Bekendtgørelse om integrationsgrunduddannelse efter lov om integrationsgrunduddannelse (igu)

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1825 af 28. december 2023

I medfør af § 6, stk. 8, § 7, stk. 3, § 8, stk. 4, § 10, stk. 7-9, § 10 a, stk. 6, § 11, stk. 5, § 13, stk. 2, og § 14 i lov nr. 623 af 8. juni 2016 om integrationsuddannelse (igu), som ændret ved lov nr. 562 af 7. maj 2019, lov nr. 722 af 27. april 2021 og lov nr. 1799 af 28. december 2023, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Anvendelsesområde og målgruppe
§ 1

Bekendtgørelsen omfatter integrationsgrunduddannelsesforløb, der påbegyndes i perioden fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2027.

Stk. 2 Integrationsgrunduddannelsen kan påbegyndes af flygtninge og familiesammenførte, jf. § 2 i lov om integrationsgrunduddannelse (igu), der har folkeregisteradresse i Danmark, der ved starttidspunktet er fyldt 18 år, er under 50 år og har haft folkeregisteradresse i Danmark i op til 20 år, jf. § 3 i lov om integrationsgrunduddannelse (igu).

§ 2

Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser om integrationsgrunduddannelsen, herunder udformning af aftale om integrationsgrunduddannelse, skoleundervisning, godtgørelse under skoleundervisning, befordringsgodtgørelse, refusion af udgifter til kost og logi, virksomhedsbonus samt om administrationen af ordningen.

Kapitel 2 Aftale om integrationsgrunduddannelse
§ 3

Udlændingen og virksomheden indgår en aftale om integrationsgrunduddannelse forud for forløbets påbegyndelse. Aftalen skal indeholde en beskrivelse af, hvad den samlede integrationsgrunduddannelse forventes at indeholde.

Stk. 2 Aftalen oprettes senest én måned efter indgåelse i Virksomhedstilskudsadministrationssystemet (VITAS) – vitas.bm.dk.

Stk. 3 Virksomheden og udlændingen udarbejder en undervisningsplan for skoleundervisning og opretter den inden udgangen af den første ansættelsesmåned i Virksomhedstilskudsadministrationssystemet (VITAS) - vitas.bm.dk.

Stk. 4 Styrelsen for International Rekruttering og Integration har adgang til at indhente og registrere de angivne oplysninger om aftalen fra Virksomhedstilskudsadministrationssystemet (VITAS). Oplysningerne vil tillige blive anvendt til statistiske formål.

Stk. 5 Styrelsen for International Rekruttering og Integration har adgang til at indhente oplysninger om ansøger fra Udlændingeinformationsportalen, jf. § 44 a i udlændingeloven om følgende:

 • 1) Nationalitet.

 • 2) Civilstatus.

 • 3) Opholdsgrundlag.

Stk. 6 Styrelsen for International Rekruttering og Integration har adgang til at indhente oplysninger om ansøgervirksomhed fra Det Centrale Virksomhedsregister, jf. § 18 i lov om det Centrale Virksomhedsregister, om branchekode.

§ 4

Virksomheden afgrænses som en arbejdsplads med selvstændigt produktionsenhedsnummer (P-nummer), jf. lov om det centrale virksomhedsregister. En udlænding i ordinær ansættelse på en virksomhed, jf. § 5 i lov om integrationsgrunduddannelse (igu) kan ikke i forlængelse heraf deltage i integrationsgrunduddannelse på den samme virksomhed (P-nummer), før der er forløbet en periode på 3 måneder fra afslutningen af beskæftigelsesperioden med ordinær ansættelse til påbegyndelsen af integrationsgrunduddannelsesforløbet.

Kapitel 3 Skoleundervisning under integrationsgrunduddannelsesforløb
§ 5

Skoleundervisningen under et integrationsgrunduddannelsesforløb udgør i alt 23 uger á 37 timer og tilrettelægges i moduler. Modulerne kan efter behov opdeles på dage eller undervisningstimer. Virksomheden og udlændingen aftaler, hvem der tilmelder udlændingen til undervisningen. Tilmelding til danskundervisning under lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. påhviler dog udlændingen.

