14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om kirkelig vielse i udlandet

Bekendtgørelse nr. 545 af 13. december 1969

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om kirkelig vielse i udlandet

I medfør af § 22, stk. 1, i lov nr. 256 af 4. juni 1969 om ægteskabs indgåelse og opløsning fastsættes herved følgende bestemmelser om kirkelig vielse i udlandet:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Kirkelig vielse i udlandet kan foretages af præster for danske evangelisk-lutherske menigheder i udlandet samt af præster i folkekirken og her i landet anerkendte trossamfund i henhold til dertil af kirkeministeren meddelt bemyndigelse.

Stk. 2 Bemyndigelsen meddeles enten som en stående bemyndigelse eller som gældende for et enkelt tilfælde. En stående bemyndigelse kan til enhver tid tilbagetages.

§2 Den i § 1 nævnte bemyndigelse udfærdiges med gyldighed for en stats område og meddeles i almindelighed kun, såfremt vedkommende stat tillægger de i henhold til bemyndigelsen foretagne vielser borgerlig gyldighed.

§3 En i henhold til foranstående bestemmelser udfærdiget bemyndigelse giver alene adgang til at foretage vielse i tilfælde, hvor mindst en af parterne har dansk statsborgerret, og en af dem tilhører samme trossamfund som præsten.

§4 Forinden vielse foretages, skal der fra en af de i lovens § 13, stk. 1, nævnte borgerlige myndigheder eller en dertil af udenrigsministeriet bemyndiget diplomatisk eller konsulær tjenestemand foreligge attest om, at ægteskabsbetingelserne er opfyldt (prøvelsesattest). Attesten skal være udstedt inden for de sidste 4 måneder.

§5 Vielser i udlandet foretages i overensstemmelse med de ritualer, der er godkendt til brug i folkekirken eller vedkommende trossamfund.

Stk. 2 Efter parternes ønske kan der foretages kirkelig lysning forud for ægteskabets indgåelse.

§6 Nærmere forskrifter for registrering m.v. af de i nærværende bekendtgørelse omhandlede vielser i udlandet fastsættes af kirkeministeren.

§7 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1970.

Stk. 2 Fra den 1. januar 1970 ophæves anordning nr. 135 af 2. april 1932 angående foretagelse af kirkelig vielse ved de af foreningen »Dansk Kirke i Udlandet« udsendte præster for den danske menighed i Shanghai (med Øst-Kina).

profile photo
Profilside