14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om interbankgebyrer for indenlandske forbrugerrelaterede debetkorttransaktioner

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1365 af 01. december 2017, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om interbankgebyrer for indenlandske forbrugerrelaterede debetkorttransaktioner

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 02. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Anvendelsesområde og definitioner
Denne bekendtgørelse indeholder bestemmelser om interbankgebyrer, der supplerer Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2015/751/EU af 29. april 2015 om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner.

§2 I denne bekendtgørelse forstås følgende i overensstemmelse med artikel 2 i forordning nr. 2015/751/EU:

  • 1) Betalingskortordning: Et fælles sæt af regler, praksisser, standarder og/eller gennemførelsesretningslinjer for kortbaserede betalingstransaktioner, der er adskilt fra enhver infrastruktur eller ethvert betalingssystem, som ligger til grund for ordningens drift, og som omfatter beslutningstagende organer, organisationer eller enheder, der har ansvaret for ordningens funktion.

  • 2) Betalingstjenesteudbyder: Alle fysiske eller juridiske personer, som er meddelt tilladelse til at yde de betalingstjenester, der er opført i bilaget til direktiv 2007/64/EF, eller anerkendt som en udsteder af elektroniske penge i overensstemmelse med artikel 1, stk. 1, i direktiv 2009/110/EF. En betalingstjenesteudbyder kan være en udsteder eller en indløser eller såvel en udsteder som en indløser.

  • 3) Debetkorttransaktion: En kortbaseret betalingstransaktion, herunder med forudbetalte kort, som ikke er en kreditkorttransaktion.

  • 4) Indenlandsk betalingstransaktion: Enhver kortbaseret betalingstransaktion, der ikke er en grænseoverskridende betalingstransaktion.

  • 5) Interbankgebyr: Et gebyr, der betales for hver enkelt transaktion direkte eller indirekte (dvs. gennem tredjemand) mellem udbyderen og indløseren, som deltager i en kortbaseret betalingstransaktion. Nettokompensationen eller anden aftalt betaling anses for en del af interbankgebyret.

  • 6) Kortbaseret betalingstransaktion: En tjeneste, der er baseret på betalingskortordningers infrastruktur og forretningsbestemmelser med det formål at foretage en betalingstransaktion ved hjælp af enhver form for kort, telekommunikation, digitalt udstyr eller it-udstyr eller software, hvis dette fører til en debet- eller kreditkorttransaktion. Kortbaserede betalingstransaktioner omfatter ikke transaktioner baseret på andre former for betalingstjenester.

  • 7) Kreditkorttransaktion: En kortbaseret betalingstransaktion, hvor transaktionsbeløbet fuldt ud eller delvist debiteres betaleren på en på forhånd aftalt bestemt dato i en kalendermåned i overensstemmelse med en på forhånd fastlagt kreditfacilitet, med eller uden renter.

§3 Interbankgebyr for indenlandske forbrugerrelaterede debetkorttransaktioner
Betalingstjenesteudbydere må for forbrugerrelaterede debetkorttransaktioner ikke tilbyde eller kræve et interbankgebyr pr. transaktion, som udgør mere end 0,2 % af transaktionens værdi, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Betalingstjenesteudbydere har i forbindelse med indenlandske forbrugerrelaterede debetkorttransaktioner mulighed for at anvende et vægtet gennemsnitligt interbankgebyr på højst 0,2 % af den gennemsnitlige årlige transaktionsværdi, der gælder for alle indenlandske forbrugerrelaterede debetkorttransaktioner inden for hver betalingskortordning.

Stk. 3 De i stk. 2 omhandlede årlige transaktionsværdier skal beregnes på årsbasis fra den 1. januar til den 31. december og finder anvendelse fra og med den 1. april i det følgende år. Referenceperioden for den første beregning af en sådan værdi begynder 15 kalendermåneder inden datoen for anvendelse af stk. 2 og slutter tre kalendermåneder inden den pågældende dato.

§4 Tilsyn
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af § 3.

Stk. 2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan kræve, at betalingskortordninger og/eller betalingstjenesteudbydere på skriftlig anmodning giver dem alle de nødvendige oplysninger med henblik på at kontrollere den korrekte anvendelse af § 3, stk. 2 og 3. Disse oplysninger sendes til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen inden den 1. marts i året efter den referenceperiode, der er omhandlet i § 3, stk. 2. Øvrige oplysninger, der giver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen mulighed for at kontrollere, om § 3 overholdes, sendes til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på skriftlig anmodning og inden for den af dem fastsatte frist. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan kræve, at sådanne oplysninger certificeres af en uafhængig revisor.

Stk. 3 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens øvrige tilsynsbeføjelser følger af betalingslovens §§ 145 og 146.

§5 Straf
Overtrædelse af §§ 3 og 4 straffes med bøde, jf. § 152, stk. 7, i lov om betalinger.

§6 Ikrafttrædelse m.v.
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018 og ophæves automatisk den 9. december 2020, medmindre andet bestemmes inden denne dato.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1433 af 7. december 2015 om interbankgebyrer for indenlandske forbrugerrelaterede debetkorttransaktioner ophæves.

profile photo
Profilside