Bekendtgørelse om klageadgang i sager om eftergivelse af bøder, offerbidrag, konfiskationsbeløb og sagsomkostninger

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 414 af 09. april 2015

I medfør af § 111, stk. 3, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 435 af 15. maj 2012, som ændret ved lov nr. 739 af 25. juni 2014, jf. § 997, stk. 2, 2. pkt., § 997, stk. 3, 2. pkt., og § 1013, stk. 4, i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1308 af 9. december 2014, og jf. § 5, stk. 2, i lov nr. 603 af 12. juni 2013 om Offerfonden, som ændret ved lov nr. 739 af 25. juni 2014, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Restanceinddrivelsesmyndighedens afgørelser om eftergivelse af offerbidrag, sagsomkostninger samt bøde- og konfiskationsbeløb efter § 33, stk. 1, 1. pkt., i Skatteministeriets bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige, kan indbringes for Direktoratet for Kriminalforsorgen.

§ 2

Klage til Direktoratet for Kriminalforsorgen skal iværksættes inden to måneder efter, at afgørelsen er meddelt skyldneren. Direktoratet for Kriminalforsorgen kan i særlige tilfælde se bort fra denne frist.

§ 3

En klage til Direktoratet for Kriminalforsorgen har ikke opsættende virkning, jf. dog stk. 2-3.

Stk. 2 Klage over restanceinddrivelsesmyndighedens afgørelser har opsættende virkning, mens klagen behandles, hvis klagen

  • 1) er modtaget hos restanceinddrivelsesmyndigheden eller Direktoratet for Kriminalforsorgen senest 10 dage efter, at restanceinddrivelsesmyndighedens afgørelse er meddelt skyldneren, og

  • 2) vedrører en afgørelse, der ikke tidligere har været påklaget.

Stk. 3 Klagen kan endvidere tillægges opsættende virkning i følgende tilfælde:

  • 1) Klagen indeholder nye væsentlige oplysninger om skyldnerens aktuelle økonomiske forhold, hvis rigtighed så vidt muligt er godtgjort.

  • 2) Der er i øvrigt særlig grund til at afvente afgørelsen af den nye klage.

§ 4

Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. maj 2015.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1544 af 16. december 2013 om klageadgang i sager om inddrivelse af bøder, offerbidrag, konfiskationsbeløb og sagsomkostninger ophæves.