Skoleundervisningens bestanddele
§ 6

Skoleundervisningen i den enkelte integrationsgrunduddannelse skal bestå af et eller flere elementer fra følgende uddannelsesaktiviteter, der gennemføres i henhold til anden lovgivning:

 • 1) Arbejdsmarkedsuddannelser, disses eventuelle delmål og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse, jf. lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

 • 2) Forberedende voksenundervisning, jf. lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne.

 • 3) Almen voksenuddannelse, jf. avu-loven.

 • 4) Hf-enkeltfag, jf. lov om de gymnasiale uddannelser.

 • 5) Forberedende grunduddannelse, jf. lov om forberedende grunduddannelse.

 • 6) Danskuddannelse, jf. lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Stk. 2 For udlændinge, der har bestået Prøve i Dansk 1, 2 eller 3, jf. § 9 i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., skal arbejdsmarkedsuddannelse udgøre mindst 8 uger af de 23 ugers skoleundervisning i integrationsgrunduddannelsen, jf. § 5. For øvrige udlændinge skal arbejdsmarkedsuddannelse indgå som et element i de 23 ugers skoleundervisning.

Opgørelse af 23 ugers skoleundervisning
§ 7

Kravet om 23 ugers skoleundervisning, jf. § 6, stk. 1, i lov om integrationsgrunduddannelse (igu), opgøres som 23 uger med 37 timers skoleundervisning per uge. En times skoleundervisning opgøres efter § 12.

Stk. 2 23 ugers-kravet er opfyldt, når der er gennemført 23 ugers skoleundervisning af 37 timers varighed, jf. stk. 1.

Monitorering af udgifter til skoleundervisning
§ 8

Udgifter til skoleundervisning opgøres årligt af Udlændinge- og Integrationsministeriet på baggrund af oplysninger fra Børne- og Undervisningsministeriet, der indhenter oplysninger om uddannelsesforløbene fra uddannelsesinstitutionerne og danskuddannelsesdatabasen i Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Godtgørelse for perioder med skoleundervisning
§ 9

I de perioder af integrationsuddannelsesforløbet, hvor udlændingen deltager i den aftalte skoleundervisning, modtager udlændingen en godtgørelse.

Stk. 2 Ansøgning om godtgørelse, jf. stk. 1, indgives af udlændingen til dennes bopælskommune. Der indgives en ansøgning for hver måned, hvor udlændingen har modtaget skoleundervisning.

Stk. 3 Ansøgningen skal indeholde dokumentation for den undervisning, udlændingen efter skoleundervisningsplanen har gennemført eller skal gennemføre inden for den kalendermåned, ansøgningen omfatter. Kommunen udbetaler godtgørelse for skoleundervisningstimer, der afholdes i den pågældende måned, efter ansøgningen er indgivet på baggrund af en tro- og loveerklæring.

Stk. 4 Uanset om skoleundervisningen er afholdt på det planlagte tidspunkt, har udlændingen ret til godtgørelse herfor.

Stk. 5 Uanset om udlændingen har fravær fra skoleundervisningen f.eks. på grund af sygdom, har udlændingen ret til uddannelsesgodtgørelse, medmindre fraværsperioden er dækket af en offentlig ydelse.

Stk. 6 Ansøgning om godtgørelse skal være kommunen i hænde senest 2 måneder efter, at de undervisningstimer, der søges godtgørelse for, er afholdt, for at kommunen kan udbetale godtgørelse for disse timer.

Beregning og udbetaling af godtgørelse
§ 10

Uddannelsesgodtgørelsen udbetales af udlændingens bopælskommune og beregnes på grundlag af timesatserne i § 11 og beregningsreglerne i § 12.

Stk. 2 Kommunen udbetaler godtgørelsen månedsvis bagud.

