Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud § 9

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 887 af 11. august 2011,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 550 af 29. maj 2013 og bekendtgørelse nr. 178 af 11. februar 2016

§ 9

Klagenævnet for Udbuds afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er stemmen fra formanden i den enkelte sag udslagsgivende.

Stk. 2 Afgørelsen skal begrundes og sendes til klageren, den indklagede og den, der er indtrådt i sagen. Er afgørelsen ikke truffet i enighed, skal afgørelsen indeholde den opfattelse, som ikke ligger til grund for afgørelsen.

Stk. 3 Får klageren helt eller delvist medhold i den indbragte klage, eller ændrer den indklagede sin afgørelse i overensstemmelse med klagerens påstand, tilbagebetales det indbetalte gebyr til klageren.

Stk. 4 Klagenævnet kan bestemme, at den tabende part skal betale modparten et beløb til hel eller delvis dækning af dennes omkostninger ved klagesagen, jf. dog stk. 5 og 6.

Stk. 5 Sagsomkostningerne, jf. stk. 4, kan maksimalt andrage 75.000 kr., jf dog stk. 6.

Stk. 6 Når klagenævnet pålægger den indklagede at betale klagers sagsomkostninger, kan klagenævnet fravige maksimumbeløbet i stk. 5 i større sager defineret efter kontraktstørrelse, eller hvis særlige forhold i øvrigt taler herfor.