Bekendtgørelse om it-beredskab for el- og naturgassektorerne § 34

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2647 af 28. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1355 af 27. september 2022

§ 34

Afgørelser truffet af Energistyrelsen, jf. § 9, stk. 5, § 12, stk. 4, § 15, stk. 2, § 17, § 21, stk. 5, § 22, stk. 4, § 25, stk. 6, § 31, § 32 stk. 1 og stk. 2 og § 33, stk. 1 og stk. 2, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Stk. 2 Afgørelser efter stk. 1 kan dog påklages til Energiklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål.

Stk. 3 Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt til pågældende.