Bekendtgørelse om isbrydning samt opkrævning af isafgift

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 131 af 06. februar 2014

I medfør af § 1 a og § 5 i lov om beredskab for isbrydning, jf. lovbekendtgørelse nr. 578 af 29. september 1988, som ændret ved lov nr. 901 af 29. november 1995 og lov nr. 1122 af 4. december 2012, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Forsvarsministeren har delegeret myndighedsopgaven vedrørende isbrydning til Søværnets Operative Kommando.

Stk. 2 Afgørelser truffet af Søværnets Operative Kommando efter stk. 1 kan ikke påklages til andre administrative myndigheder.

§ 2

Isbrydning i danske farvande er underlagt fri konkurrence, jf. dog § 3.

Stk. 2 Til hjælp og vejledning for det maritime erhverv driver Søværnets Operative Kommando på sin hjemmeside en internetbaseret platform indeholdende en oversigt over mulige udbydere af isbrydere.

Stk. 3 Den internetbaserede oversigt kan skibsfarten vælge at anvende til at etablere kontakt til en reder med henblik på eventuelt at indgå kontrakt om isbrydning. Sådanne kontrakter indgås mellem 2 parter, som er det rekvirerende skib og isbryderen. Disse kontrakter er statens istjeneste uvedkommende.

§ 3

Inden for særligt udpegede områder, benævnt beredskabsområder, sikrer statens istjeneste i perioden 15. december til 31. marts (benævnt issæsonen) muligheden for at aktivere et isbrydningsberedskab til assistance for skibsfarten.

Stk. 2 Beredskabet er baseret på et offentligt-privat samarbejde, hvor Søværnets Operative Kommando på baggrund af offentlige udbud indgår kontrakter med private operatører af isbrydere.

§ 4

Grundlaget for offentlige udbud om indgåelse af beredskabskontrakter er de af Søværnets Operative Kommando udarbejdede kravspecifikationer, som tager udgangspunkt i det pågældende beredskabsområdes særlige farvandsgeografi. Et udbud kan omfatte kontraktindgåelse for en eller flere sæsoner ad gangen.

Stk. 2 For beredskabskontrakterne, der indgås af Søværnets Operative Kommando, er det en betingelse, at operatøren sikrer besætningen på det indchartrede og det benyttede skib løn og arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige, end hvad der fremgår af gældende danske kollektive overenskomster.

Stk. 3 Søværnets Operative Kommando udfører løbende tilsyn med overholdelsen af kontraktuelt fastsatte forhold.

Stk. 4 Skibe, som er chartret eller benyttes af staten til udførelse af isbrydningsopgaver, er at betragte som statskontrollerede isbrydere. Ethvert skib, der modtager isbryderhjælp fra en statskontrolleret isbryder, skal følge dennes anvisninger, så længe hjælpen ydes. Hvis isbryderens anvisninger ikke følges, er isbryderen berettiget til at afbryde hjælpen.

§ 5

Inden for beredskabsområderne aktiveres og deaktiveres beredskabet af Søværnets Operative Kommando med de i beredskabskontrakten fastsatte varsler, når issituationen tilsiger dette. Beredskabsområder kan aktiveres og deaktiveres i kortere eller længere perioder afhængig af udviklingen i issituationen.

Stk. 2 Når et beredskabsområde er aktiveret, indsætter Søværnets Operative Kommando isbryderen og koordinerer indsatsen med rekvirenterne. Indsættelser af isbryderen sker efter anmodning fra rekvirenter, f.eks. redere, skibe, havne eller skibsmæglere m.fl.

Stk. 3 Inden for beredskabsområdet skal en rekvirent af isbrydning betale 25 pct. af timeprisen for reelt udført effektiv isbrydning. Rekvirentens egenbetaling afregnes direkte mellem rekvirent og isbryder.

Stk. 4 Anmoder en havn, hvis ansvarsområde støder op til et beredskabsområde, om isbrydning inden for eget ansvarsområde, skal havnen betale 100 pct. af timeprisen for den reelt udførte effektive isbrydning.

§ 6

Søværnets Operative Kommando varetager drift og udførelse af statens isbrydning. Information herom, herunder om beredskabsområder, indsættelse mv. for den enkelte sæson udsendes årligt som bilag til Efterretninger for Søfarende og opdateres desuden løbende på Søværnets Operative Kommandos hjemmeside.

Stk. 2 Søværnets Operative Kommando aflægger årligt rapport over for Isbrydningsrådet om issæsonens afvikling, herunder regnskab herfor. Regnskabsåret løber fra 1. juli til 30. juni.

Stk. 3 Søværnets Operative Kommando fastsætter, efter høring af Isbrydningsrådet, nærmere bestemmelser for etablering af et beredskab i danske farvande for isbrydning i de i § 3 nævnte beredskabsområder. Beredskabsområderne udpeges forud for issæsonen med afsæt i erfaring og udvikling på området.

Stk. 4 Som led i driften og udførelsen af statens isbrydning samt til støtte for skibsfarten i danske farvande driver Søværnets Operative Kommando en ismeldetjeneste, som i issæsonen 15. december til 31. marts bl.a. offentliggør daglige meldinger om aktuelle isforhold i danske farvande.

§ 7

Beredskabet for isbrydning i visse danske farvande finansieres gennem en årlig afgift, der fastsættes af Isbrydningsrådet, på baggrund af Søværnets Operative Kommandos regnskab og budget for istjenesten.

Stk. 2 Afgiften benævnes herefter Isafgiften.

Stk. 3 Isafgiften bekendtgøres årligt forinden kommende issæson ved særskilt bekendtgørelse under Forsvarsministeriets område.

§ 8

Isafgiften opkræves af Søværnets Operative Kommando fra de havneadministrationer, som er indberetningspligtige til Danmarks Statistik.

Stk. 2 Søværnets Operative Kommando fakturerer inden udgangen af juni måned de indberetningspligtige havneadministrationer de samlede udgifter til statens isbrydning for den foregående indberetningsperiode.

Stk. 3 Beregning af isafgiften foretages ud fra de indberetningspligtige havnes indberetninger til Danmarks Statistik for det foregående kalenderår og Søværnets Operative Kommandos regnskab og budget for istjenesten. Færgegods indgår ikke i beregningsgrundlaget.

Stk. 4 Dækker de i § 7 indbetalte isafgifter ikke fuldt ud de i stk. 1 nævnte samlede udgifter, skal det manglende beløb indregnes i afgiftsfastsættelsen for næstfølgende regnskabsår. Det samme er gældende ved et eventuelt overskud.

Stk. 5 Isafgiften kan efter vedkommende havnebestyrelses valg enten opkræves af havnebestyrelsen som en afgift af de i havnen ud- og indskibede varemængder eller udredes af havnens almindelige indtægter. Isafgiften kan ikke opkræves som en afgift af skibene.

§ 9

Bekendtgørelsen træder i kraft den 14. februar 2014.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 452 af 17. december 1965 om isbrydningstjenesten, bekendtgørelse nr. 1353 af 20. december 2011 om isafgift af skibe samt bekendtgørelse nr. 1354 af 20. december 2011 om isafgift af de varemængder, der ud- og indskibes i visse danske havne, ophæves.