Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud § 5

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 887 af 11. august 2011,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 550 af 29. maj 2013 og bekendtgørelse nr. 178 af 11. februar 2016

§ 5

Klage med bilag indgives skriftligt til Klagenævnet for Udbud.

Stk. 2 Med klagen skal følge kopi af klagers underretning af ordregiveren i henhold til § 6, stk. 4, i lov om Klagenævnet for Udbud.

Stk. 3 Ved indsendelse af klage indbetales et gebyr på 10.000 kr., jf. dog stk. 4.

Stk. 4 Ved indsendelse af klage, hvor der klages over en overtrædelse af følgende retsakter, indbetales et gebyr på 20.000 kr.:

  • 1) Udbudslovens afsnit I-III.

  • 2) Bekendtgørelse nr. 1624 af 15. december 2015 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester.

  • 3) Bekendtgørelse nr. 1625 af 15. december 2015 om tildeling af koncessionskontrakter.

  • 4) Bekendtgørelse nr. 892 af 17. august 2011 om ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1293 af 12. november 2013.

Stk. 5 Afvises klagen, tilbagebetales gebyret.

Stk. 6 Indbetales gebyret efter stk. 3 eller stk. 4 ikke, og indbetales gebyret ikke inden en af Klagenævnet for Udbud fastsat frist, afvises sagen.