Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud Kapitel 4

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 887 af 11. august 2011,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 550 af 29. maj 2013 og bekendtgørelse nr. 178 af 11. februar 2016

Kapitel 4 Sagens forberedelse
§ 6

Klagenævnet for Udbud anmoder indklagede om at afgive en redegørelse for sagens faktiske og retlige omstændigheder samt om at fremsende sagens dokumenter inden en af Klagenævnet for Udbud fastsat frist.

Stk. 2 Klagenævnet for Udbud kan anmode klageren, indklagede eller en tredjemand, der er indtrådt i sagen i henhold til § 6, stk. 3, i lov om Klagenævnet for Udbud, om at tilvejebringe oplysninger, der skønnes at have betydning for sagens bedømmelse. Fremkommer oplysningerne ikke inden en af Klagenævnet for Udbud fastsat frist, kan Klagenævnet for Udbud tillægge dette virkning til skade for den pågældende.

§ 7

Klageren og den, der er indtrådt i sagen, skal gøres bekendt med den redegørelse, der er nævnt i § 6, stk. 1, og sagens dokumenter, medmindre adgangen til aktindsigt er begrænset i anden lovgivning.

Stk. 2 Formanden for den enkelte sag kan beslutte, at der skal udveksles yderligere skriftlige indlæg.

§ 8

En sag forberedes ved udveksling af skriftlige indlæg og afgøres på dette grundlag, medmindre det eller de medlemmer, der i den enkelte sag deltager fra formandskabet, beslutter, at der skal ske mundtlig forhandling.

Stk. 2 Klageren, den indklagede og den, der er indtrådt i sagen, er berettigede til at lade sig repræsentere af en advokat, revisor eller anden sagkyndig repræsentant. Formanden for den enkelte sag kan henstille, at klageren lader sig repræsentere som anført.

Stk. 3 Andre end de, der er nævnt i stk. 2, har ikke adgang til den mundtlige forhandling, medmindre formanden i den enkelte sag beslutter det.