Stk. 3 Er de oplysninger, kommunen har modtaget om undervisning, timeantal m.v., ikke i overensstemmelse med de faktiske forhold, kan kommunen foretage regulering i godtgørelsen for de efterfølgende måneder. I de tilfælde, en sådan regulering ikke er mulig, træffer kommunen afgørelse om tilbagebetaling af udbetalt godtgørelse.

Godtgørelsens størrelse
§ 11

Til udlændinge, der forsørger eget barn i hjemmet og har erhvervet ret til ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, udbetaler kommunen 82,76 kr. pr. time som beregnet efter reglerne i § 12.

Stk. 2 Til udlændinge, der forsørger eget barn i hjemmet og ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, udbetaler kommunen 57,92 kr. pr. time som beregnet efter reglerne i § 12.

Stk. 3 Til udlændinge, der ikke er omfattet af stk. 1 eller 2, udbetaler kommunen 41,39 kr. pr. time som beregnet efter § 12, jf. dog stk. 4.

Stk. 4 Til en enlig forsørger, der ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud som følge af betingelserne i § 5, stk. 1, nr. 1, eller § 5 a i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, udgør godtgørelsen for en måned den sats, som den enlige forsørger ville have haft ret til, hvis betingelserne i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag var opfyldt, det vil sige 82,77 kr. pr. time. Det samme gælder for en enlig forsørger, der ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud, som følge af at barnet er anbragt uden for hjemmet efter lov om social service, jf. § 5, stk. 1, nr. 4, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnetilskud.

Stk. 5 Satserne i stk. 1-4 er anført i 2021-niveau og reguleres årligt af Udlændinge- og Integrationsministeriet i henhold til lov om en satsreguleringsprocent.

Beregning af omfanget af skoleundervisning
§ 12

Ved opgørelsen af antallet af ugers skoleundervisning, jf. § 7, og uddannelsesgodtgørelsen, jf. § 11, ganges antallet af undervisningstimer med den i stk. 2 eller 3 anførte faktor.

Stk. 2 Faktoren er 1 for undervisningstimer på uddannelsesaktiviteter efter § 6, stk. 1, nr. 1.

Stk. 3 Faktoren er 2 for undervisningstimer på uddannelsesaktiviteter efter § 6, stk. 1, nr. 2-6.

Kapitel 4 Bevis for gennemførelse af skoleundervisningsforløb og for fuldførelse af integrationsgrunduddannelse
§ 13

Efter fuldførelse af det samlede integrationsgrunduddannelsesforløb udsteder virksomheden bevis herfor til udlændingen. Beviset skal indeholde:

 • 1) Udlændingens navn og CPR-nummer.

 • 2) Betegnelsen "integrationsgrunduddannelse" og oplysning om hvilke arbejdsområder og funktioner, udlændingen har beskæftiget sig med.

 • 3) Henvisning til den i stk. 3 og 4 nævnte dokumentation, der skal være vedlagt.

 • 4) Angivelse af udstederen.

Stk. 2 En skabelon for bevis, jf. stk. 1, findes på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside - www.uim.dk.

Stk. 3 Som dokumentation for danskundervisning indhenter udlændingen en progressionsudskrift fra sprogcenteret eller anden dokumentation, hvoraf det fremgår, hvor mange timers danskundervisning udlændingen er blevet tilbudt.

Stk. 4 Som dokumentation for arbejdsmarkedsuddannelse indhenter udlændingen et kursusbevis fra arbejdsmarkedsuddannelsescenteret.

Stk. 5 Hvis der ikke kan udstedes bevis i henhold til stk. 1, har udlændingen krav på dokumentation, der indeholder oplysninger om det delvist gennemførte forløb. Dokumentationen består af bevis for eventuel gennemført skoleundervisning, herunder en progressionsudskrift fra sprogcenteret samt en erklæring fra virksomheden om den gennemførte del af praktikansættelsen.

Stk. 6 Oplysninger efter stk. 3-5 kan indhentes af Styrelsen for International Rekruttering og Integration uden udlændingens samtykke.

Kapitel 5 Befordringsgodtgørelse som led i skoleundervisning
§ 14

Kommunen yder godtgørelse for befordring til udlændinge, der deltager i skoleundervisning som led i en integrationsgrunduddannelse.

