Bekendtgørelse om instruks for rigsrevisor om Rigsrevisionens forhold til offentligheden samt sagsbehandling

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 96 af 24. januar 2016

I medfør af § 18 b i lov om revisionen af statens regnskaber m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 101 af 19. januar 2012, og efter forelæggelse for statsrevisorerne fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Bestemmelserne i forvaltningsloven og lov om offentlighed i forvaltningen finder tilsvarende anvendelse for Rigsrevisionen, dog med de undtagelser, der følger af lov om revisionen af statens regnskaber m.m., og de undtagelser og præciseringer, der er fastsat nedenfor.

§ 2

Retten til aktindsigt gælder ikke for dokumenter, der er udleveret eller indsendt til Rigsrevisionen i medfør af § 12 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. Personen, der har anmodet om aktindsigt, henvises til at søge aktindsigt hos den reviderede institution.

§ 3

Rigsrevisors afgørelser i henhold til denne instruks kan indbringes for Folketingets formand, der træffer afgørelse efter forhandling med næstformændene.

§ 4

Instruksen træder i kraft den 1. februar 2014.

Stk. 2 Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 447 af 6. maj 1992 af instruks for rigsrevisor om Rigsrevisionens forhold til offentligheden samt sagsbehandling.