Bekendtgørelse om kerneopgaver i investeringsforeninger m.v. og investeringsforvaltningsselskaber samt meddelelse om aftaler om delegation § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 636 af 06. juni 2011

Meddelelse om aftaler
§ 3

Foreninger og investeringsforvaltningsselskaber skal give Finanstilsynet meddelelse om aftaler om delegation af:

 • 1) Opgaver i forbindelse med kollektiv porteføljepleje, herunder

  • a) porteføljepleje

  • b) investeringsanalyse og -rådgivning

 • 2) Administration

  • a) juridisk bistand

  • b) registrering af handelstransaktioner m.v.

  • c) bogføring og udarbejdelse af regnskaber

  • d) kundeforespørgsler

  • e) værdi- og prisfastsættelse af aktiver

  • f) beregning af indre værdi, emissions- og indløsningskurser

 • 3) Andre væsentlige opgaver

Stk. 2 Meddelelsen i henhold til stk. 1 skal indeholde følgende:

 • 1) Foreningens eller investeringsforvaltningsselskabets navn, adresse og FT nummer.

 • 2) En eventuel afdelings navn, adresse og FT afdelingsnummer.

 • 3) Aftalepartens navn og adresse.

 • 4) Den kompetente myndighed, der fører tilsyn med aftaleparten.

 • 5) Den dato på hvilken foreningens eller investeringsforvaltningsselskabets bestyrelse eller personer, som bestyrelsen konkret har bemyndiget hertil, har indgået aftalen.

 • 6) Længden på aftalens opsigelsesvarsel.

 • 7) Et eventuelt kompensationsbeløb, hvis foreningen eller investeringsforvaltningsselskabet opsiger aftalen med øjeblikkelig virkning, jf. § 46, stk. 2, i lov om investeringsforeninger m.v., og § 104, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed.

 • 8) Oplysning om, hvorvidt aftalen er en ny aftale eller ændring af en eksisterende aftale.

 • 9) Kort beskrivelse af aftalens væsentligste indhold og for aftaler om investeringsrådgivning oplysning om hvem, der træffer investeringsbeslutningerne.