Stk. 2 Godtgørelsen ydes for befordring mellem udlændingens bopæl og uddannelsessted. Såfremt udlændingen som led i integrationsgrunddannelsen har behov for befordring direkte mellem praktiksted og uddannelsessted, ydes godtgørelsen for befordringen mellem praktiksted og uddannelsessted.

Stk. 3 Godtgørelsen ydes for de dage, hvor der foregår undervisning og med en egenbetaling pr. dag med det i § 4, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse om Ungdomskort anførte beløb.

Stk. 4 Godtgørelsen beregnes på grundlag af den billigste rejsehjemmel, som skal anvendes for at foretage den pågældende rejse.

Stk. 5 Ansøgning om godtgørelse, jf. stk. 1, indgives af udlændingen til dennes bopælskommune. Der indgives en ansøgning for hver måned, hvor udlændingen har modtaget skoleundervisning.

Stk. 6 Kommunen udbetaler godtgørelse for befordringsudgifter, der afholdes i den pågældende måned, efter ansøgningen er indgivet på baggrund af fornøden dokumentation.

Kapitel 6 Tilskud til udgifter til kost og logi som led i skoleundervisning
§ 15

Staten udbetaler refusion af udgifter til kost og logi for udlændinge, der deltager i skoleundervisning som led i en integrationsgrunduddannelse på AMU-kurser.

Stk. 2 Refusionen kan udbetales, såfremt deltageren har mere end 60 km i transport mellem bopæl og uddannelsessted svarende til 120 km tur/retur. I særlige tilfælde kan der ydes refusion, hvis udlændingen har mindre en 60 km i transport mellem bopæl og uddannelsessted.

Stk. 3 Der udbetales tilskud for indkvartering mellem undervisningsdage, der følger umiddelbart efter hinanden, jf. dog stk. 4.

Stk. 4 Til indkvartering af deltagere, der er omfattet af stk. 1, kan der undtagelsesvis udbetales tilskud ud over, hvad der følger af stk. 3, i det omfang indkvarteringen af tidsmæssige eller andre grunde er rimelig af hensyn til deltagelsen. For så vidt angår en deltager, der i øvrigt opfylder betingelserne i stk. 1, anses indkvartering, der ikke ligger mellem to undervisningsdage, men som vedrører natten før en undervisningsdag, for rimelig af hensyn til deltagelsen, hvis det i betragtning af tidspunktet for undervisningens start ville være uforholdsmæssigt byrdefuldt for deltageren at rejse til undervisningsstedet på selve undervisningsdagen.

Stk. 5 Ved indgivelse af ansøgningsskema om tilskud til kost og logi skal der oplyses adresse på den bolig eller de boliger som deltageren råder over. For deltagere med rådighed over mere end én bolig eller med folkeregisteradresse andetsteds betragtes det af disse steder, der er tættest på uddannelsesstedet, som bopæl ved afgørelse efter stk. 2. Et sommerhus anses i perioden fra den 1. oktober til den 31. marts ikke som en bolig, deltageren har rådighed over.

Stk. 6 Hvis uddannelsesstedet ansøger om refusion af udgifter til kost og logi, tilfalder tilskuddet uddannelsesstedet. Uddannelsesstedet skal fremsende en ansøgning for hver igu-deltager.

Stk. 7 Deltageren skal for så vidt angår indkvartering, der ikke er omfattet af stk. 6, på ansøgningsskemaet dokumentere, dels over hvilken periode indkvarteringen har strakt sig, dels hvilke udgifter til kost og logi, der er udløst af indkvarteringen, herunder af kost på dage, der støder op til de overnatninger, hvor deltageren har været indkvarteret. Der skal vedlægges regninger for udgifterne.

Stk. 8 Hvis virksomheden ansøger om refusion af kost og logi, skal der indsendes samme dokumentation som gælder, hvis deltageren selv ansøger, jf. stk. 7.

