14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om kerneopgaver i investeringsforeninger m.v. og investeringsforvaltningsselskaber samt meddelelse om aftaler om delegation

Bekendtgørelse nr. 636 af 06. juni 2011

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om kerneopgaver i investeringsforeninger m.v. og investeringsforvaltningsselskaber samt meddelelse om aftaler om delegation

I medfør af § 102, stk. 7, § 105, stk. 2, og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 342 af 8. april 2011, som ændret ved lov nr. 456 af 18. maj 2011, og § 33, stk. 9, § 47, stk. 2, § 177, stk. 7, og § 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger m.v., fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 31. august 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Anvendelsesområde
Bekendtgørelsen finder anvendelse på:

 • 1) Investeringsforeninger.

 • 2) Specialforeninger.

 • 3) Professionelle foreninger.

 • 4) Godkendte fåmandsforeninger.

 • 5) Hedgeforeninger.

 • 6) Investeringsforvaltningsselskaber.

§2 Kerneopgaver
Som kerneopgaver anses:

 • 1) Beslutninger om investering af foreningers og udenlandske UCITS’ midler.

 • 2) Kontrol med beregning og fastsættelse af den indre værdi samt af emissions- og indløsningskurser.

 • 3) Kontrol med overholdelse af lovgivningen.

 • 4) Kontrol med den daglige bogføring.

 • 5) Kontrol af periodiske indberetninger til Finanstilsynet.

§3 Meddelelse om aftaler
Foreninger og investeringsforvaltningsselskaber skal give Finanstilsynet meddelelse om aftaler om delegation af:

 • 1) Opgaver i forbindelse med kollektiv porteføljepleje, herunder

  • a) porteføljepleje

  • b) investeringsanalyse og -rådgivning

 • 2) Administration

  • a) juridisk bistand

  • b) registrering af handelstransaktioner m.v.

  • c) bogføring og udarbejdelse af regnskaber

  • d) kundeforespørgsler

  • e) værdi- og prisfastsættelse af aktiver

  • f) beregning af indre værdi, emissions- og indløsningskurser

 • 3) Andre væsentlige opgaver

Stk. 2 Meddelelsen i henhold til stk. 1 skal indeholde følgende:

 • 1) Foreningens eller investeringsforvaltningsselskabets navn, adresse og FT nummer.

 • 2) En eventuel afdelings navn, adresse og FT afdelingsnummer.

 • 3) Aftalepartens navn og adresse.

 • 4) Den kompetente myndighed, der fører tilsyn med aftaleparten.

 • 5) Den dato på hvilken foreningens eller investeringsforvaltningsselskabets bestyrelse eller personer, som bestyrelsen konkret har bemyndiget hertil, har indgået aftalen.

 • 6) Længden på aftalens opsigelsesvarsel.

 • 7) Et eventuelt kompensationsbeløb, hvis foreningen eller investeringsforvaltningsselskabet opsiger aftalen med øjeblikkelig virkning, jf. § 46, stk. 2, i lov om investeringsforeninger m.v., og § 104, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed.

 • 8) Oplysning om, hvorvidt aftalen er en ny aftale eller ændring af en eksisterende aftale.

 • 9) Kort beskrivelse af aftalens væsentligste indhold og for aftaler om investeringsrådgivning oplysning om hvem, der træffer investeringsbeslutningerne.

§4 Overtrædelse af § 3 straffes med bøde.

§5 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2011.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 714 af 21. juni 2007 om kerneopgaver i investeringsforeninger, specialforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger, hedgeforeninger og investeringsforvaltningsselskaber ophæves.

profile photo
Profilside