Bekendtgørelse om kirkelig mægling i sager om separation og skilsmisse

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1303 af 19. november 2015

I medfør af § 40 i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1096 af 7. oktober 2014, og efter forhandling med social- og indenrigsministeren fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Inden der gives separation eller skilsmisse, kan der, hvis begge parter ønsker det, ske mægling ved en præst.

§ 2

Er ægtefællerne medlemmer af folkekirken, sker mægling ved præsten i det sogn, hvor ægtefællerne eller en af dem bor eller opholder sig.

Stk. 2 Tilhører ægtefællerne eller en af dem en anden folkekirkelig menighed end sognemenigheden, kan mægling dog foretages af præsten for denne anden menighed.

Stk. 3 En præst i folkekirken kan undlade mægling, hvis præsten ikke ville have været forpligtet til at vie ægtefællerne.

§ 3

Tilhører ægtefællerne eller en af dem et trossamfund uden for folkekirken, kan mægling foretages af præsten for den menighed, som ægtefællerne eller en af dem tilhører.

§ 4

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2015.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 16 af 15. januar 1990 om mægling i sager om separation og skilsmisse ophæves.