Bekendtgørelse om information om livsforsikringsaftaler § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1132 af 17. november 2006,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1284 af 27. november 2017

§ 5

Forsikringsselskabet skal årligt oplyse forsikringstageren om:

  • 1) Størrelsen af forsikringsydelserne og om bonussituationen samt, i hvilket omfang bonus er garanteret.

  • 2) Forsikringstagerens samlede forrentning for året.

  • 3) Tilbagekøbsværdien, såfremt forsikringen giver adgang hertil, samt fripoliceværdien. Det vil være tilstrækkeligt at angive værdien af den pågældende forsikring samt generelle angivelser vedrørende beregningen af fripoliceværdi og tilbagekøbsværdi.

  • 4) Mindre væsentlige ændringer i de i § 3, stk. 1, nævnte forhold samt ændringer i de almindelige og særlige betingelser.

Stk. 2 Såfremt forsikringen er under udbetaling skal der dog kun gives oplysninger efter stk. 1, nr. 1 og 4.

Stk. 3 Ved forsikringer med ret til bonus underretter forsikringsselskabet én gang årligt forsikringstageren om status for forsikringstagerens krav, herunder dennes ret til bonus. Har forsikringsselskabet forelagt tal om den potentielle fremtidige udvikling af bonus, skal selskabet desuden underrette forsikringstageren om forskellene mellem den faktiske udvikling og de oprindelige data.

Stk. 4 Stk. 1 og 2, gælder dog ikke, hvis forsikringsselskabet løbende på papir, andet varigt medium eller på en passwordbeskyttet hjemmeside tilegnet den enkelte kunde giver forsikringstageren adgang til oplysninger om de stk. 1 nævnte forhold.