Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Kapitel 7

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 191 af 31. januar 2022

Kapitel 7 Tilsyns- og straffebestemmelser
Tilsyn
§ 19

Finanstilsynet påser overholdelsen af denne bekendtgørelse.

Stk. 2 Finanstilsynet kan give påbud om berigtigelse af forhold, der strider mod bestemmelser i denne bekendtgørelse.

Straf
§ 20

Med bøde straffes den, der undlader at efterkomme et påbud efter § 19, stk. 2.

Stk. 2 Overtrædelse af § 5, § 6, stk. 2-4, § 7 og § 9 straffes med bøde.

Stk. 3 Grove og gentagne overtrædelser af § 10 straffes med bøde.

Stk. 4 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.