Bekendtgørelse om kerneopgaver i investeringsforeninger m.v. og investeringsforvaltningsselskaber samt meddelelse om aftaler om delegation

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 636 af 06. juni 2011

I medfør af § 102, stk. 7, § 105, stk. 2, og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 342 af 8. april 2011, som ændret ved lov nr. 456 af 18. maj 2011, og § 33, stk. 9, § 47, stk. 2, § 177, stk. 7, og § 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger m.v., fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Anvendelsesområde
§ 1

Bekendtgørelsen finder anvendelse på:

 • 1) Investeringsforeninger.

 • 2) Specialforeninger.

 • 3) Professionelle foreninger.

 • 4) Godkendte fåmandsforeninger.

 • 5) Hedgeforeninger.

 • 6) Investeringsforvaltningsselskaber.

Kerneopgaver
§ 2

Som kerneopgaver anses:

 • 1) Beslutninger om investering af foreningers og udenlandske UCITS’ midler.

 • 2) Kontrol med beregning og fastsættelse af den indre værdi samt af emissions- og indløsningskurser.

 • 3) Kontrol med overholdelse af lovgivningen.

 • 4) Kontrol med den daglige bogføring.

 • 5) Kontrol af periodiske indberetninger til Finanstilsynet.

Meddelelse om aftaler
§ 3

Foreninger og investeringsforvaltningsselskaber skal give Finanstilsynet meddelelse om aftaler om delegation af:

 • 1) Opgaver i forbindelse med kollektiv porteføljepleje, herunder

  • a) porteføljepleje

  • b) investeringsanalyse og -rådgivning

 • 2) Administration

  • a) juridisk bistand

  • b) registrering af handelstransaktioner m.v.

  • c) bogføring og udarbejdelse af regnskaber

  • d) kundeforespørgsler

  • e) værdi- og prisfastsættelse af aktiver

  • f) beregning af indre værdi, emissions- og indløsningskurser

 • 3) Andre væsentlige opgaver

Stk. 2 Meddelelsen i henhold til stk. 1 skal indeholde følgende:

 • 1) Foreningens eller investeringsforvaltningsselskabets navn, adresse og FT nummer.

 • 2) En eventuel afdelings navn, adresse og FT afdelingsnummer.

 • 3) Aftalepartens navn og adresse.

 • 4) Den kompetente myndighed, der fører tilsyn med aftaleparten.

 • 5) Den dato på hvilken foreningens eller investeringsforvaltningsselskabets bestyrelse eller personer, som bestyrelsen konkret har bemyndiget hertil, har indgået aftalen.

 • 6) Længden på aftalens opsigelsesvarsel.

 • 7) Et eventuelt kompensationsbeløb, hvis foreningen eller investeringsforvaltningsselskabet opsiger aftalen med øjeblikkelig virkning, jf. § 46, stk. 2, i lov om investeringsforeninger m.v., og § 104, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed.

 • 8) Oplysning om, hvorvidt aftalen er en ny aftale eller ændring af en eksisterende aftale.

 • 9) Kort beskrivelse af aftalens væsentligste indhold og for aftaler om investeringsrådgivning oplysning om hvem, der træffer investeringsbeslutningerne.

§ 4

Overtrædelse af § 3 straffes med bøde.

§ 5

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2011.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 714 af 21. juni 2007 om kerneopgaver i investeringsforeninger, specialforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger, hedgeforeninger og investeringsforvaltningsselskaber ophæves.