14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel § 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 191 af 31. januar 2022. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Salg af efterstillede nedskrivningsegnede forpligtelser til detailkunder
Et fondsmæglerselskab, et kreditinstitut, et investeringsforvaltningsselskab og en forvalter af alternative investeringsfonde, der yder investeringsservice eller investeringsaktiviteter som nævnt i bilag 1 i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter, som sælger nedskrivningsrelevante passiver, der opfylder alle betingelserne i artikel 72a i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber med undtagelse af artikel 72a, stk. 1, litra b, og artikel 72b, stk. 3-5, i nævnte forordning, må kun sælge sådanne passiver til en detailkunde, når følgende betingelser er opfyldt, jf. dog stk. 3:

  • 1) Fondsmæglerselskabet, kreditinstituttet, investeringsforvaltningsselskabet eller forvalteren af den alternative investeringsfond har udført en egnethedstest, jf. § 10.

  • 2) Fondsmæglerselskabet, kreditinstituttet, investeringsforvaltningsselskabet eller forvalteren af den alternative investeringsfond finder det på baggrund af egnethedstesten godtgjort, at de efterstillede nedskrivningsegnede forpligtelser er egnede for den pågældende detailkunde.

  • 3) Fondsmæglerselskabet, kreditinstituttet, investeringsforvaltningsselskabet eller forvalteren af den alternative investeringsfond dokumenterer egnetheden, jf. §§ 11 og 16.

•••

Stk. 2 Fondsmæglerselskabet, kreditinstituttet, investeringsforvaltningsselskabet eller forvalteren af den alternative investeringsfond skal sikre på grundlag af de oplysninger, som detailkunden har afgivet, at detailkunden giver fondsmæglerselskabet, kreditinstituttet, investeringsforvaltningsselskabet eller forvalteren af den alternative investeringsfond nøjagtige oplysninger om sin portefølje af finansielle instrumenter, herunder eventuelle investeringer i efterstillede nedskrivningsegnede forpligtelser som nævnt i stk. 1.

•••

Stk. 3 Er detailkundens portefølje af finansielle instrumenter på købstidspunktet på et beløb svarende til 500.000 EUR eller derunder, skal følgende betingelser desuden være opfyldt på købstidspunktet, før fondsmæglerselskabet, kreditinstituttet, investeringsforvaltningsselskabet eller forvalteren af den alternative investeringsfond kan sælge de efterstillede nedskrivningsegnede forpligtelser til detailkunden:

  • 1) Detailkundens samlede investering i efterstillede nedskrivningsegnede forpligtelser, der opfylder betingelserne i stk. 1, overstiger ikke 10 pct. af den pågældende kundes portefølje af finansielle instrumenter.

  • 2) Det oprindelige beløb, der er investeret i efterstillede nedskrivningsegnede forpligtelser, der opfylder betingelserne i stk. 1, er på et niveau svarende til mindst 10.000 EUR.

•••

Stk. 4 Detailkundens portefølje af finansielle instrumenter, jf. stk. 2 og 3, omfatter kontantbeholdninger og finansielle instrumenter, med undtagelse af finansielle instrumenter, som detailkunden har stillet som sikkerhed.

•••

Stk. 5 Stk. 1-4 finder tilsvarende anvendelse ved salg af hybride kernekapitalinstrumenter, supplerende kapitalinstrumenter eller forpligtelser, der er omfattet af bail-in, jf. § 25 i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder.

•••
profile photo
Profilside