Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel § 8

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 191 af 31. januar 2022

Prisoplysninger
§ 8

En værdipapirhandler skal i god tid give kunden oplysninger om alle omkostninger og dertil knyttede gebyrer, herunder omkostninger forbundet med

  • 1) den relevante investeringsservice og eventuelle accessoriske tjenesteydelser og

  • 2) de finansielle instrumenter, som anbefales eller markedsføres til kunden, som ikke skyldes tilstedeværelsen af underliggende markedsrisici.

Stk. 2 Værdipapirhandleren skal oplyse kunden om, hvordan de i stk. 1 nævnte omkostninger skal betales, herunder om visse omkostninger betales indirekte via en tredjepart. Oplysninger om omkostninger, som betales via en tredjepart, skal gives i overensstemmelse med § 9, stk. 1, i bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger mv.

Stk. 3 Værdipapirhandleren skal sammenfatte oplysningerne om de i stk. 1 omfattede omkostninger og gebyrer, så kunden får et overblik over de samlede omkostninger og den samlede effekt på afkastet af investeringen, og hvis kunden anmoder om det, skal oplysningerne udspecificeres.

Stk. 4 Værdipapirhandleren skal, når det er relevant, stille de i stk. 1 nævnte oplysninger til rådighed for kunden regelmæssigt og mindst en gang om året i investeringens levetid.

Stk. 5 Værdipapirhandleren skal give oplysningerne på en forståelig måde, så kunden kan træffe sin investeringsbeslutning på et informeret grundlag. Oplysningerne skal gives på en standardiseret måde og i elektronisk format. Værdipapirhandleren skal oplyse eksisterende og potentielle detailkunder om, at de har mulighed for at modtage disse oplysninger på papir. Eksisterende detailkunder, der modtager oplysningerne på papir, skal oplyses om, at de vil modtage disse oplysninger i elektronisk format, mindst otte uger inden værdipapirhandleren sender disse oplysninger i elektronisk format.

Stk. 6 Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse, når en værdipapirhandler leverer anden investeringsservice eller accessorisk tjenesteydelse end investeringsrådgivning og skønsmæssig porteføljepleje til professionelle kunder, jf. bilag 1.

Stk. 7 Hvis der indgås aftale om at købe eller sælge et finansielt instrument ved hjælp af fjernkommunikation, kan værdipapirhandleren give oplysningerne, jf. stk. 1, i elektronisk format uden unødig forsinkelse efter transaktionens gennemførelse, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

  • 1) Værdipapirhandleren har givet kunden mulighed for at udskyde gennemførelsen af transaktionen, indtil kunden har modtaget oplysningerne.

  • 2) Kunden har indvilliget i at modtage oplysningerne uden unødig forsinkelse gennemførelsen af transaktionen.