Stk. 9 Hvis deltageren benytter sig af tilbud om kost og logi på et undervisningssted, der drives af ansættelsesvirksomheden, udbetales tilskuddet til ansættelsesvirksomheden. Dokumentationskravet er det samme, som hvis deltageren selv ansøger, jf. stk. 7.

Stk. 10 Tilskuddet udgør udgifter på op til 500 kr. pr. døgn.

Stk. 11 Satsen i stk. 10 er anført i 2021-niveau og reguleres en gang årligt med virkning fra den første mandag i juli måned for pris- og lønudviklingen med 2,0 pct. tillagt den i medfør af lov om en satsregulering fastsatte procent for det pågældende finansår. Det fremkomne beløb afrundes nedad til nærmeste hele kronebeløb, der kan deles med 50. Den årlige regulering sker på grundlag af det på reguleringstidspunktet gældende beløb før afrunding.

Stk. 12 Ansøgninger om refusion efter stk. 1-9 skal indgives digitalt til Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Kapitel 7 Bonus til virksomheder, der har en udlænding ansat i integrationsgrunduddannelse
§ 16

Efter § 11 i lov om integrationsgrunduddannelse (igu) udbetaler staten bonus til en privat arbejdsgiver, som har ansat en udlænding i et integrationsgrunduddannelsesforløb.

Stk. 2 Bonus efter stk. 1 ydes med følgende rater:

 • 1) 10.000 kr., når udlændingen har været ansat i 6 måneder,

 • 2) yderligere 15.000 kr., når udlændingen har været ansat i 12 måneder, og

 • 3) endelig 15.000 kr., når udlændingen har været ansat i 2 år.

Stk. 3 Er en udlændings integrationsgrunduddannelse ophørt som følge af virksomhedslukning, kan en virksomhed, der måtte vælge at videreføre ansættelsesforholdet, med henblik på beregning af ret til bonus medregne ansættelsesperioden fra den virksomhed, udlændingen tidligere var ansat i, såfremt virksomheden overtager forløbet inden for en måned efter ansættelsesophør. Tilsvarende gælder, hvis en udlænding afskediges under et integrationsgrunduddannelsesforløb og årsagen til ophør ikke skyldes udlændingen. En udlænding kan alene gennemføre ét integrationsgrunduddannelsesforløb.

Stk. 4 Virksomheden ansøger om bonus ved digitalt at indgive ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Ved ansøgning skal virksomheden oplyse:

 • 1) virksomhedens CVR-nummer,

 • 2) udlændingens CPR-nummer og

 • 3) ansættelsesperiode i virksomheden.

Stk. 5 Praktik skal udgøre mindst 25 timer om ugen i gennemsnit over det 2-årige integrationsgrunduddannelsesforløb. Såfremt der i eIndkomst er registreret mindre end 25 timer om ugen i gennemsnit over det 2-årige forløb, påhviler det virksomheden i forbindelse med indgivelse af ansøgning efter stk. 4 at oplyse det samlede antal fraværstimer. Til brug for oplysninger efter 2. pkt. kan virksomheden anvende en blanket, som Udlændinge- og Integrationsministeriet stiller til rådighed på hjemmesiden www.uim.dk.

Stk. 6 Ansøgning om bonus skal være Styrelsen for International Rekruttering og Integration i hænde senest 1 år efter, at det forløb, der søges bonus for, er afsluttet, for at Styrelsen for International Rekruttering og Integration kan udbetale bonus for forløbet.

Kapitel 8 Fritagelse for deltagerbetaling
§ 17

Udlændinge, der som led i skoleundervisning under en integrationsgrunduddannelse deltager i:

Stk. 2 § 47, stk. 6, og 48, stk. 3, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. om, at indbetaling af deltagerbetaling for det pågældende fag er en betingelse for at deltage i undervisning og prøver, finder ikke anvendelse for udlændinge, der som led i skoleundervisning under en integrationsgrunduddannelse, jf. § 5, deltager i almen voksenuddannelse eller hf-enkeltfag.

