 I det samlede honorar for ikke-revisionsydelser udført for den reviderede myndighed, jf. § 2, stk. 1, nr. 1, jf. artikel 4, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 537/2014 af 16. april 2014 om specifikke krav til lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden, indgår honorarer for ikke-revisionsydelser til selvejende private institutioner, der har en driftsoverenskomst med den reviderede myndighed. Hvis den reviderede myndigheds revisor tillige reviderer selvejende private institutioner, der har en driftsoverenskomst med den reviderede myndighed, indgår honorarer herfor i honoraret for revisionen efter § 2, stk. 1, nr. 1, jf. artikel 4, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 537/2014 af 16. april 2014 om specifikke krav til lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden.

Stk. 3 Antallet af indbyggere, jf. stk. 1, opgøres pr. 1. januar i det sidste af de regnskabsår, der indgår i beregningen af gennemsnittet af de samlede honorarer efter § 2, stk. 1, nr. 1, jf. artikel 4, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 537/2014 af 16. april 2014 om specifikke krav til lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden.

Stk. 4 Beløbsgrænserne i stk. 1 reguleres med den forventede pris- og lønudvikling i den kommunale henholdsvis regionale sektor for det sidste af de regnskabsår, der indgår i fastsættelsen af gennemsnittet af de samlede honorarer.

§5 Revisorlovens §§ 24 a og 24 b finder tilsvarende anvendelse for den kommunale og regionale revision.

§6 Efter § 2, stk. 1, nr. 4, jf. artikel 6, stk. 1, litra b, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 537/2014 af 16. april 2014 om specifikke krav til lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden, skal alene kravene i artikel 17, stk. 7, jf. stk. 8, i den nævnte forordning vurderes og dokumenteres.

§7 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2019 og finder anvendelse for revision af årsregnskaber, hvis regnskabsår begynder den 1. januar 2019 eller senere.

Stk. 2 Uanset stk. 1 skal de seneste tre på hinanden følgende regnskabsår efter artikel 4, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 537/2014 af 16. april 2014, jf. § 2, stk. 1, nr. 1, regnes fra og med regnskabsår, der begynder den 17. juni 2016 eller senere.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 965 af 28. juni 2016 om kommunal og regional revision ophæves.

profile photo
Profilside