Bekendtgørelse om it-beredskab for el- og naturgassektorerne § 9

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2647 af 28. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1355 af 27. september 2022

Kategorisering af virksomheder
§ 9

Virksomhederne, jf. § 2, stk. 1, inddeles i tre kategorier:

  • 1) Kategori 1: Virksomheder, der producerer eller forsyner energimængder på nationalt niveau, der forvalter et forsyningsområde med over 250.000 slutforbrugere, eller virksomheder, der håndterer energimængder over 600 MWh/h elektricitet eller over 100.000 Nm3/time.

  • 2) Kategori 2: Virksomheder, der producerer eller forsyner energimængder på regionalt niveau, der forvalter et forsyningsområde med mellem 30.000 og 250.000 slutforbrugere, eller virksomheder, der håndterer energimængder svarende mellem 100 MWh/h og 600 MWh/h elektricitet inden for en sammenhængende del af elsystemet eller mellem 10.000 Nm3/time og 100.000Nm3/time.

  • 3) Kategori 3: Øvrige virksomheder, der ikke er omfattet af kategori 1 eller 2.

Stk. 2 Virksomheder, der ejer eller driver anlæg klassificeret som af væsentlig betydning for den nationale forsyning, jf. stk. 1, nr. 1, eller regionale forsyning, jf. stk. 1, nr. 2, tilhører tilsvarende kategori. Virksomheder, der driver eller ejer anlæg klassificeret af hensyn til el- eller naturgassektorens almene beredskab, vil således følge denne klassificering, med mindre det kan godtgøres, at anlægget ikke anvender forsyningskritiske it-systemer.

Stk. 3 I tilfælde, hvor der er uoverensstemmelse mellem kategoriseringen ud fra antallet af aftagere og energimængde, samt i tvivlstilfælde kategoriseres virksomheder i den kategori, der stiller mest omfattende krav til virksomhederne.

Stk. 4 Balanceansvarlige virksomheder placeres i kategori efter, hvilken energimængde de forvalter efter deres aftale med Energinet. Såfremt en balanceansvarlig virksomhed kan godtgøre, at en andel af den samlede produktions- eller forbrugskapacitet ikke kan styres, og derved ikke kan udgøre en risiko for forsyningen, kan denne mængde fratrækkes den balanceansvarlige virksomhedes samlede energimængde.

Stk. 5 Energistyrelsen træffer afgørelse om, hvilken kategori virksomhederne tilhører. Energistyrelsen reviderer årligt, og senest den 1. februar, kategoriseringen. Virksomhederne, Energinet samt Forsyningstilsynet underrettes herom.