Stk. 3 Det er en betingelse for fritagelse fra deltagerbetaling efter stk. 1 og 2, at uddannelsesinstitutionen ved tilmelding modtager en kopi af aftalen om integrationsgrunduddannelse.

Stk. 4 Uddannelsesinstitutionerne skal indberette tilskudsberettiget aktivitet omfattet af stk. 1 til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet samtidig med tilskudsindberetninger for den øvrige aktivitet. Indberetningen skal attesteres af institutionens revisor i overensstemmelse med de regler om revision og tilskudskontrol m.v., som institutionen er omfattet af. Deltagerbetalingen for de efter 1. pkt. indberettede kursister og deltagere dækkes af Børne- og Undervisningsministeriet ved udbetalingen af tilskuddene for den pågældende uddannelsesaktivitet. De nærmere retningslinjer for indberetning og udbetaling af tilskud fremgår for almen voksenuddannelse og hf-enkeltfag af Børne- og Undervisningsministeriets AGV-instruks og for arbejdsmarkedsuddannelser af Børne- og Undervisningsministeriets IEU-instruks.

Kapitel 9 Administration, kontrol og eventuel tilbagebetaling af virksomhedsbonus
§ 18

Bonusordningen i § 16 administreres af Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Stk. 2 Styrelsen for International Rekruttering og Integration har adgang til at kontrollere de oplysninger, der er nødvendige for at udbetale bonus som nævnt i stk. 1, i eIndkomst, Udlændingeinformationsportalen, Det Fælles Datagrundlag og Virksomhedstilskudsadministrationssystemet (VITAS). Arbejdsgiveren og udlændingen orienteres i forbindelse med ansøgningen om denne praksis. Oplysningerne vil tillige blive anvendt til statistiske formål.

Stk. 3 Kontrol af oplysninger i eIndkomst er baseret på virksomhedens indberetningspligtige informationer til SKAT om blandt andet løntimer og lønperioder efter lov om et indkomstregister.

Stk. 4 Styrelsen for International Rekruttering og Integration har adgang til at indhente oplysninger fra eIndkomst, jf. § 7 i lov om et indkomstregister om følgende:

 • 1) Start- og ophørstidspunkt for ansættelsesforholdet.

 • 2) Arbejdstid.

 • 3) CVR-nummer.

 • 4) Løn.

Stk. 5 Styrelsen for International Rekruttering og Integration anmoder om videregivelse af følgende oplysninger fra Udlændingeinformationsportalen, jf. § 44 a i udlændingeloven:

 • 1) Udlændingens opholdstilladelse.

 • 2) Afgørelses- og udløbstidspunkt for opholdstilladelse.

 • 3) Periode for folkeregisteradresse i Dannmark.

Stk. 6 Styrelsen for International Rekruttering og Integration kan anmode om videregivelse af følgende oplysninger fra Det Fælles Datagrundlag, jf. § 32 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.:

 • 1) Støttet eller ustøttet arbejde under ansættelsesforholdet.

 • 2) Modtagelse af integrationsydelse under ansættelsesforholdet.

Stk. 7 Styrelsen for International Rekruttering og Integration har adgang til at indhente oplysninger fra Virksomhedstilskudsadministrationssystemet (VITAS) om følgende:

 • 1) Undervisningsplan.

 • 2) Igu-aftalen.

§ 19

En arbejdsgiver, der uberettiget har modtaget bonus, skal betale bonussen tilbage, hvis udbetalingen skyldes arbejdsgiverens urigtige oplysninger eller fortielser, eller hvis arbejdsgiveren i øvrigt indså eller burde have indset, at modtagelsen af beløbet var uberettiget.

Kapitel 10 Ikrafttrædelse
§ 20

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2024.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1128 af 1. juni 2021 om integrationsgrunduddannelse efter lov om integrationsgrunduddannelse (igu) ophæves, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 1128 af 1. juni 2021 om integrationsgrunduddannelse efter lov om integrationsgrunduddannelse (igu) finder fortsat anvendelse for integrationsgrunduddannelsesforløb, der er påbegyndt til og med 31. december 2023.