14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om kapitalselskabers forpligtelser ved registrering af konvertible gældsbreve i en værdipapircentral

Bekendtgørelse nr. 1120 af 24. september 2010

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om kapitalselskabers forpligtelser ved registrering af konvertible gældsbreve i en værdipapircentral

I medfør af § 172 og § 367, stk. 4, i lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), som ændret ved lov nr. 159 af 16. februar 2010, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 03. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 For konvertible gældsbreve, som er optaget til handel på et reguleret marked, og som er udstedt gennem en værdipapircentral, skal kapitalselskabets centrale ledelsesorgan sørge for, at værdipapircentralen straks får følgende oplysninger og senere ændringer heri:

  • 1) Kapitalselskabets navn, adresse og cvr-nummer.

  • 2) Lånets samlede beløb med angivelse af antal gældsbreve og andelsstørrelsen.

  • 3) Rente- og afviklingsvilkår.

  • 4) Konverteringstidspunkt.

  • 5) Eventuelle særlige vilkår.

Stk. 2 Inden tidspunktet, hvor konverteringen af gældsbreve kan finde sted, skal det centrale ledelsesorgan underrette værdipapircentralen om konverteringskursen og senere ændringer heri.

Stk. 3 Konvertible gældsbreve kan ikke udstedes gennem en værdipapircentral, før kapitalselskabet er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Stk. 4 Ved beslutning efter § 167 i selskabsloven skal kapitalselskabets centrale ledelsesorgan sørge for, at eventuelle fortegningsrettigheder registreres i værdipapircentralen med angivelse af, hvor mange fortegningsrettigheder, der kræves til tegning af nye konvertible gældsbreve.

Stk. 5 Er de konvertible gældsbreve ikke fuldt indbetalt, skal det centrale ledelsesorgan foranledige dette registreret i værdipapircentralen.

§2 Kapitalselskabet afholder samtlige omkostninger forbundet med udstedelse m.v. af konvertible gældsbreve i en værdipapircentral. Selskabet skal indgå aftale med et eller flere kontoførende institutter om, at rettighedshaverne på selskabets regning kan:

  • 1) få deres konvertible gældsbreve indskrevet og opbevaret der og

  • 2) få meddelelse om konvertering, indfrielse m.v. samt årlig kontoudskrift.

Stk. 2 For udbyttegivende konvertible gældsbreve skal rettighedshaveren på selskabets regning tillige have meddelelse om udbytte m.v.

Stk. 3 Rettighedshaverne har ret til selv at udpege et kontoførende institut, der på selskabets regning udfører de opgaver, som er nævnt i stk. 1 og 2, såfremt instituttet over for selskabet påtager sig opgaverne for samme udgift, som selskabet skulle have afholdt til det institut, selskabet har indgået aftale med.

§3 Skal et kapitalselskabs konvertible gældsbreve fremover udstedes gennem en værdipapircentral, skal selskabet straks give værdipapircentralen de oplysninger, som er nævnt i § 1.

Stk. 2 Selskabets konvertible gældsbreve skal indleveres til et kontoførende institut på den måde, der foreskrives i indkaldelsen fra værdipapircentralen. Rettighedshaveren og selskabet skal give de oplysninger, der foreskrives i indkaldelsen.

Stk. 3 § 63 i selskabsloven finder tilsvarende anvendelse ved konvertible gældsbreve.

§4 Overtrædelse af bekendtgørelsen straffes med bøde.

§5 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2010.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 158 af 22. februar 1988 om selskabers forpligtelser ved registrering af børsnoterede konvertible gældsbreve i Værdipapircentralen ophæves.

profile photo
Profilside