Bekendtgørelse om kirkelig vielse i udlandet

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 545 af 13. december 1969

I medfør af § 22, stk. 1, i lov nr. 256 af 4. juni 1969 om ægteskabs indgåelse og opløsning fastsættes herved følgende bestemmelser om kirkelig vielse i udlandet:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Kirkelig vielse i udlandet kan foretages af præster for danske evangelisk-lutherske menigheder i udlandet samt af præster i folkekirken og her i landet anerkendte trossamfund i henhold til dertil af kirkeministeren meddelt bemyndigelse.

Stk. 2 Bemyndigelsen meddeles enten som en stående bemyndigelse eller som gældende for et enkelt tilfælde. En stående bemyndigelse kan til enhver tid tilbagetages.

§ 2

Den i § 1 nævnte bemyndigelse udfærdiges med gyldighed for en stats område og meddeles i almindelighed kun, såfremt vedkommende stat tillægger de i henhold til bemyndigelsen foretagne vielser borgerlig gyldighed.

§ 3

En i henhold til foranstående bestemmelser udfærdiget bemyndigelse giver alene adgang til at foretage vielse i tilfælde, hvor mindst en af parterne har dansk statsborgerret, og en af dem tilhører samme trossamfund som præsten.

§ 4

Forinden vielse foretages, skal der fra en af de i lovens § 13, stk. 1, nævnte borgerlige myndigheder eller en dertil af udenrigsministeriet bemyndiget diplomatisk eller konsulær tjenestemand foreligge attest om, at ægteskabsbetingelserne er opfyldt (prøvelsesattest). Attesten skal være udstedt inden for de sidste 4 måneder.

§ 5

Vielser i udlandet foretages i overensstemmelse med de ritualer, der er godkendt til brug i folkekirken eller vedkommende trossamfund.

Stk. 2 Efter parternes ønske kan der foretages kirkelig lysning forud for ægteskabets indgåelse.

§ 6

Nærmere forskrifter for registrering m.v. af de i nærværende bekendtgørelse omhandlede vielser i udlandet fastsættes af kirkeministeren.

§ 7

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1970.

Stk. 2 Fra den 1. januar 1970 ophæves anordning nr. 135 af 2. april 1932 angående foretagelse af kirkelig vielse ved de af foreningen »Dansk Kirke i Udlandet« udsendte præster for den danske menighed i Shanghai (med Øst-Kina).